I oporba i vlas složni

Županijska skupština PGŽ-a jednoglasno zaključila: Projekt LNG terminala u Omišlju nije prihvatljiv

Tihana Tomičić

Foto V. Karuza

Foto V. KaruzaŽupanijska skupština Primorsko-goranske županije u četvrtak je jednoglasno zaključila da zahvat plutajućeg LNG terminala u Omišlju na otoku Krku, kako je prikazan u Studiji o utjecaju na okoliš, nije prihvatljiv te da županija podupire nastavak projekta kopnenog LNG terminala za koje je doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i izdana lokacijska dozvola.


Prema usvojenim zaključcima, projekt koji je prikazan u „Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata prihvatog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina“ nije prihvatljiv za županiju jer ima negativne utjecaje na krajobraz, more i korištenje prostora te ne donosi koristi lokalnoj i regionalnoj zajednici.


Ovaj stav podržali su i oporbeni vijećnici HDZ-a, Mosta i ostalih, i na temelju tog stava predstavnici Županije dalje će istupati prema državi i investitoru.