Nije bajno

Građani i tvrtke Gradu Rijeci duguju oko 80 milijuna kuna! Ovo je deset najvećih dužnika

Damir Cupać

Samo s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa ukupni je dug na dan 30. rujna 2020. bio 49,3 milijuna kuna / Foto Sergej DRECHSLER

Samo s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa ukupni je dug na dan 30. rujna 2020. bio 49,3 milijuna kuna / Foto Sergej DRECHSLER

Radi se o potraživanjima od zakupa poslovnih prostora, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, najamnine stanova i spomeničke rente. Podatke o dužnicima komunalne naknade i doprinosa Grad nije mogao dati jer su to javna davanja koja su porezna tajnaRIJEKA  Stanje riječkoga gradskog proračuna nije bajno o čemu svjedoči i rebalans iz srpnja ove godine kojim je proračun smanjen za 193 milijuna kuna. Riječka oporba prihvatila je argumentaciju da dobar dio razloga leži na pandemiji koronavirusa, zbog koje su značajno pali prihodi, ali je prigovorila da je nedopustivo da su potraživanja Grada Rijeke po raznim osnovama više desetaka milijuna kuna. Uputili smo pitanja Gradu Rijeci koliko je trenutačno potraživanje po osnovama zakupnine gradskih poslovnih prostora, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, najma gradskih stambenih prostora i spomeničke rente. Posljednjeg dana rujna ove godine potraživanja su iznosila oko 80 milijuna kuna, što su, primjerice, sredstva dovoljna za socijalni program tijekom dvije godine.


Kumulativan iznos


– Prema podacima iz analitičke evidencije potraživanja, stanje dospjelih nenaplaćenih potraživanja Grada Rijeke na dan 30. rujna 2020. godine s osnove zakupnine poslovnih prostora iznosi 17,3 milijuna kuna, komunalne naknade 39,4 milijuna kuna, komunalnog doprinosa iznosi 9,9 milijuna kuna, najma stambenog prostora oko osam milijuna kuna, radi se o kumulativnom iznosu s obzirom na to da poslove naplate u ime i za račun Grada analitički vodi ugovorni pružatelj usluge – Ri stan d.o.o. te spomeničke rente oko pet milijuna kuna, navode u Gradu Rijeci.Prema gradskoj evidenciji deset najvećih dužnika kada je riječ o neplaćanju zakupnine gradskih poslovnih prostora su ugostiteljski obrt »Park« (565.788 kuna, bivši zakupnik), obrt za ugostiteljstvo i trgovinu »Gastro Rimiko« (544.591 kunu, bivši zakupnik), Linchunlei d.o.o. u stečaju (495.696 kuna, bivši zakupnik), trgovački obrt »Užarija« (472.236 kuna, bivši zakupnik), ugostiteljski obrt »Brun« (436.388 kuna, bivši zakupnik), trgovački obrt »Spektar 2« (356.377 kuna, bivši zakupnik), ugostiteljski obrt »Popaj« (312.594 kune, bivši zakupnik), ugostiteljski obrt »Sport« (295.411 kunu, bivši zakupnik), Brodokomerc nova d.o.o. (262.243 kune), Korkyra, ugostiteljski obrt (245.983 kune).
– Podatak o deset najvećih dužnika po osnovi komunalne naknade i komunalnog doprinosa ne može se dati jer se radi o javnim davanjima, koja su, u skladu s čl. 8. Općeg poreznog zakona, porezna tajna. Nadležno upravno tijelo Grada Rijeke nije ovlašteno davati podatke o stanju duga pojedinih dužnika u svrhu njihove javne objave u sredstvima javnog informiranja, naglašavaju u Gradu Rijeci.


Budući da je riječ o golemim sredstvima, pitali smo o pojašnjenju procedure naplate potraživanja te u kojem trenutku Grad Rijeka kreće u prisilnu naplatu i kakva je procedura kada je riječ o njoj.


– Dužnika se o dospjelom dugovanju obavještava pisanom opomenom, koja se, vodeći računa o ekonomičnosti postupka, u pravilu izdaje za svaki dospjeli a neplaćeni dug do kraja sljedećeg mjeseca nakon isteka roka dospijeća. Za potraživanja koja su, sukladno važećim propisima, osigurana instrumentima osiguranja plaćanja (neopoziva garancija banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa koje odredi nadležni Odjel, zalog vrijednosnih papira, fiducija, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravima građenja, zadužnica, bjanko zadužnica, jamstvo drugih trgovačkih društava solidnog boniteta, gotovinski polog i dr.) u slučaju da se dužnik ne pridržava utvrđenih rokova plaćanja, ista se aktiviraju u roku od 30 dana od izdane opomene, pojašnjavaju u Gradu Rijeci. No ako dužnik ne podmiri dospjeli a neplaćeni dug ni nakon izdavanja opomene, a Grad ne raspolaže instrumentima osiguranja plaćanja kojima bi se mogao naplatiti dug ili naplata putem instrumenata osiguranja plaćanja nije uspjela, u pravilu u roku od 30 dana od ispunjenja ovih uvjeta, u svrhu naplate potraživanja prisilnim putem pokreće se ovršni postupak sukladno važećim propisima.


