Otvara se 129 radnih mjesta

RIJEČKI MODEL PODRŠKE Za jedno radno mjesto pomoćnika u nastavi bori se dvoje kandidata

Ingrid Šestan Kučić

Snimio Sergej DRECHSLER

Snimio Sergej DRECHSLER

U Rijeci je za 50 mjesta u osnovnim školama stiglo 116 prijava, a na poziv PGŽ-a prijavilo se 126 kandidata za 79 radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama RIJEKA Za jedno od radnih mjesta pomoćnika u nastavi za iduću školsku godinu natječe se po dvoje kandidata, jer na javni poziv Grada Rijeke za 50 radnih mjesta pomoćnika u riječkim osnovnim školama pristiglo je 116 prijava, dok se na javni poziv Primorsko-goranske županije prijavilo 126 kandidata koji se natječu za 79 radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Županija.


U Gradu ističu kako očekuju da će se broj prijava još povećati, jer rok za zaprimanje prijava poslanih poštom još nije istekao, a nakon što se pregledaju prijave i izdvoje one koje udovoljavaju uvjetima potrebnim za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, kandidati će biti pozvani na razgovor.


Osnovni uvjet koji kandidati moraju zadovoljiti je završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te da nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela.
Zadatak pomoćnika u nastavi je pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.


Poslovi pomoćnika su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima i nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.


Zapošljavanje pomoćnika u nastavi u riječkim osnovnim školama realizira se u sklopu projekta »RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama« koji financira Europski socijalni fond, dok se u školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija pomoćnici zapošljavaju kroz projekt »Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji«.


Za vrijeme trajanja projekta s odabranim pomoćnicima sklapa se ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme kojim se definiraju međusobna prava i obveze, a odabrani pomoćnici obvezni su proći 20-satnu edukaciju za osposobljavanje za rad s učenicima s teškoćama.