Svi detalji velikog posla

Crna jama u Viškovu. Sve je spremno za uklanjanje opasnog otpada, sanacija Sovjaka počinje u srpnju

Jakov Kršovnik

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Planirano je da se građevinska dozvola za samo vađenje otpada iz jame isposluje do kraja 2023.VIŠKOVO – Pogled na jamu Sovjak, »crnu točku« blizu centra Općine Viškovo, nažalost nije ništa novo, pisali smo tako u veljači 2022. godine, kada je najavljen projekt sanacije jame u koju je dugi niz godina, prema nekim izvorima od 1945., a prema drugima od 1956. godine, pa do 1990-ih odlagan industrijski otpad.


Pet mjeseci nakon toga, velike press-konferencije te predstavljanja projekta, u Varaždinu u srpnju 2022. godine zbog sumnji u primanje i davanje mita za dodjelu poslova dogradnje lokalnog pročišćivača većinski sufinanciranog iz EU fondova među uhićenima bio je i tadašnji predsjednik uprave GK Grupe koja je jedan od ponuditelja za sanaciju jame Sovjak. Špekuliralo se koliko će ta činjenica utjecati na dinamiku radova čišćenja jame Sovjak, a u prosincu 2022. godine načelnica Viškova Sanja Udović na sjednici općinskog vijeća izvijestila je vijećnike da je došlo do usporavanja dinamike projekta.


Ipak se kreće


Danas, događanja oko sanacije se ipak pokreću. Nedavno su na sjednici Općinskog vijeća predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je nositelj projekta te drugi predstavnici izvođača radova, kao i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, predstavili viškovskim općinskim vijećnicima dosadašnji napredak projekta sanacije jame Sovjak.
Da ne ponavljamo sve rečeno, podsjetimo samo da je projekt vrijedan oko 49,8 milijuna eura, a da je 7. srpnja 2023. godine planiran početak glavnih priprema: platoa, uređaja, opreme i svega potrebnog za samo vađenje otpada iz jame, čiji je početak planiran 22. siječnja 2024. godine. Na sjednici je bilo puno vijećničkih pitanja, a i nakon prezentacije projekta, kada smo razgovarali s mještanima Viškova, još u veljači 2022. godine, bilo je puno pitanja o projektu na koja valja odgovoriti. Tada smo pitanja uputili nositelju projekta Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, no, uglavnom nam je tada, kad se odgovori »prevedu« na svakodnevni govor, odgovoreno da je projekt u ranoj fazi i da će se više znati kasnije. Stoga smo sada, kada se zna planiran početak radova, ponovo uputili konkretna i specifična pitanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Hoće li radovi uspjeti ići najavljenom dinamikom, gdje će se spaljivati otpad iz Sovjaka, hoće li radovi biti zaustavljeni ljeti, pitali smo nadležne u Fondu.


Ponajprije nas je zanimalo je li predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za drugu etapu sanacije Sovjaka, tj. samo vađenje otpada iz jame.


Foto Vedran Karuza


– Uspješno je završeno projektiranje Etape I, koja obuhvaća izgradnju prometno-manipulativne površine za smještaj opreme i privremenih građevina koje će se koristiti u postupku sanacije. Građevinska dozvola za Etapu I ishođena je u travnju 2023. U završnoj fazi je i izrada dokumentacije za Etapu II, a koja obuhvaća vađenje i odvoz otpada iz jame. Planirano je da se zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za Etapu II podnese tijekom lipnja 2023. godine, odgovaraju iz Fonda.


Projektiranje Etape II


Na nedavnoj sjednici Općinskog vijeća u Viškovu Mario Hohnjec iz GK Grupe najavio je kako će glavne pripremne radnje za sanaciju, postavljanje strojeva, priprema platoa i drugo, početi 7. srpnja, a iz Fonda, upitani hoće li se taj rok ostvariti, odgovaraju da se projekt sanacije jame Sovjak odvija sukladno planiranim aktivnostima.


– Građevinska dozvola za Etapu I ishođena je u travnju 2023. Izvođač radova je sukladnom Rješenju o prihvatljivosti zahvata na okoliš te važećoj zakonskoj regulativi, a posebno vodeći računa o očuvanju zdravlja ljudi i poštovanja propisanih mjera zaštite okoliša, prije početka izvođenja radova, započeo mjerenja kvalitete zraka i meteoroloških parametara. Sukladno tome na lokaciji jame je postavio dvije nove automatske postaje (mjerna postaja Viševac Sovjak i mjerna postaja Sovjak). Dvije mjerne postaje započele su mjerenja krajem ožujka 2023. godine i to 11 različitih parametara te prikupljene podatke distribuira prema Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koji će iste obrađivati i kontinuirano nadzirati za vrijeme trajanja projekta, što je u skladu s pripremnim aktivnostima koje prethode početku radova na Etapi I, kažu iz Fonda.


Također, prema sadašnjem hodogramu, planirano je da se građevinska dozvola za samo vađenje otpada iz jame isposluje do kraja 2023. godine, te bi samo vađenje otpada trebalo krenuti 22. siječnja 2024. godine.


