Modernizacija interventnih službi

Ispitali smo zašto su u Opatiji “zapela” dva strateška projekta na zemljištu koje je darovala država

Marina Kirigin

Kompjutorska simulacija budućeg izgleda novog Doma zdravlja u Opatiji / Foto PGŽ

Kompjutorska simulacija budućeg izgleda novog Doma zdravlja u Opatiji / Foto PGŽ

Izgubljene su dvije godine dok je aktualni saziv Gradskog vijeća Grada Opatije raspravljao o lokaciji u Voloskom, razmišljao o alternativama, a da vijećnici nisu donijeli odluku želimo li graditi Dom zdravlja, odgovor koji su očekivali i u Županiji – govori gradonačelnik Ivo DujmićOPATIJA Država je 2016. godine darovala dva zemljišta na istoj lokaciji, jedno Gradu Opatiji za gradnju vatrogasnog doma, drugo za opatijski novi Dom zdravlja Primorsko-goranskoj županiji. Ideja je bila u roku od pet godina na toj lokaciji objediniti interventne službe i na taj način građanima Opatije i gostima omogućiti veći standard usluga. Te 2016. godine najavljeno je da će do kraja 2018. godine biti izgrađen novi Dom zdravlja na lokaciji iznad groblja u Voloskom.


Međutim, čini se da je taj projekt i dalje vrlo upitan, baš kao i gradnja vatrogasnog doma, na što su nedavno pažnju skrenuli liburnijski IDS-ovci. Na konferenciji za novinare podsjetili su da je Ugovor o darivanju zemljišta od strane RH potpisan uz uvjet da se projekt gradnje vatrogasnog doma realizira do rujna 2021. godine.


– Kao što je poznato, PGŽ i Dom zdravlja PGŽ-a donijeli su odluku da u Opatiji treba graditi novu zgradu Doma zdravlja u kojoj bi bile smještene sve zdravstvene službe što se sada nalaze na tri lokacije, u neadekvatnim zgradama i bez parkirališnog prostora za korisnike usluga. Grad Opatija se u potpunosti složio s tom idejom i cijelo vrijeme zajedno sa Županijom radi na realizaciji projekta. Poznato je i da je država darovala zemljište od gotovo pet tisuća kvadratnih metara, vrijedno 9,5 milijuna kuna, na spomenutoj lokaciji iznad vološćanskog groblja, a Grad Opatija darovao Primorsko-goranskoj županiji svoju nekretninu na području gdje se planira izgradnja novog objekta Doma zdravlja u Opatiji. Površina darovanog zemljišta iznosi 2.358 »kvadrata«, a procijenjena vrijednost iznosi oko 3,2 milijuna kuna. Grad namjerava ujedno osloboditi investiciju plaćanja komunalnog doprinosa pri gradnji.


Gradnja novog vatrogasnog doma je nužna / Foto R. BRMALJ


Gradnja novog vatrogasnog doma je nužna / Foto R. BRMALJ

Odluka tek 2018.


No, sa žaljenjem moram konstatirati da su izgubljene dvije godine dok je aktualni saziv Gradskog vijeća Grada Opatije raspravljao o spomenutoj lokaciji, razmišljao o alternativama, a da nisu dali decidirani odgovor i donijeli odluku želimo li graditi Dom zdravlja, odgovor koji su očekivali i u Županiji – govori gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić, tvrdeći da su nažalost te dvije godine nepovratno izgubljene zbog neodlučnosti gradskih vijećnika i nespremnosti za preuzimanje odgovornosti i da je konačna odluka o izboru lokacije donesena tek na sjednici Gradskog vijeća 27. lipnja 2018. godine.


– Županija namjerava prodati dva postojeća objekta u kojima se nalazi Dom zdravlja i u županijskom su vlasništvu, još ne znamo koliko će se sredstava namaknuti na taj način, a razlika sredstava potrebnih za gradnju novog zdravstvenog centra, ako će to uopće biti potrebno, namirit će se sporazumom PGŽ-a i Grada Opatije. Odgovorno tvrdim da se suradnja Grada Opatije i PGŽ-a na projektu nastavlja, a vezano uz objavu u vašim cijenjenim novinama da je župan Komadina izrazio mogućnost odustajanja od izgradnje Doma zdravlja u Opatiji jer nema spremnosti druge strane za sufinanciranjem projekta, moram reći da u našim kontaktima nije bilo ni riječi o tome te da je strateški cilj Grada Opatije izgradnja novoga Doma zdravlja. O našoj spremnosti na suradnju u sličnim projektima govori i činjenica da smo još 2013. godine Županiji ustupili zemljište površine 1.035 m², vrijednosti milijun i osamsto tisuća kuna, za proširenje Doma za starije i nemoćne osobe – gerontološkog centra Volosko te smo i tu spremni na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. Nažalost, ni taj se projekt još nije realizirao, a potrebe za smještajem starijih osoba u cijeloj županiji rastu – objašnjava gradonačelnik Opatije.


