Konstituirano savjetodavno tijelo

Luka Čanković predsjednik Savjeta mladih Grada Rijeke; njegov zamjenik Valentino Saršon

Sanja Gašpert

Mandat novog Savjeta mladih je tri godine

Mandat novog Savjeta mladih je tri godine

Savjet broji jedanaest članova, uključujući predsjednika i zamjenika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godineRIJEKA  Konstituiran je Savjet mladih Grada Rijeke, za čijeg je predsjednika izabran Luka Čanković, a za zamjenika Valentino Saršon. Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Savjet broji jedanaest članova, uključujući predsjednika i zamjenika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine.Sastav novog saziva Savjeta čine Ana Marija Lončar, članica, Ivana Babić, zamjenica članice, Valentino Saršon, član, Lana Tić, zamjenica člana, Luka Delak, član, Marija Špoljarić, zamjenica člana, Luka Čanković, član, Petra Protega, zamjenica člana, Matea Dejanović Jozić, članica, Marta Smokvina, zamjenica članice, Mateo Žmak, član, Vidvan Rubčić, zamjenik člana, Lovro Šegota, član, Lorena Jardas, zamjenica člana, Valentina Paurić, članica, Natalia Grozdanić, zamjenica članice, Nikolina Šaponja, članica, Carmen Aji, zamjenica članice, Dino Jelenić, član, Igor Aleksa, zamjenik člana, Martina Matoković, članica i Ivana Šimunović, zamjenica članice. Konstituirajućoj sjednici prisustvovala je i predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj.