Sporna lokacija

Mještani potpisuju peticiju protiv reciklažnog dvorišta na Tošini

Marina Kirigin

Foto: S. JEŽINA

Foto: S. JEŽINA

Prvobitna lokacija predviđena za opatijsko reciklažno dvorište bila je na Punta Kolovi. Nakon što su se usprotivili mještani tog dijela Opatije, odustalo se od već pripremljenog projekta za koji su ishođene dozvoleOPATIJA Reciklažno dvorište gradit će se na lokaciji pored opatijskih POS-ovih stanova koji se nalaze iznad Vage. Na službenim stranicama grada navodi se da je Grad Opatija odabrao lokaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta koje će se graditi između Tošine i Vage, na površini od 4.414 četvornih metara koja je u vlasništvu Grada Opatije.


– Proračunom Grada za 2019. godinu osigurano je 150.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Opatiji. Donošenje UPU-a Opatija očekuje se do polovice ove godine, a upravo je UPU-om naselja Opatija predviđena ova lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta u zoni K4. Po usvajanju UPU-a na Gradskom vijeću bit će stvoreni uvjeti za početak realizacije projekta reciklažnog dvorišta. Grad Opatija obavezan ga je izgraditi sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.


U samom reciklažnom dvorištu mora se osigurati prihvat raznih vrsta otpada koje su propisane i Planom gospodarenja otpadom Grada Opatije i Pravilnikom o gospodarenju otpadom. U reciklažno dvorište moći će se odložiti sve, od papira, kartona, metala, plastike, stakla, starih baterija, lijekova kojima je istekao rok trajanja, glomaznog otpada ili bijele tehnike, biootpada i još mnogo toga.
Tu će biti smješteni kontejneri za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada koje nastaje u domaćinstvima. Prostor će biti zatvoren ogradnim zidom i panel-ogradom kako bi bio što manje uočljiv s javnih površina. Radi poticanja razmjene i ponovne uporabe isluženih predmeta, dio prostora će biti »kutak ponovne uporabe« – objavljeno je na web stranicama.


Informacija da je za gradnju reciklažnog dvorišta izabrana lokacija na Tošini, uznemirila je građane, posebno mještane tog opatijskog naselja koji su se brzo organizirali i pokrenuli peticiju. Potipisivanje peticije »protiv reciklažnog dvorišta na Tošini« organizirala je grupa građana. Podsjetimo, prvobitna lokacija predviđena za reciklažno dvorište bila je na Punta Kolovi. Nakon što su se usprotivili mještani tog dijela Opatije, odustalo se od već pripremljenog projekta za koji su ishođene dozvole. Hoće li mještani Tošine, baš kao i njihovi sugrađani iz naselja Punta Kolova, spriječiti izgradnju reciklažnog dvorišta na »svom terenu«, tek treba vidjeti.