Spomenička renta

Raspisan natječaj za sanaciju pročelja i krovova, evo tko se može prijaviti

Sanja Gašpert

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

Nakon isteka roka za podnošenje, odnosno 28. rujna, prijave će obraditi u tu svrhu formirano povjerenstvo koje će utvrditi prijedlog Liste prioritetaRIJEKA – Odjel za kulturu Grada Rijeke raspisao je javni poziv namijenjen vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, temeljem kojeg će se sredstvima spomeničke rente sufinancirati obnova i sanacija pročelja i korova. Riječ je o programu sanacije i obnove pročelja i krovova u 2023. i 2024. godini, a javni poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima, odnosno suvlasnicima građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.


Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom programu, sufinancirat će se u pedeset postotnom iznosu, a maksimalno u iznosu od 500 tisuća kuna za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro, odnosno u 40 postotnom iznosu, a maksimalno u iznosu od 400 tisuća kuna za građevinu smještenu unutar B-zone ili C-zone. Zone zaštite utvrđene su Rješenjem Ministarstva kulture, a grafički prikaz nalazi se na web-stranicama Grada Rijeke.


– Prijavu za sufinanciranje programa ne može podnijeti vlasnik, odnosno suvlasnik građevine koji u građevini obavlja poslovnu djelatnost, a koji ima evidentirana dugovanja prema Gradu Rijeci s osnova spomeničke rente. Vlasnici, odnosno suvlasnici građevina prijavu za sufinanciranje podnose Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na web-stranici Grada Rijeke gdje su navedeni i ostali detalji potrebni za prijavu. Prijavu popunjenu on-line podnositelj treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom dokumentacijom, ističu u Gradu Rijeci.
Nakon isteka roka za podnošenje, odnosno 28. rujna, prijave će obraditi u tu svrhu formirano povjerenstvo koje će utvrditi prijedlog Liste prioriteta. Nakon utvrđenog prijedloga Liste prioriteta, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara prema redoslijedu na prijedlogu Liste prioriteta poziva podnositelje prijava radi sklapanja predugovora o sufinanciranju programa. Na osnovi sklopljenih predugovora konačni redoslijed programa i Listu prioriteta utvrđuje gradonačelnik najkasnije do studenoga 2022. godine, a broj programa koji se sufinancira ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Rijeke.