Postrožavanje

Krk ima nova pravila za korištenje vode u poljoprivredi. Bez suglasnosti Grada više neće biti priključka

Mladen Trinajstić

Na vodu iz sustava javnog vodovoda namijenjenog poljoprivredi moći će na području Grada računati samo podnositelji zahtjeva koji su vlasnici, suvlasnici ili zakupnici zemljištaKRK – Nakon što je prethodnih godina na području polja Kimpi i Kaštel u susjedstvu grada Krka odrađen cijeli niz istražnih zahvata na pronalaženju podzemnih vodotokova, a potom i onih na instalaciji odgovarajućih vodnih crpki i cijevi, uključujući i magistralnih vodova kojima je do ovih polja dovedena voda iz sustava javnog vodovoda kojim na Krku upravlja komunalno društvo Ponikve voda, s ciljem korištenja vode za navodnjavanje poljoprivrednih nasada tog dijela područja Grada Krka, krčki gradonačelnik Darijo Vasilić sad je donio i uputstvo o uvjetima za davanje prethodne suglasnosti za priključenje na vodovodnu mrežu za potrebe poljoprivrede.


Privremeni karakter


Spomenutim dokumentom krčke Gradske uprave propisano je da će Jedinstveni upravni odjel Grada, točnije njegov Odsjek za komunalno gospodarstvo, izdavati prethodnu suglasnost za priključak na vodovodnu mrežu za potrebe poljoprivrede samo onim podnositeljima zahtjeva koji kumulativno ispune uvjete da je njihovo zemljište privedeno poljoprivrednoj namjeni, odnosno da se obrađuje. Također, propisano je i da ako na zemljištu ima izgrađenih ili montažnih objekata, podnositelji zahtjeva moraju dokumentirati, odnosno dokazati da su ti objekti isključivo poljoprivredne namjene, a što će očevidom utvrđivati komunalni redari. Na vodu iz sustava javnog vodovoda namijenjenog poljoprivredi moći će na području Grada računati samo podnositelji zahtjeva koji su vlasnici, suvlasnici ili pak zakupnici zemljišta te koji imaju registrirano poljoprivredno gospodarstvo (OPG) ili kakav drugi oblik registracije za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.


Priključci na vodu koji će se tim putem ostvarivati, stoji u dokumentu, imat će privremeni karakter te će, ako se utvrdi kršenje odredbi uputstva, komunalni redar imati mogućnost nalaganja isporučitelju vodnih usluga obustavu priključka na vodu. Glavnina novih pravila koje je ovim putem propisala lokalna uprava, i više je no očito, usmjerena na nastojanja da se navodnjavanje nasada na poljoprivrednim zemljištima ne pretvori u element koji će stimulirati bespravnu izgradnju stambenih i sličnih »vikend« objekata koji s poljoprivredom nemaju veze, a čijeg širenja se – s obzirom na sveprisutnu praksu na jadranskoj obali – predstavnici krčke Gradske uprave s pravom boje. »Strah« i oprez utemeljen je i opravdan s obzirom na to da se ovime omogućava izgradnja, odnosno instalacija vodnih priključaka na poljoprivrednim površinama, odnosno na zemljištima koja nisu u obuhvatu građevinskih područja naselja.


Istražni radovi
Grad Krk je još 2015. godine s ciljem davanja poticaja razvoju i unapređenju poljoprivredne proizvodnje pokrenuo istražne radove kojima je, zahvaljujući korištenju georadarskih snimanja, detektirano nekoliko podzemnih vodenih tokova na području tih dvaju polja. U podzemnim pukotinsko-kavernoznim sustavima polja načičkanih poljoprivrednim nasadima, čija ukupna površina premašuje 800 tisuća plodnih »kvadrata«, na dubini od oko 60 do 70 metara detektirane su obećavajuće količine vode te su, tehničkim opremanjem triju bunara, naknadna praćenja i mjerenja njihove izdašnosti pokazala da se dva takva objekta mogu koristiti za crpljenje vode namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji. S jednim bunarom, čija je izdašnost procijenjena na 5 prostornih metara vode na sat, a drugim koji je davao do tri »kubika«, lokalnim se poljoprivrednim proizvođačima počelo omogućavati korištenje vode čija je dostupnost i raspoloživost dodatno povećana i bitno ustabiljena nedavno dovršenom izgradnjom magistralnog cjevovoda iz smjera grada Krka. Tako se, osim podzemnih voda čije količine, pokazalo se, ipak sezonalno podosta variraju, krčkim poljoprivrednicima dostupnima postale i znatno sigurnije, količinski ujednačenije količine »tekućega zlata« koje se do njihovih polja dopremaju sustavom javne vodoopskrbe.


Dokazi o vlasništvu i namjerama


Uputstvom se propisuje i da će poljoprivrednici zainteresirani za korištenje vodoopskrbnog sustava namijenjenog navodnjavanju nasada, s ciljem ishođenja prethodne suglasnosti, nadležnim predstavnicima Gradske uprave morati dostaviti dokaz vlasništva i posjeda, rješenje o upisu u upisnik OPG-a ili drugi akt o registraciji za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti (obrtni, sudski registar, Registar udruga) te izjavu kojom pod moralnom i materijalnom odgovornošću potvrđuju da na poljoprivrednom zemljištu neće graditi objekte bez akta o građenju.


»Poljoprivredni cjenik« za proizvođače


Načelni interes za gradnju vodnih priključaka i korištenje vode namijenjene navodnjavanju ondje zasađenih poljoprivrednih kultura, uglavnom povrća, posredstvom provedenih anketiranja u međuvremenu je iskazalo više desetaka lokalnih poljoprivrednih proizvođača. A njima, sukladno odluci skupštine komunalnog društva zaduženog za gradnju i održavanje vodovodne mreže otoka Krka, voda sad ondje stoji na raspolaganju po posebnom, »poljoprivrednom cjeniku«, uz obvezu podmirenja samo varijabilnog dijela osnovne cijene.