Usvojeno

Matuljski proračun za deset posto manji od ovogodišnjeg

Marina Kirigin

Proračun iznosi 73 milijuna kuna, u njemu nisu planirana povećavanja javnih davanja koja su u nadležnosti Općine, a ostali prihodi planirani su na razini trenutačno važećih zakonskih propisaS jednim, presudnim glasom više (devet ruku »za«) matuljski vijećnici usvojili su proračun za 2020. godinu i projekcije za iduće dvije godine. Matuljski proračun za 2020. godinu manji je za oko deset posto od ovogodišnjeg te iznosi 73 milijuna kuna. U proračunu nisu planirana povećavanja javnih davanja koja su u nadležnosti Općine, a ostali prihodi planirani su na razini trenutačno važećih zakonskih propisa i općinskih odluka. Matuljski pročelnik Danijel Jerman istaknuo je da je bilo otežano planiranje prihoda, posebice u dijelu poreznih prihoda, uslijed najavljenih izmjena poreznih propisa čije bi stupanje na snagu imalo utjecaja i na prihode proračuna JLS-a.


Prihod od komunalne naknade planiran je na razini ove godine, budući da Općinsko vijeće nije donijelo odluku o povećanju vrijednosti boda komunalne naknade. Pročelnik je naveo da će se to odraziti na program održavanja koji je niži od onoga što su stvarne potrebe općine. Međutim, u projekcijama proračuna se predviđa povećanje prihoda i od komunalne naknade i prihoda od poreza. Tako se u 2021. planira povećanje vrijednosti boda komunalne naknade za 20 posto u odnosu na sadašnju. Na rashodovnoj strani proračuna zadržani su svi programi u društvenim djelatnostima i nadalje su planirane potpore gospodarstvu osiguravanjem sredstava za subvencije poduzetnicima, poljoprivrednicima te za razvoj turizma.


Značajne investicije


Jerman je rekao da je 2019. bila godina brojnih značajnih investicija u objekte te da će se u idućoj dio tih objekata dovršiti i stvoriti priprema za daljnje investicije koje su predviđene u projekciji proračuna. Tako su u 2020. godini planirana sredstva za pripremne radnje, kao izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, prostorno plansku dokumentaciju, koje će u idućim godinama omogućiti značajne investicije, a u 2021. i 2022. one će se odnositi na prometnice i društvenu infrastrukturu. Proračunom za sljedeću godinu tako su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrada društvenih domova, a kako bi se stvorili preduvjeti za obnovu i apliciranje na natječaje za EU sredstva i nacionalne fondove. Planirana su i sredstva za obnovu zgrade bivše škole u Munama s ciljem uređenja zgrade za stambenu namjenu.
U projekcijama je planirano i povećanje ulaganja za dugotrajnu imovinu i to za izgradnju prometnice unutar zone Gajanići, spoj sportske dvorane – Kvarnerska cesta, prometnice unutar Radne zone… U obrazloženju proračuna istaknuto je da se ulaganja u dugotrajnu imovinu planiraju financirati iz prihoda poslovanja te prihoda od prodaje imovine te da se očekuje za projekte uređenja igrališta u Jušićima, Multimedijalnog centra, dogradnju vrtića u Rukavcu (koje se nalaze u projekcijama proračuna) i pomoć u sufinanciranju iz EU-a i od države.


Amandmana na proračun nije bilo. Međutim, iako je dogovoreno da se dan prije sjednice predaju amandmani, vijećnik Mladen Prenc upitao je može li predati amandman na samoj sjednici, uz obrazloženje da bi se trebao osigurati novac za program zdravstvene zaštite kako se epidemiološki laboratorij ne bi zatvorio te da je riječ o 28.000 kuna koje nije pronašao u prijedlogu proračuna.


Novac iz rezervi


Načelnik Matulja Mario Ćiković je tada objasnio da ta stavka nije ugrađena u proračun jer su se o potrebama iz zdravstvene ustanove očitovali nakon što je proračun već složen, međutim, da će on osigurati taj novac iz rezervi prvim rebalansom. Vijećnik Željko Grbac naglasio je da treba pomno planirati na koji će se način urediti društveni domovi i pritom se savjetovati s mještanima, udrugama… Vijećnik Vedran Grgurić bio je skeptičan po pitanju punjenja prihoda na račun Miklavije u 2021. godini te se pitao odakle će se naći novci predviđeni za Multimedijalni centar i vrtić Rukavac, za što je dobio pojašnjenje da se ti projekti planiraju sufinacirati i europskim sredstvima i iz nacionalnih fondova. Grgurić je najavio da početkom godine planiraju pripremiti prijedlog odluke o smanjenju prireza za pet posto, sa sadašnjih 10 na 5 posto.


– Zbog čega ćemo dati ovakav prijedlog pred vijećnike? Zato što svake godine generiramo višak, a onda zašto ne bi olakšali stanovnicima – rekao je Grgurić.


Vijećnik Bojan Šustar rekao je da neće podržati proračun i zbog toga što je predviđeno povećanje boda komunalne naknade nakon što je već podignuta cijena dječjeg vrtića koju plaćaju roditelji i uveden prirez.


Buković protiv prodaje


Predsjednik Vijeća Darjan Buković rekao je da se ništa krucijalno u proračunu nije mijenjalo od kada je on ušao u Vijeće 2011. godine.


– Ne slažem se s time da se proračun temelji na prodaji zemljišta i na povećanju prihoda od komunalne naknade, to je za Općinu kapaciteta Matulja sramota. Sada nakon proračuna raspravljat ćemo o prodaji pet i pol milijuna kuna naše imovine – rekao je Buković, a nakon izglasavanja proračuna za 2020. godinu i projekcija za iduće dvije, matuljski vijećnici odlučili su oglasiti prodaju i četiri svoje nekretnine, dok je načelnik za jednu nekretninu odlučio povući prijedlog kako bi se još jednom razmotrila situacija na terenu oko navedene čestice koju se planira prodati.