– Postupak ishođenja građevinske dozvole provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Trajanje samog postupka regulirano je Zakonom o gradnji i drugom zakonskom regulativom te na isti ne možemo utjecati. Projektiranje Etape II je u završnoj fazi, tijekom lipnja se planira podnošenje zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole za tu etapu te se očekuje da bi ista, sukladno svim procedurama, trebala biti ishođena do kraja 2023. godine, kažu iz Fonda.


Pjena i vodeni topovi


Kada smo razgovarali s mještanima Viškova, zanimalo ih je hoće li kuće blizu jame dobiti detektore opasnih plinova kako bi osobno mogli kontrolirati stanje zraka u kući ili oko kuće na najkritičnijim udaljenostima u krugu jame Sovjak. Iz Fonda odgovaraju da neće, budući da će dvije mjerne stanice obavještavati o kvaliteti zraka putem mobilne aplikacije koja se razvija.


– Radi osiguravanja dostupnosti informacija o kvaliteti zraka u izradi je mobilna aplikacija koja će biti povezana s dvjema mjernim postajama za mjerenje kvalitete zraka koje će biti smještene na lokaciji jame Sovjak (mjerna postaja Sovjak) i na lokaciji Viševac (mjerna postaja Viševac Sovjak), a koju će građani moći instalirati na svoje mobitele. Aplikacija će imati i mogućnost slanja poruke upozorenja u slučaju da dođe do dugotrajnije prekomjerne koncentracije plinova koji mogu biti opasni za zdravlje ljudi. Podatci o kvaliteti zraka bit će vidljivi i na web-stranici projekta http://jama-sovjak.eu/. Nadalje na dvije lokacije koje će se odrediti na glavnoj cesti, biti će postavljena dva displeja koji će biti spojeni s mjernim postajama te će prikazivati podatke o kvaliteti zraka. Displeji će biti opremljeni sa svjetlosnom i zvučnom signalizacijom kako bi se na vrijeme obavijestilo lokalno stanovništvo u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti. Nisu predviđeni detektori opasnih plinova za stanovništvo s obzirom na sve druge prethodno opisane mjere, navode iz Fonda.


Jedan od prijedloga mještana s kojima smo razgovarali je i da se kod vađenja mase iz jame Sovjak kao medij za onemogućavanje izbijanja plinova u zrak upotrijebi neka vrste pjene kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi. Jer, smatraju da najavljeni vodeni sloj umjesto pjene ne bi bio dobro rješenje, jer ni za jakih kiša Sovjak nije bio lokva. Iz Fonda kažu da je projektom kao stalna mjera zaštita određen obavezan sloj vode na površini kako bi se osigurala zaštita od oslobađanja plinova tijekom izvođenja radova.


Foto S. Drechsler


– Sljedeći stupanj zaštite predstavljaju vodeni topovi, odnosno topovi za stvaranje vodene magle. U slučaju da navedeni nivo zaštite neće biti dovoljan, obustavit će se radovi te prilagoditi dinamika rada. Kao što smo i prethodno naveli, poduzimat će se sve mjere zaštite kako bi emisije plinova bile u okviru zakonom predviđenih vrijednosti, odgovorili su nam iz Fonda.


Zaštita podzemnih voda


Nositelju projekta uputili smo i nekoliko pitanja povezanih sa Studijom utjecaja na okoliš zahvata sanacije jame. U zaključku studije piše kako je detaljnim hidrogeološkim radovima potrebno procijeniti potencijalni utjecaj na kvalitetu podzemnih voda koje bi mogle biti povezane s postojećim izvorištima. To je potrebno radi određivanja dubine i trase eventualnog prodora opasnog otpada u relevantno krško podzemlje jame Sovjak. Temeljem spomenutih hidrogeoloških radova treba odrediti lokaciju i karakteristike upojne građevine za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda tijekom provedbe sanacije jame Sovjak. Nositelj projekta nam je odgovorio kako je izdana građevinska dozvola te da su nadležna tijela odobrila predloženi zahvat i njegovu sukladnost s mjerama iz rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš.


– U sklopu projekta sanacije od 1998. godine su u više navrata rađeni geomehanički, geofizički i hidrogeološki istražni radovi kojima se definirala debljina pojedinih slojeva koji se uklanjaju te fizikalno kemijske karakteristike istih te je izrađena potrebna dokumentacija, ishođena su sva rješenja i dozvole. Tijekom 2022. godine napravljeni su dodatni istražni radovi koji su uključivali stručno ispitivanje vodoupojnosti za potrebe provođenja trasiranja te trasiranje podzemne vode uz prisustvo vodnog nadzora Hrvatskih voda na jami Sovjak, a sve sukladno ishođenom Rješenju o utjecaju na okoliš poštujući sve propisane mjere zaštite voda i Vodopravne uvjete izdane od Hrvatskih voda, a sve kako bi se odredila lokacija i karakteristike upojne građevine za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda tijekom provedbe sanacije jame Sovjak, dobili smo odgovor iz Fonda. Također, u spomenutoj studiji predlaže se da radni prostor ima horizontalnu i bočnu zaštitu s pročišćavanjem oborinskih voda do odgovarajućeg stupnja za upoj u krško podzemlje izvan zaštitnih zona izvorišta vode za piće. Za vrijeme ekstremnih klimatskih uvjeta ili treba prekinuti radove ili osigurati takvu zaštitu, koja će onemogućiti raznošenje opasnog materijala u širi okoliš. Iz Fonda kažu da je obustava radova svakako jedna od mjera ukoliko iz bilo kojeg razloga ne bude bilo moguće pročistiti vode koje se ispuštaju.