EU fondovi


Novi vatrogasni dom trebao bi se graditi u susjedstvu Doma zdravlja, međutim i za taj projekt se vjeruje da neće biti realiziran u roku koji je zadan u potpisanom darovnom ugovoru. Investitor projekta novog vatrogasnog doma je Javna vatrogasna postrojba Opatija, čiji su osnivači četiri liburnijske jedinice lokalne samouprave (s tim da Opatija ima većinski postotak, odnosno 57 posto osnivačkih prava).


Sadašnja zgrada opatijskog Doma zdravlja išla bi u prodaju / Foto Marin ANIČIĆ


Sadašnja zgrada opatijskog Doma zdravlja išla bi u prodaju / Foto Marin ANIČIĆ– Do sada smo zajedno izradili projektnu dokumentaciju koja je spremna za izdavanje građevinske dozvole. Na posljednjem sastanku s premijerom Andrejom Plenkovićem u Opatiji, početkom kolovoza, dogovorili smo smjernice za daljnje djelovanje. Vrlo je izvjesno da će se opatijski vatrogasni dom graditi uz pomoć sredstava iz europskih fondova. Osim izgradnje objekata, u projektu je i izgradnja pristupnih cesta za Dom zdravlja i Vatrogasni dom, trošak kojih će se definirati u suradnji Grada, PGŽ-a i Hrvatskih cesta. S obzirom na zahtjevnost izgradnje obje investicije, u ovom je trenutku teško jamčiti da će sve biti završeno u planiranim rokovima, no već smo se informirali da je moguće zatražiti produženje toga roka, odobravanje čega ne bi trebalo biti upitno. Apsolutno podržavam i inicijativu IDS-a, čiji su članovi svoj politički stav iznijeli javno te kao gradonačelnik očekujem da i sve političke stranke koje djeluju u Gradskom vijeću jasno kažu što misle i iznesu svoj stav u vezi ovih krucijalnih projekata za Opatiju – zaključuje Ivo Dujmić.Razvojni projekt izgradnje nove zgrade Doma zdravlja u Opatiji planira se financirati prodajom nekretnina u vlasništvu Doma zdravlja PGŽ-a, s obzirom na to da je Dom zdravlja PGŽ-a nositelj i investitor projekta. Ako se prodajom ne osiguraju pravovremeno sredstva za izgradnju objekta, financiranje bi se premostilo i osiguralo kreditom s poslovnom bankom te bi se sredstvima od prodaje vraćao kredit. Procijenjena vrijednost radova na izgradnji Doma zdravlja u Opatiji prema glavnom projektu iz 2016. godine iznosila je 27,7 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 34,6 milijuna kuna s PDV-om. Krajem 2017. godine Županija je zatražila očitovanje gradonačelnika i predstavničkog tijela Grada Opatije o lokaciji novog Doma zdravlja i sudjelovanje u financiranju razlike vrijednosti prodaje nekretnina u vlasništvu Doma zdravlja i izgradnje novog objekta Doma zdravlja PGŽ-a. Opatijsko gradsko Vijeće je na prijedlog gradonačelnika na sjednici 27. lipnja 2018. godine podržalo projekt izgradnje objekta Doma zdravlja u Opatiji na lokaciji koja je predviđena Urbanističkim planom uređenja naselja Opatija. Na sjednici tog Vijeća nije se razmatrao prijedlog PGŽ-a kojim bi Grad Opatija preuzeo obvezu sufinanciranja razlike između iznosa dobivenog prodajom nekretnina i troškova izgradnje Doma zdravlja u Opatiji u visini od 50%, dok bi preostalih 50% financirao Dom zdravlja PGŽ-a.Dom zdravlja PGŽ-a je u svibnju 2018. godine naručio izradu revizije troškovnika za izgradnju Doma zdravlja u Opatiji od tvrtke GPZ koja je izradila Elaborat procjene troškova gradnje s prijedlozima optimizacije. Prema dostavljenom elaboratu, vrijednost građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova iznosi 34,4 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 43,1 milijun kuna s PDV-om, što je povećanje od 24 posto. Povećanje cijena je naročito vidljivo na stavkama građevinskih radova kao što su iskopi, prijevozi te betonski radovi. Troškovi nadzornih inženjera prema cjeniku komore iznose 857.650 kuna bez PDV-a ili nešto više od milijun kuna s PDV-om pa ukupna vrijednost investicije iznosi 35,3 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 44,1 milijun kuna s PDV-om. Procijenjena tržišna vrijednost nekretnine postojećeg Doma zdravlja u Opatiji je 22,9 milijuna kuna, dok je tržišna vrijednost zgrade u kojoj je smještena opatijska Hitna medicinska pomoć 7,5 milijuna kuna, što ukupno iznosi 30,4 milijuna kuna. Razlika između procjene prodajne vrijednosti postojećih nekretnina i procjene troškova izgradnje novog objekta Doma zdravlja iznosi 13,7 milijuna kuna, kronološki je prikaz događanja dostavljen iz PGŽ-a u kojem se navodi i sljedeće:– Slijedom toga izrađen je prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji kojim se Dom zdravlja PGŽ-a i Grad Opatija obvezuju sufinancirati izgradnju objekta Doma zdravlja u Opatiji u dijelu razlike između iznosa procijenjene vrijednosti investicije i procijenjene tržišne vrijednosti objekta postojećeg Doma zdravlja u omjeru 50:50%. Sporazum bi potpisali PGŽ, Dom zdravlja PGŽ-a i Grad Opatija. Prijedlog Sporazuma je prihvaćen na Kolegiju župana 24. rujna 2018. godine. Slijedom toga župan PGŽ-a je 1. listopada 2018. uputio gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća Opatije prijedlog Sporazuma na usvajanje. Gradonačelnik Opatije se očitovao dopisom od 20. prosinca 2018. godine. U dopisu je navedeno da potpisivanje predloženog Sporazuma o sufinanciranju razlike između procijenjene vrijednosti postojećih nekretnina i troškova gradnje novog objekta Doma zdravlja u Opatiji za Grad Opatiju nije prihvatljivo. Nakon toga, ponovo je pokrenuta inicijativa od strane Županije za nastavkom iznalaženja prihvatljivog rješenja u cilju realizacije projekta – navodi se u odgovoru iz PGŽ-a.


