Grad Rijeka

U Rijeci kronično manjka jasličkih kapaciteta. Sad se planira povećanje sufinanciranja privatnih jaslica

Ingrid Šestan Kučić

U tri gradske predškolske ustanove ove godine upisano 3.021 dijete / Foto M. LEVAK

U tri gradske predškolske ustanove ove godine upisano 3.021 dijete / Foto M. LEVAK

U Gradu Rijeci objašnjavaju da je cilj ovog pristupa dodatno stimulirati dječje vrtiće za zadržavanje jasličkih odgojno-obrazovnih skupina, odnosno otvaranje novih takvih skupinaGrad Rijeka je otvorio javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za iduću pedagošku godinu kojim se predlažu promjene u sufinanciranju jasličkih i vrtićkih programa u predškolskim ustanovama drugih osnivača.


Podizanje cijena


Prema novom prijedlogu Grada jaslički odgojno-obrazovni program sufinancirat će se iznosom od 230 eura mjesečno po djetetu, a vrtićki odgojno-obrazovni program iznosom od 173 eura mjesečno po djetetu.


Kako objašnjavaju u Gradu, cilj je novog pristupa sufinanciranja vrtića drugih osnivača dodatno stimulirati dječje vrtiće za zadržavanje jasličkih odgojno-obrazovnih skupina, odnosno otvaranje novih takvih skupina.
Predloženi iznos za vrtićki odgojno-obrazovni program formiran je prema prosječnom iznosu kojim je do sada sufinanciran ovaj program, dok je iznos za jaslički odgojno-obrazovni program uvećan u odnosu na dosadašnji iz razloga nedostatnih kapaciteta za upis prvenstveno djece jasličke dobi u dječje vrtiće čiji je osnivač Grad te veću ekonomsku cijenu jasličkog odgojno-obrazovnog programa u odnosu na vrtićki odgojno-obrazovni program zbog mogućnosti upisa manjeg broja djece u ove skupine, sukladno mjerilima Državnog pedagoškog standarda.


U Gradu napominju da je u proteklom razdoblju došlo do podizanja ekonomskih cijena dječjih vrtića te se stoga predlažu novi iznosi sufinanciranja i to na način da se izjednači iznos koji se isplaćuje svim vrtićima.


U skladu s Državnim pedagoškim standardom, kapacitet u dječjim vrtićima drugih osnivača u Rijeci, njih deset koji su uvršteni u Plan mreže je 584 djece, dok su dječji vrtići drugih osnivača u proteklom razdoblju potraživali sufinanciranje za prosječno 495 upisane djece.


S obzirom da Grad nema utjecaja na upisnu politiku dječjih vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području Rijeke, Grad u svom proračunu osigurava sredstva prema maksimalnom mogućem broju upisane djece očekujući da će dječji vrtići drugih osnivača prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području Rijeke.


Prilagodba


Ove je godine planom raspodjele sredstava za provođenje programa javnih potreba predviđeno ukupno više od 16 milijuna eura, a od tog iznosa za programsku djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke planira se izdvojiti 15 milijuna eura, za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača predviđeno je 1.077.200 eura, a za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića na području drugih gradova i općina 25.800 eura.


Što se gradskih vrtića tiče, tri gradske predškolske ustanove ove pedagoške godine broje 193 odgojno-obrazovne skupine u koje je prema rezultatima upisa upisano 3.021 dijete, a vidljiv je trend smanjenja broja upisane djece u vrtiću zbog sve većeg broja djece s teškoćama, ali i pad interesa za pojedine vrste programa koje vrtići nude, što iziskuje stalno promišljanje i prilagodbu postojećih uvjeta kako bi se na optimalan način odgovorilo potrebama djece i roditelja.


Po okončanju upisnog postupka, ove je pedagoške godine neupisano ostalo stotinjak djece pretežito jasličkog uzrasta, što je trend vidljiv u posljednjih nekoliko godina.


Stoga se aktivno radi na povećanju kapaciteta dječjih vrtića gradnjom novih objekata te dogradnjom i rekonstrukcijom postojećih te se raspoloživa proračunska sredstva usmjeravaju u ove namjene.


Prava iz socijalne skrbi


U Gradu napominju da se ekonomska cijena dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, a također ni cijena koju plaćaju roditelji nije mijenjana od 2008. godine, te se u predstojećem razdoblju ne planira njezina izmjena.


Tako će i iduće pedagoške godine roditelji gradskih vrtića plaćati iznos od 73 do 95,56 eura mjesečno, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva za cjelodnevni boravak djeteta.


Cijena će se i dalje umanjivati u slučaju korištenja prava iz socijalne skrbi, zatim obiteljima s više djece. Tako će za drugo dijete cijena biti umanjena 30 posto, za treće dijete 60 posto, a za četvrto i svako sljedeće dijete sto posto, pod uvjetom da su sva djeca upisana u dječji vrtić članovi istog kućanstva.


Cijena će se smanjivati i za dane bolesti djeteta za 20 posto, zatim za 50 posto za dane kada je dijete odsutno iz dječjeg vrtića zbog sudjelovanja u višednevnom programu odgoja i obrazovanja izvan dječjeg vrtića, koji provodi i dodatno naplaćuje dječji vrtić te za također 50 posto za dane kada je dijete odsutno zbog privatnih razloga, u trajanju od najmanje mjesec dana u kontinuitetu s time da ovu mogućnost roditelj-korisnik usluga može koristiti najviše dva puta tijekom jedne pedagoške godine.


Posebnu kategoriju umanjenja cijene predstavlja razdoblje opservacije i utvrđivanja teškoća u razvoju djeteta kada dijete boravi u dječjem vrtiću do najviše tri sata dnevno, a za koje se razdoblje iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga smanjuje se za 70 posto.