Poštovanje procedura


– Nakon provedenih geomehaničkih i hidrogeoloških istražnih radova na lokaciji jame te izrade pratećih elaborata, određene su točne lokacije i dimenzije upojnih građevina, a navedeno je detaljno razrađeno u glavnom projektu Etape I na koji je izdana građevinska dozvola u travnju 2023. godine te u Glavnom projektu Etape II. Ispuštati se mogu samo pročišćene oborinske vode, a izvođač mora taj uvjet ispoštovati u svim pa i pri ekstremnim uvjetima, dobili smo odgovor.


Na kraju, jedno od pitanja koje je bilo postavljeno na sjednici Općinskog vijeća, ticalo se i vađenja otpada tijekom ljetnih mjeseci. Jer, mještani kažu da se i bez radova tijekom ljeta smrad iz jame osjeti i do 500 metara udaljenosti. Iz Fonda odgovaraju da će se dinamika sanacije prilagoditi ljetnim mjesecima.
– Sva dokumentacija sanacije napravljena je sukladno važećim zakonskim propisima, poštujući sve procedure propisane Mjerama zaštite okoliša i od ovlaštenih stručnjaka kako bi se jama Sovjak sanirala, a posebno imajući u vidu zaštitu i očuvanje zdravlja lokalnog stanovništva i okoliša. Ovisno o konkretnim radovima čije će izvođenje »pasti« u vrijeme ljetnih mjeseci, prilagodit će se dinamika i način izvođenja, a sve prema propisanim mjerama zaštite okoliša i zaštite na radu i izdanim aktima, odnosno građevinskim dozvolama, zaključuju iz Fonda.


Evakuacija? Deset na minus sedmu


Jedan od važnih momenata sanacije je i pitanje evakuacije stanovništva. Na nedavnoj sjednici Vijeća u Viškovu Igor Meixner iz tvrtke DLS koja također sudjeluje u sanaciji, kazao je da je vjerojatnost da će doći do evakuacije 10 na minus sedmu, tj. gotovo nula. No, ipak smo pitali u Fondu, ako do evakuacije ipak dođe, gdje su točno osigurani kapaciteti i za koliko mještana. Jer, u razgovoru su nam mještani rekli da u krugu od 200 metara oko jame Sovjak živi oko 200 osoba, dok u krugu od 300 metara živi oko 400 mještana. Iz Fonda zasad nismo dobili konkretan odgovor o smještajnim kapacitetima, već da je mjera evakuacije zadnja mjera koja se predviđa i kojoj prethodi cijeli niz radnji koje će osiguravati sigurno izvođenje radova i poštovanje svih mjera zaštite okoliša i zdravlja ljudi.


– Sigurnost stanovništva, ali i radnika koji će izvoditi radove nam je na prvom mjestu. U Planu i programu obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja stanovništva ili evakuacije u slučaju prekoračenja dozvoljenih razina koncentracija onečišćujućih tvari u zraku je definirana komunikacija dionika i detaljno su razrađeni postupci ukoliko do takvog scenarija dođe. Planom su također razrađeni okviri, ovlaštenja i obveze pojedinih dionika u slučaju potencijalne ugroze. U njemu su određeni i smještajni kapaciteti koji su predviđeni u slučaju privremene evakuacije. Napominjemo da će se prije početka radova na vađenju sadržaja iz jame (Etapa II), sve potrebne informacije prezentirati lokalnom stanovništvu putem javne tribine te ostalim raspoloživim komunikacijskim kanalima što uključuje i komunikaciju s medijima, kažu iz Fonda.


Upit o konkretnim podacima o smještajnim kapacitetima ponovo smo poslali Fondu te ćemo ga objaviti kad ga dobijemo.


Spaljivanje u postrojenjima u Austriji, Njemačkoj i Mađarskoj


Na sjednici Općinskog vijeća rečeno je da će se otpad iz jame spaljivati u Austriji. S obzirom na važnost projekta, pitali smo Fond gdje točno. Jer, prema propisanim uvjetima natječaja za sanaciju, izvođač je bio dužan u roku od 9 mjeseci od početka radova, odnosno do studenoga 2022. godine, dostaviti kopiju ugovora s jednim ili više postrojenja za spaljivanje. Nažalost, za sad iz Fonda nismo dobili točan odgovor gdje će se otpad spaljivati, no poslali smo novi upit, kako bismo dobili i tu informaciju. Iz Fonda su nam zasad odgovorili samo kako su »potpisani ugovori između predstavnika izvođača i postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada i njihovim posrednicima te su isti dostavljeni Fondu. Postrojenja se nalaze u Austriji, Njemačkoj i Mađarskoj«, odgovorili su nam iz Fonda.