OKRUGLI STOL

Znanstvenici ne sumnjaju: Dolinu Rječine treba zaštititi od čovjeka i klimatskih promjena

Dražen Katalinić

Foto arhiva NL

Foto arhiva NL

Znanstvenici upozoravaju da su energetsko korištenje vode, kao i vodoopskrba, u velikoj mjeri izmijenili prirodan režim otjecanjaDolina Rječine je prostor iznimne krajobrazne vrijednosti kao rezultat njene georaznolikosti, bioraznolikosti i djelovanja čovjeka za koji je potrebno donijeti odgovarajuću strategiju njegovog održivog korištenja, zaštite i praćenja stanja kako bi se izbjegli i ublažili pritisci i prijetnje, kako od čovjekovog djelovanja, tako i od klimatskih promjena – jedan je od zaključaka okruglog stola pod nazivom »Sadašnjost i budućnost rijeke i doline Rječine« održanog u organizaciji Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Sa skupa je također poručeno da je za to potrebno poticati i međunarodnu suradnju, poput mehanizama Europske unije, s obzirom na to da Rječina ima karakter krškog sliva koji se podzemnim vodama prihranjuje s velikog područja, a uključuje i jugozapadnu Sloveniju.


Prihvatljiv protok


Znanstvenici upozoravaju da su energetsko korištenje vode kao i vodoopskrba u velikoj mjeri izmijenili prirodan režim otjecanja, pri čemu je dolazilo do periodičnog presušivanja, ali ne i do dugotrajnog presušivanja velikih dijelova njenog toka, kao što se to sada događa nizvodno od brane Valići.

Stoga je, kažu, nužno definiranje i osiguravanje ekološki prihvatljivog protoka na svim dionicama njenog toka. Napominju da su hidrotehnički radovi na preostalim prirodnim dionicama toka Rječine doveli pak do uništavanja staništa autohtonih i zaštićenih vrsta – bjelonogog raka i dunavske pastrve.


– Potrebno je napraviti i dodatna istraživanja i nizvodno od brane Valići zbog zaštite nativnih pastrvskih populacija koje su nađene u dubokim virovima u kanjonu Rječine, te im osigurati stanišne uvjete za njihovo trajno očuvanje.


Također je potrebno provesti aktivnosti usmjerene uklanjanju stranih vrsta riba i sprječavanju njihova širenja, kako bi negativni utjecaji na nativne populacije bili smanjeni, upozorio je dr. Mišel Jelić s Prirodoslovnog odjela Gradskog muzeja u Varaždinu.


Analiza i preporuke


Osim zaštite prirodnih staništa ugroženih vrsta, iz HAZU-a poručuju da je nužno osigurati primjerena rješenja izgradnje i sanacije sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda, kako se ubuduće ne bi onečišćivale vode Rječine, te je potrebno suzbiti i nelegalnu gradnju i druge štetne aktivnosti u poplavnom području Rječine, a zaštitne mjere od poplava prilagoditi prirodnim značajkama toka.


Na skupu je istaknuta i potreba uređenja bujičnih tokova, odnosno problema bujice do kojih dolazi zbog dubokog jarka iskopanog za potrebe dovođenja vode s područja Studene.


Kao polaznu točku za rješavanje spomenutih problema nužno je izraditi dokument koji bi analizirao stanje i dao preporuke, a u cilju senzibiliziranja javnosti za vrijednosti doline Rječine preporučuje se izrada plana i programa edukativnih aktivnosti koje bi obuhvaćale školsku mladež i studentsku populaciju (kroz predavanja radionice, tematske terenRske nastave) te odraslu populaciju kroz sustav cjeloživotnog učenja na cjelokupnom slijevnom području Rječine.