Maheri

VJEROVALI ILI NE Rijeka plus uveo nove cijene za polugodišnje karte. Sad traže isplatu razlike

Marinko Glavan

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Kako je moguće da pružatelj usluge, nakon što istu proda za šest mjeseci unaprijed, nakon tri mjeseca odluči podići cijenu, bez da obavijesti korisnika, i onda još pred istek ugovora traži nadoknadu razlike u cijeni, pita korisnik uslugeRIJEKA – Kupovina parkirne karte za šest mjeseci na otvorenim gradskim parkiralištima, za kolegu novinara (podaci poznati redakciji), pretvorila se u slučaj za rubriku vjerovali ili ne. Naime, nakon što je, sredinom ožujka, kupio kartu, po tada važećem Cjeniku i Općim uvjetima naplate parkiranja na javnom parkiralištu, po cijeni od 40 kuna mjesečno, već idućeg mjeseca Rijeka plus donosi nove Opće uvjete, a u lipnju, uz suglasnost gradonačelnika Vojka Obersnela i novi Cjenik, kojim je cijena povlaštene parkirne karte za novinare gotovo učetverostručena.


Novi je Cjenik stupio na snagu 1. srpnja ove godine. O promjeni cijene iz Rijeka plusa kolegu novinara, kaže, nisu obavijestili, nego su mu tek početkom rujna poslali dopis kojim od njega traže da nadoknadi razliku u cijeni, za razdoblje od 1. srpnja, do isteka ugovora 17. rujna, u ukupnom iznosu nešto većem od 280 kuna.


– U ožujku sam kupio kartu za šest mjeseci, po tada važećoj cijeni, plativši unaprijed za šest mjeseci. Nakon toga je donesen novi cjenik, o čemu me, kao korisnika usluge, nitko iz Rijeka plusa nije obavijestio, niti sam znao da se nove cijene primjenjuju na korisnike koji su uslugu platili unaprijed.
Nisam, iskreno, o tome ni razmišljao, smatrajući da imam kartu koju sam uredno platio, sve dok mi pred nekoliko dana nije stigao dopis kojim Rijeka plus traži od mene da nadoknadim razliku u cijeni, više od dva mjeseca nakon stupanja novog cjenika na snagu i svega dva tjedna prije isteka šestomjesečne karte koju sam kupio.


Ako su mogli poslati dopis sada, zbog čega to nisu mogli učiniti uoči stupanja na snagu novog cjenika. I kako je uopće moguće da pružatelj usluge, nakon što istu proda za šest mjeseci unaprijed, nakon tri mjeseca odluči samovoljno podići cijenu, bez da obavijesti korisnika, i onda još pred istek ugovora traži nadokandu razlike u cijeni.Nije ovo stvar novca, nego principa. Kada sam kupovao kartu za šest mjeseci unaprijed, nigdje nije pisalo, niti me je itko obavijestio o tome, da u bilo kom trenutku Rijeka plus može samovoljno odrediti novu cijenu koju kao korisnik moram platiti i to bez prava da od usluge odustanem, u slučaju da ne želim plaćati po novoj, višestruko većoj cijeni.


To je kao da sam kupio televizor prije pet mjeseci, uredno ga plativši, a sada trgovac od mene traži da platim razliku, jer je taj model televizora u međuvremenu poskupio, kaže novinar.


Novi Opći uvjeti i novi cjenik


Pitanje o ovom slučaju postavili smo upravi Rijeka plusa. Zanimalo nas je kako je moguće da se traži plaćanje razlike u cijeni za jednom već prodanu i unaprijed plaćenu uslugu, kao i mogu li ostali korisnici očekivati da će im se dogoditi slična situacija, ako Rijeka plus odluči podići cijene.


Odgovor prenosimo u cijelosti, no može se svesti na to da su donešeni novi Opći uvjeti i novi Cjenik, a korisnike valjda ne treba ništa pitati, osim da plate razliku u cijeni.


– Nove Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke (dalje u tekstu: Opći uvjeti), Trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. donijelo je dana 29. travnja 2019. god., na temelju prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Rijeke od dana 25. travnja 2019.god. Prethodna suglasnost Gradskog vijeća kao i Opći uvjeti objavljeni su u »Službenim novinama Grada Rijeke« broj 10 od 10. svibnja 2019.god. i na mrežnim stranicama TD RIJEKA plus d.o.o. 14. svibnja 2019.god., a stupili su na snagu dana 18. svibnja 2019.god. te su na taj način postali dostupni svima.Na istoj sjednici, dana 25. travnja 2019.god., Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je i Odluku kojom su stavljeni izvan snage Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom parkirališta (»SN PGŽ« br. 51/13 i »SN Grada Rijeke« br. 4/15/ i 3/16). Na temelju članka 28. Općih uvjeta, cijene usluge parkiranja utvrđuju se Cjenikom kojeg donosi Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.