DESET NAJVEĆIH

Deset najvećih dužnika zakupnine gradskih poslovnih prostora u kunama: – ugostiteljski obrt »Park« (565.788, bivši zakupnik) – obrt za ugostiteljstvo i trgovinu »Gastro Rimiko« 544.591, bivši zakupnik) – Linchunlei d.o.o. u stečaju (495.696, bivši zakupnik) – trgovački obrt »Užarija« (472.236, bivši zakupnik) – ugostiteljski obrt »Brun« (436.388, bivši zakupnik) – trgovački obrt »Spektar 2« (356.377, bivši zakupnik) – ugostiteljski obrt »Popaj« (312.594, bivši zakupnik) – ugostiteljski obrt »Sport« (295.411, bivši zakupnik) – Brodokomerc nova d.o.o. (262.243) – ugostiteljski obrt Korkyra (245.983)

 


Osiguranje plaćanja


– U slučaju kada pljenidba novčanih sredstava ili novčanih primanja dužnika dostavom ovršne isprave Financijskoj agenciji ili drugom nadležnom tijelu nije uspjela odnosno nije moguća, Grad Rijeka, sukladno važećim propisima i vodeći računa o ekonomičnosti postupka, u svrhu naplate predmetnog dugovanja pokreće ovršni postupak na nekretnini, pravu građenja ili pokretnini dužnika ili postupak osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini, pravu građenja ili pokretnini dužnika, odnosno po potrebi pokreće drugi odgovarajući postupak, kažu u Gradu Rijeci.


– Naglašavamo da Grad Rijeka kontinuirano poduzima mjere za naplatu dospjelih i nenaplaćenih potraživanja s osnova zakupnine. Ako potraživanja nisu naplaćena u skladu s rokovima dospijeća, prva mjera je dostava pismenih opomena zakupnicima. Na takav način dostavi se kvartalno u prosjeku oko 200 opomena za zakupninu, odnosno naknadu zakupnine, što znači da toliko zakupnika ne uspijeva uredno podmirivati preuzete obveze iz zakupnog odnosa. Ako u roku od 15 dana od primitka opomene preostane dugovanje u visini zbroja tri mjesečne zakupnine pa naviše, otkazuje se ugovor o zakupu, a na naplatu se dostavlja jedno od raspoloživih sredstava osiguranja plaćanja s kojima Grad raspolaže od trenutka sklapanja Ugovora o zakupu, kao što je mjenica, bjanko zadužnica ili bankarska garancija. Ako se ne uspije s naplatom navedenih sredstava osiguranja plaćanja ili ako je žiro-račun zakupnika u blokadi, tada se pokreće sudski postupak za naplatu i sudski postupak za predaju i ispražnjenje. Sama sredstva osiguranja plaćanja normirana su kroz Odluke o zakupu poslovnog prostora, navode u Gradu Rijeci. Naime, Odlukom o zakupu poslovnog prostora zakupnici su u obvezi kao sredstvo osiguranja plaćanja novčane tražbine iz Ugovora o zakupu predati sljedeća sredstva osiguranja plaćanja: 6 bjanko trasiranih i akceptiranih vlastitih mjenica s klauzulom »bez protesta« uz mjenično očitovanje, bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine uvećane za PDV, bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine, ako iznos jednogodišnje zakupnine s PDV-om prelazi 30.000 eura s klauzulom »bez prigovora« odnosno »plativo na prvi poziv«, koja vrijedi godinu dana uz obvezu da je se produljuje svake godine do isteka ugovornog odnosa, najkasnije 30 dana prije isteka roka navedenog na garanciji.


Prisilna naplata

Trenutačno je u postupku prisilne naplate 6.465.064 kune potraživanja za zakupninu gradskih prostora, 5.087.014 kuna potraživanja po osnovi komunalnog doprinosa, 5.493.883 kune potraživanja za najamnine stambenih prostora, 17.672.074 kune potraživanja za komunalnu naknadu te 1.532.555 kuna potraživanja za spomeničku rentu.

 


Bankarske garancije


Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora potrebno je dostaviti bjanko zadužnicu solemniziranu od javnog bilježnika u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine uvećane za PDV, bjanko zadužnicu kao osobno jamstvo zakonskog zastupnika zakupnika koji je pravna osoba u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine uvećane za PDV, bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine ako iznos jednogodišnje zakupnine s PDV-om prelazi 15.000 eura s klauzulom »bez prigovora« odnosno »plativo na prvi poziv«, koja vrijedi godinu dana uz obvezu da je se produljuje svake godine do isteka ugovornog odnosa, najkasnije 30 dana prije isteka roka navedenog na garanciji, beskamatni novčani depozit u visini jednogodišnje zakupnine s PDV-om.
– Novom Odlukom o zakupu poslovnog prostora promijenjen je uvjet za dostavu bankarske garancije na način da visina iznosa godišnje zakupnine s PDV-om raste s 15.000 eura na 20.000 eura uz mogućnost da umjesto unaprijed navedenih sredstava osiguranja plaćanja zakupnik može podnijeti Gradu zahtjev za zamjenom sredstava osiguranja plaćanja osnivanjem založnog prava na nekretnini. Također treba naglasiti da se tijekom ove godine zbog pandemije COVID-19 navedeni postupci odvijaju usporeno, zaključili su u Gradu Rijeci.