Novi zakon


Početkom ove godine stupio je na snagu novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Sukladno novom zakonu, Dom zdravlja PGŽ-a u obvezi je osigurati 25 posto ordinacija, dakle svega jednu četvrtinu, u odnosu na broj ordinacija predviđenih mrežom javne zdravstvene službe, što znači znatno ograničenje ustanove u organizaciji dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, ističu u PGŽ-u.– Trenutačno u sklopu Doma zdravlja u Opatiji rade jedna ordinacija obiteljske medicine, četiri patronaže, turistička ambulanta, rendgen, laboratorij, oftalmološka ordinacija, medicina rada i pedijatrijska ordinacija. Preostale ordinacije, a radi se o pet ordinacija obiteljske medicine, tri stomatološke ordinacije i jednoj ginekološkoj, su u koncesiji te se opravdano nameće pitanje ustrajnosti i svrsishodnosti Doma zdravlja za okončanje projekta, s obzirom na to da gradnja zgrada nije ključna djelatnost Doma zdravlja. Premda bi realizacija Projekta značila ostvarenje cilja pokretanja Projekta: objediniti sve zdravstvene sadržaje Liburnije na jednome mjestu u svrhu unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite za sve stanovnike Liburnije. Navedeno svakako podrazumijeva suradnju i zalaganje svih dionika u sustavu, ponajprije lokalne zajednice. Slijedom navedenog, sve dok se ne postigne dogovor oko sufinanciranja razlike između troškova izgradnje novog objekta Doma zdravlja u Opatiji i sredstava dobivenih prodajom objekata u vlasništvu Doma zdravlja, nije bilo moguće planirati sredstva u Proračunu za ovu godinu. Treba se nadati da će se nastavkom dogovora iznaći prihvatljivo rješenje, što će biti vidljivo pri izradi prijedloga Proračuna za sljedeću godinu – stoji u odgovoru odaslanom iz PGŽ-a.