Gradonačelnik Grada Rijeke dana 18.lipnja 2019.god donio je Zaključak kojim je dao suglasnost na Cjenik usluga parkiranja na javnim parkiralištima (dalje u tekstu: Cjenik), s primjenom od 1. srpnja 2019. god. Uprava Trgovačkog društva donijela je Cjenik dana 19. lipnja 2019. godine, a isti je, zajedno sa suglasnosti Gradonačelnika, objavljen u »SN Grada Rijeke« br.14 od 26. lipnja 2019.god. i na mrežnim stranicama Trgovačkog društva te je na taj način postao dostupan svima.


Uporedno s istima, dana 18. lipnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Rijeke donio je Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za parkiranje i stupila je na snagu s početkom primjene Cjenika, a to je 1. srpnja 2019. godine.


Rijeka plus: Opravdan zahtjev


Dakle, da se vratimo na vaš upit; Općim uvjetima koji su stavljeni izvan snage, člankom 17. stavkom 1., podstavkom 3., predstavnici medija imali su pravo na povlaštenu parkirnu kartu koja je na temelju važeće Odluke o visini naknade za parkiranje, u mjesecu ožujku 2019.god., kada je vaš kolega kupio parkiranu kartu za šest mjeseci unaprijed, koštala 40,00 kn mjesečno.


U tom trenutku Društvo nije znalo kada će se donijeti Opći uvjeti, u kojem sadržaju i od kada će se primjenjivati, stoji u odgovoru Rijeka plusa. Kako se u prvoj rečenici odgovora navodi kako je to trgovačko društvo donijelo Opće uvjete na temelju suglasnosti Gradskog vijeća, posve je nejasno kako u Rijeka plusu nisu znali kada će novi Opći uvjeti biti donešeni, u kojem sadržaju i od kada će se primjenjivati(!?)Nadalje, u odgovoru stoji da Općim uvjetima koji su u primjeni od 18. svibnja 2019.god., predstavnici medija nisu utvrđeni kao osobe koje ostvaruju pravo na povlaštenu parkirnu kartu.


– Budući da se novi Cjenik primjenjuje od 1. srpnja 2019.god., a njim je utvrđeno da novinari imaju pravo na parkirnu kartu po cijeni od 150,00 kn mjesečno, zahtjev Društva za naknadu razlike u cijeni je opravdan.


Zaključno, Cjenik usluge donosi Trgovačko društvo uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke. Cjenik se objavljuje u »Službenim novinama Grad Rijeke« te na taj način upoznaje javnost sa promjenama.


Jednako tako, Cjenik se objavljuje i na mrežnoj stranici Trgovačkog društva. Trgovačko društvo, osim toga, upoznaje javnost sa svim promjenama i putem dnevnog tiska. U slučaju promjene cijena usluge, korisnik usluge koji je kupio unaprijed parkirnu kartu, za više mjeseci, dužan je platiti razliku u cijeni usluge od dana primjene novog Cjenika do dana važenja parkirne karte, odnosno Trgovačko društvo dužno je korisniku vratiti razliku u cijeni ukoliko se cijena koštanja parkirne karte smanjila i to od dana primjene novog Cjenika, do trenutka važenja parkirne karte, zaključuju u Rijeka plusu.


»Čestitka« dnevna karta od 80 kuna


Smatrajući da je kartu već jednom platio, i to unaprijed, odbio je platiti razliku u cijeni, nastavivši koristiti uslugu parkiranja na otvorenim parkiralištima, no već 4. rujna neugodno se iznenadio, našavši pod brisačem »čestitku« Rijeka plusa u vidu dnevne parkirne karte, s cijenom od 80 kuna.


– Kupio sam kartu za šest mjeseci, po cijeni koja je tada bila važeća u cjeniku, a sada ne samo da od mene traže plaćanje razlike od stupanja na snagu nove cijene, nego me još i kažnjavaju, jer koristim uslugu parkiranja koju sam uredno platio.


I još su pogrešno napisali registrarski broj mog automobila. Sve skupa je totalni apsurd i prijevara. Znači, tko god kupi kartu unaprijed u Rijeka plusu, može očekivati da će Rijeka plus i gradonačelnik u bilo kom trenutku podići cijene, bez obavijesti i sa zahtjevom da se plati razlika, bez pitanja želi li korisnik nastaviti s korištenjem parkinga po novoj cijeni, ogorčen je kolega.