Objašnjenje Branke Ivandić

Što će biti s radnim mjestom matičara u Vrbovskom?

Marinko Krmpotić

Snimio Marinko KRMPOTIĆ

Snimio Marinko KRMPOTIĆ

'Donošenje Plana prijma očekuje se krajem veljače 2020. godine, kad je moguće odgovoriti na pitanje koja će se radna mjesta popuniti u gradu Vrbovskom', piše u odgovoru Branke Ivandić, pročelnice Ureda za gospodarenje imovinom i poslovimaVRBOVSKO  Hoće li, nakon promjena vezanih uz rad nekih tijela državne uprave preseljenih pod ingerenciju Primorsko-goranske županije, Grad Vrbovsko i dalje imati službenike koji obavljaju poslove matičara i referenta za imovinsko-pravne odnose, pitali su iz Grada Vrbovskog u tekstu objavljenom u Goranskom Novom listu, a odgovor iz Primorsko-goranske županije koji potpisuje Branka Ivandić, pročelnica Ureda za gospodarenje imovinom i poslovima, glasi:


»Primorsko-goranska županija od datuma 1. 1. 2020. obavlja povjerene poslove državne uprave iz gospodarstva, imovinsko-pravnih poslova, društvenih djelatnosti i opće uprave koje je do tada obavljao Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.


Županija je s istim datumom preuzela 127 službenika i namještenika Ureda državne uprave koji su nastavili obavljati poslove na kojima su zatečeni do rasporeda na odgovarajuća radna mjesta u upravnim tijelima županije.


Branka Ivandić / Snimio Marinko KRMPOTIĆ


Branka Ivandić / Snimio Marinko KRMPOTIĆ

Preuzeti službenici i namještenici, temeljem Sporazuma zaključenog između Ministarstva uprave i Primorsko-goranske županije, nastavili su koristiti poslovne prostore koje su i do sada koristili, kako u Ispostavama Ureda državne uprave, tako i u gradu Rijeci, pod istim uvjetima pod kojima ih je koristila državna uprava. Obveze plaćanja troškova nastalih korištenjem prostora preuzela je županija.


Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela županije, koja su preuzela obavljanje povjerenih poslova državne uprave, stupaju na snagu s danom 1. veljače 2020. godine i temelj su za donošenje rješenja o rasporedu preuzetih službenika i namještenika državne uprave.


Tek nakon donošenja rješenja o rasporedu, a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, donijet će se Plan prijma u službu upravnih tijela županije za 2020. godinu kao uvjet za pokretanje postupka popune radnih mjesta.


Planom prijma u službu utvrdit će se potreban broj službenika i namještenika, odnosno koja radna mjesta treba popuniti imajući u vidu stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i vodeći računa o raspoloživim financijskim sredstvima.


Tom prilikom vodit će se računa prvenstveno o popuni radnih mjesta koja su ostala upražnjena prestankom službe službenika koji su ostvarili pravo na otpremnine, a neophodna su za ostvarivanje prava građana u određenim sredinama, pa tako i u gradu Vrbovskom.


Jedno od takvih radnih mjesta je i mjesto matičara, kako u Vrbovskom, tako i u drugim gradovima i općinama na području Županije. Donošenje Plana prijma očekuje se krajem veljače 2020. godine, kad je moguće odgovoriti na pitanje koja će se radna mjesta popuniti u gradu Vrbovskom«, piše u odgovoru Branke Ivandić, pročelnice Ureda za gospodarenje imovinom i poslovima.