Proveden izbor

Goran Hauser novi je dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci

Ingrid Šestan Kučić

Foto S. Drechsler

Foto S. Drechsler

Među najvažnije ciljeve izv. prof. dr. Hauser ubraja unapređenje odnosa fakulteta i KBC-a Rijeka, podizanje kvalitete nastave, ravnomjerno raspoređivanje nastavnih obveza unutar katedri, unapređenje kadrovske politike fakulteta, jačanje podrške znanstvenom radu katedri i pojedinaca...Odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, iduće tri godine dekansku funkciju te ustanove obnašat će izv. prof. dr. Goran Hauser. Za izbor novog dekana te ustanove jučer su bila potrebna dva kruga glasanja, a u drugom krugu protukandidat prof. dr. Hauseru bio je prof. dr. Pero Lučin.


Program rada


Iako se u utrci za novo trogodišnje mandatno razdoblje prvotno našlo petero kandidata neposredno prije predstavljanja programa prof. dr. Gordan Gulan s Klinike za ortopediju Lovran povukao je kandidaturu te su u konačnici jučer za mjesto dekana konkurirali novoizabrani dekan izv. prof. dr. Goran Hauser s Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta, prof. dr. Pero Lučin sa Zavoda za fiziologiju i imunologiju, prof. dr. Bojan Polić sa Zavoda za histologiju i embriologiju te prof. dr. Zlatko Trobonjača sa Zavoda za fiziologiju i imunologiju.
Aktualnog dekana prof. dr. Tomislava Rukavinu, koji je tu dužnost obnašao u dva mandata, novi će dekan zamijeniti s prvim danom listopada, odnosno s početkom nove akademske godine, a u svom programu rada izv. prof. dr. Hauser ističe da u trenutku kada nema više pripravničkog staža želi promijeniti obrazovni proces na fakultetu i težište staviti na savladavanje praktičnih vještina tijekom studiranja.


– Nakon 18 godina rada i stečenog iskustva smatram kako moj tim i ja možemo značajnije pridonijeti napretku fakulteta, ističe novi dekan.
Među najvažnije ciljeve koje može ostvariti, izv. prof. dr. Hauser ubraja unapređenje odnosa fakulteta i KBC-a Rijeka, kontinuirano podizanje kvalitete nastave, ravnomjerno raspoređivanje nastavnih obveza unutar katedri, unapređenje kadrovske politike fakulteta, jaču podršku znanstvenom radu katedri i pojedinaca, kao i jaču podršku razvojnim projektima.
– Moja uprava će raditi na ostvarivanju vizije fakulteta kao regionalnog središta edukacije liječnika s bogatom tradicijom i poviješću. Radit ćemo u Europskoj mreži fakulteta, ali po globalnim kriterijima izvrsnosti čime ćemo se razlikovati od ostalih medicinskih fakulteta u okruženju i nastajanju. Cilj našeg fakulteta mora biti zadovoljenje društvenih i zdravstvenih potreba našega kraja, čitave Hrvatske, ali se moramo nametnuti i kao značajan čimbenik edukacije na regionalnoj razini, navodi u svom programu rada izv. prof. dr. Hauser.


Novi dekan naglasak stavlja i na suradnju s drugim visokoškolskim ustanovama, a iz te bi suradnje trebali proizaći novi programi kao što su medicinsko pravo, unapređenje uloge medicinskih sestara i tehničara u procesima zdravstvene skrbi. Nužnim smatra i prilagodbu te razvoj novih kurikuluma, a kao jedan od najvažnijih strateških projekata izdvaja studij medicine na engleskom jeziku. Među ciljevima svog mandata kada je u pitanju znanstveni rad, naglasak stavlja na integraciju predkliničkih i kliničkih projekata s konačnim ciljem praktične primjene rezultata kroz medicinu temeljenu na dokazima.


– Dosadašnja zatvorenost istraživanja na razine pojedinih klinika i zavoda vodi u prosječnost i ne osigurava međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost fakulteta i naših znanstvenika. Projekt Trans MedRi bit će zamašnjak razvoja fakulteta, biomedicinskih znanosti, ali i cijelog Sveučilišta, smatra novoizabrani dekan.


Doktorski studiji


U njegovom mandatu posebna će se pažnja usmjeriti i na osnivanje doktorskih studija koje je važno uskladiti s potrebama zdravstvenog sustava, a inkorporiranje kolegija drugih fakulteta u programe bit će prioritet. Novi dekan stavlja naglasak i na dostupnost studiranja ranjivim skupinama studenata, a kao jedan od najvažnijih ciljeva mandata ističe stvaranje jedinstvene Sveučilišne bolnice i napuštanje dosadašnjeg modela kliničke bolnice s dijelom takozvanih fakultetskih i dijelom nefakultetskih kadrova koju prema njegovom mišljenju karakterizira apsolutno neracionalno korištenje kadrovskih i materijalnih resursa i izostanak ikakve sustavne suradnje klinike i predklinike.


– Ovo predstavlja sigurno najvažniji projekt u povijesti zdravstevenog i znanstvenog sustava naše regije, zaključujue izv. prof. dr. Hauser.
Kao jedan od važnijih mandatnih ciljeva navodi i osnivanje Farmaceutskog fakulteta te ostvarivanje sinergije s lokalnom i nacionalnom farmaceutskom industrijom.