Izvješće o onečišćenju zraka

Kvaliteta zraka u Rijeci: Mlaka, Urinj i Viševac crne točke zagađenja

Marinko Glavan

Prekoračenja dopuštenih vrijednosti koncentracije onečišćenja zraka na Mlaki javljaju se uglavnom u sezoni loženja zbog brojnih kotlovnica u okruženju, dok bi problem Viševca trebao biti riješen skorim prestankom rada deponijaRIJEKA Onečišćenje zraka na području Primorsko-goranske županije najizraženije je u centru Rijeke, u okolici Rafinerije nafte Rijeka na Urinju te na deponiju otpada Viševac u Viškovu, objavljeno je u Izvješću o provedbi programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Primorsko-goranskoj županiji u 2009. i 2010. godini.


Na te tri lokacije kakvoća zraka je i dalje najlošije, treće kategorije. Prema riječima ravnatelja županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Vladimira Mićovića u središtu Rijeke dominantno je onečišćenje zraka iz prometa, prvenstveno dušikovim oksidima, a na najizraženije je na području Mlake, gdje je, unatoč gašenju pogona rafinerije, kakvoća zraka i dalje i trećoj kategoriji.


– Prekoračenja dopuštenih vrijednosti koncentracije onečišćenja zraka na Mlaki javljaju se uglavnom u sezoni loženja, zbog brojnih kotlovnica u okruženju pa je stoga nužno s Gradom Rijeka iznaći način da se nastavi s mjerenjem kakvoće zraka na toj lokaciji, bez obzira na to što rafinerija više ne radi – rekao je Mićović.   


Rezultati praćenja emisija onečišćenja u zrak, prema Izvješću, pokazuju povećanje sumporovog dioksida u 2009. godini u odnosu na 2006. za 20 posto. Najveće količine SO2 emitirale su Rafinerija nafte Rijeka i TE Rijeka, obje smještene na Urinju, s oko 95 posto ukupne emisije na području županije. U 2010. godini onečišćenje zraka sumporovim dioksidom smanjeno je za čak 65 posto, jer je termoelektrana radila samo devet dana. Tako je u prošloj godini najviše SO2 emitirala Rafinerija, s udjelom od 84 posto od ukupne emisije.

Treća kategorija


Na Urinju je kakvoća zraka treće kategorije prvenstveno zbog sumporovog dioksida i sumporovodika iz emisija rafinerije i termoelektrane. S obzirom na to da je polovinom ove godine rafinerija nafte spojena na mrežu prirodnog plina, Mićović očekuje da će opterećenje sumporovim dioksidom biti znatno niže, dok će količine sumporovodika takođerbiti smanjene, no i dalje prisutne zbog propuštanja samih rafinerijskih postrojenja. Mjerenja benzena novoinstaliranom opremom na mjernim stanicama, procjenjuju u NZJZ-u, zadovoljit će zakonom propisane kriterije, a nužno je inzistirati na plinofikaciji i modernizaciji termoelektrane koja sada kao gorivo koristi loživo ulje s visokim udjelom sumpora.


Problem Viševca, gdje je onečišćenje uzrokovano sumporovodikom i lebdećim česticama, trebao bi najvećim dijelom biti riješen skorim prestankom rada deponija, navodi se u Izvješću.


Na većem dijelu preostalog područja županije zrak je čist ili tek neznatno onečišćen, pa spada u I. kategoriju, no, za županiju je, prema riječima zamjenice župana Nade Turine-Đurić, neprihvatljivo da i dalje postoje područja gdje je zrak najlošije, treće kategorije, poput okolice rafinerije na Urinju. Stoga se poduzimaju brojne mjere kako bi crne točke nestale.   

Suradnja s Inom


– Županija je spremna surađivati s Inom na razvojnim projektima, ali očekujemo da Ina u najkraćem roku poduzme sve kako bi se popravila kakvoća zraka na Urinju. Značajan korak u tom smjeru učinjen je potpisivanjem Memoranduma o suradnji između Ine i županije, kojim je, među ostalim dogovoreno da županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo preuzme upravljanje i nadzor mjernih postaja oko rafinerije. To je garancija da će mjerne postaje raditi u kontinuitetu te da će rezultati mjerenja biti vjerodostojni – kazala je Turina-Đurić.


Tijekom protekle dvije godine Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka PGŽ-a za razdoblje od 2009. do 2012. godine većim je dijelom proveden u skladu sa zadanim rokovima, izvijestila je pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Koraljka Vahtar-Jurković.


– Najveći dio planiranih mjera već je proveden ili je njihova provedba u tijeku. Većina ih se odnosi na Rafineriju nafte Rijeka i sve se provode kao dio projekta modernizacije rafinerije. Provođenjem planiranih mjera vezanih uz poboljšanja u prometu, nastavak plinofikacije, kao i praćenjem stanja, informiranjem javnosti te edukacijom očekuje se stalno poboljšanje kakvoće zraka – zaključila je Vahtar-Jurković.