S kamika i mora

Piše Slavica Mrkić Modrić: Takovi smo, kakovi smo

Slavica Mrkić Modrić

Slavica Mrkić Modrić / Foto Marko Gracin

Slavica Mrkić Modrić / Foto Marko Gracin

Ćemo se cepit treti put?Ćemo se cepit treti put? Do kada ćemo moć prez kovid putovnice va butigu, bekariju, oštariju, va bus, aroplan ale cug, će dečina morat na cepljenje? Još puno toga »ćemo moć ovo ale ono« jušto je ono ča nima odgovor.


I ja razumen ti silni lokalni stožeri od Civilne zaštite kod i onaj krovni aš kako ćeš sada znat ča će jutra bit. Ono ča moreš leh je pretpostavit. Ti broji kreše, sopeta je fanj bolneh, ma kako bi jedan moj poznati rekal – sezona j’ pasala pa se ljudi manje paze.


Od srca san se nasmela aš ljudi se ne paze ni va predsezone, ni va sezone, ni va posezone. Takovi smo kakovi smo i tako nan je kako nan je. Tr kad greš Korzon i da nimaš uši valje biš znal ki j’ naš, a ki tuji.
Kad rečen tuji, mislin na oni ki su došli izvan mej Lipe naše. Po čen znan? Pa po tomu ča ti isti si nose i va oprtomu i va zaprtomu maski, a mi, kako bi Prljavo kazalište reklo, si od reda, počevši od mane nadalje – Heroji ulice.


Si smo heroji doklen nan se ne dogodi, a kad se nedaj Bože dogodi, e, onput smo filozofi i bolji stručnjaki za koronu od oneh najboljeh na svitu. Normalneh, odnosno oneh zmed toga je jako malo.


Normalno ni ni to ča sa hrastova drva gredu za izvoz pa ja već mesec dan čekan da mi dojdu ona mešana, ča će reć bukova i hrastova. Bukoveh je kuliko ti srce će, ma hrastove gredu za Italiju, va izvoz.


Kada san već mislela da će mi roditeljica mozak popit okol drv, konačno j zval Karlo i rekal da stižu. Bog dal Ožbolten sriću i zdravlje aš oni ni ne znaju kuliko su svojen dolaskon zašparali moje zdravlje.


To ča j’ namaljanje nastavljeno, to ni pod njihovun ingerencijun, aš njihovo j’ dopeljat, a moje je da najden ki će jih posložit da se prosuše, a ki pospravit. Leh da znate, prva dva koraka su načinjena, drva su posložena i suše se, a ja sanjan dan kada će bit i treti zadatak od drv obavljen.


Ovako iman jezikovu juhu sako jutro kad se stanen. Moja jutra počinju ovun njejun rečenicun »lipo san ti još va petomu mesecu govorila da se ćapaš dela okol teh drv, ma lagje j’ zidu dopovedah leh je tebe«. Onput se zid, ča će reć ja stane i projde. Kamo projde? Drito na Festival Melodije Istre i Kvarnera.


A na MIK-u si veseli i kuntenti i niki niš od drv ne poveda, si se leh smeju i škercaju. Šteta od Boga ča traje leh tuliko kuliko traje, odnosno već je danas gotov. Nemojte mislet da j’ mane tamo leh pjesma.


Iman ja i veli stres aš roki za predaju su roki, a mikovci su mikovci i njin se nikada nikamo ne preši pa kad ura pokaže blizu jedanajst i pol večer ona brižna komisija ča broji glasi ima stres od mane.


Rekli su mi da san huja od črnoga vranića, i iskrena ću van bit, smiron se pitan kako me Sara i Borna nisu već vrit poslali, tužili za mobing ale va škuromu ulovili i zbubetali. Da njin delan silan presing i na dušu, i na telo su mi rekli, a ja san njin odgovorila da duše nimaju aš da ju imaju da bi malo brže brojili, a telo da me opće ne zanima.


Nemojet mislet da nisan šla i direhtoru Festivala reć ono ča ga gre aš za ti stresi i moji, i od komisije je zaspraven on kriv. Lipo san mu rekla da j’ klal početak Festivala leh pol ure prvo, bi se bilo OK – ja ne bin bila va stresu od roki, komisija od mane, ljudi bi dospeli na zadnji bus, a se bi bilo isto kod da je počel na devet večer.


Kad mi j’ odgovoril – imaš pravo, zaprl mi j’ usta aš kako ću se pokle takovoga odgovora karat š njen.


A kakove su pjesmi? Za pravo reć je – za sakoga po neš. I za stari, i za mladi. I za oni ki vole baladi, i oni ki vole malo brži ritmi.


Ovoletnji MIK je kako i vavek – dvojezičan, ča će reć pjeva i na čakavskomu i na taljanskomu, a bome je i međunarodan aš MIK ima i jednu šesnu Slovenku koj, verujen, kod ča mene mat na uši zihaja z drvimi, tako i njoj si oni ki kad pasaju kraj nje reču »tako mlada, a već Slovenka«.


Ono ča MIK nima, a trebel bi imet je Ured za zgubljene stvari. Čula san da su va pasana tri dana mikovci i mikovke zgubili dva kasa i to različite veličine, onput jedni šetokalci, jednu stomanju, đemperić i još neš česa se sada ne moren domislet.


Po oven ispada da se oni po MIK-u leh sučevaju. Ma, lahko za sučevanje, avah je nan aš se i sazuvaju. Me par da će Filipović i gradska vlast još dugo iskat parfum ki će »dih mikovskeh nog« stirat z Vijećnice. A ja, kud MIK pasa, traga pušća.