Čistoća

Odvoz krupnog otpada u Kastvu jednom godišnje – besplatan

Andrea Bralić

Pod krupni otpad spada kupaonska oprema, dječja oprema, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema, radijatori, oprema za rekreaciju...KASTAV Grad Kastav je temeljem zakona o održivom gospodarenju otpadom odlučio da uslugu prijevoza krupnog otpada na zahtjev korisnika usluge obavlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka. Svi korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada jednom godišnje ostvaruju pravo na odvoz krupnog otpada bez naknade i na lokaciji svog obračunskog mjesta. Ova usluga besplatna je do 2 kubična metra otpada, dok se sve preko naplaćuje po cjeniku Čistoće. Pod krupni otpad spada kupaonska oprema, dječja oprema, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema, radijatori, oprema za rekreaciju…


U tu vrstu otpada ne spada građevinski otpad, električni i elektronički otpad, gume, stara vozila, ambalažni otpad, niti materijali koji sadrže azbest. Otpad koji se ne smatra krupnim otpadom iz kućanstava se sakuplja i zbrinjava putem ovlaštenih sakupljača ili koncesionara.


Potreba odvoza glomaznog otpada prijavljuje se putem ispunjenog zahtjeva, dostavljenog na e-mail: [email protected] ili se zahtjev može osobno dostaviti u prostorije Grada Kastva, pri čemu se obavezno daju sljedeći podaci: točna adresa, prezime i ime korisnika, šifra koja se nalazi na računu, kontakt-telefon na koji će se povratno javiti točan datum preuzimanja, okvirna količina i sadržaj otpada.
Djelatnici Grada Kastva dostavljeni zahtjev prosljeđuju KD-u Čistoća d.o.o. Rijeka na daljnju obradu i postupanje, a o točnom terminu odvoza, a koji se predviđa u roku od 15 dana od prijave, korisnici će biti obaviješteni od strane KD-a Čistoća d.o.o. pravovremeno nakon provjere točnosti podataka, provjere urednosti plaćanja računa i nakon izrade plana sakupljanja.


Nije dopušteno otpad iznositi na javnu površinu bez prethodnog dogovora s djelatnikom KD-a Čistoće, jer su za odlaganje glomaznog otpada na nepropisan način predviđene novčane kazne. Na dan odvoza glomaznog otpada korisnik ne mora biti prisutan prilikom predaje, odnosno preuzimanja.


Važno je znati da krupni otpad mora biti uredno postavljen na planirani datum odvoza, tako da bude dostupan kamionu KD-a Čistoća tako da kamion može pristupiti bočno, a otpad se neće pokupiti ako je na bilo koji način ometen vozilima, javljaju iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva.