Novi projekt

Ministarstvo kulture izdalo brošuru koja promovira 11 europskih kulturnih ruta koje prolaze Hrvatskom

Hina

snimio Darko Jelinek

snimio Darko Jelinek

Cilj brošure je promidžba kulturne baštine i sadrži podatke o rutama, njezinim nositeljima i predstavnicima, kontaktima i sadržaju, priopćilo je Ministarstvo kultureMinistarstvo kulture objavilo je, uz podršku Europskog instituta za kulturne rute Vijeća Europe i u suradnji s predstavnicima Kulturnih ruta u Hrvatskoj, brošuru o Kulturnim rutama Vijeća Europe, a riječ je o promociji 11 kulturnih ruta koje sve prolaze i Hrvatskom.


Cilj brošure je promidžba kulturne baštine i sadrži podatke o rutama, njezinim nositeljima i predstavnicima, kontaktima i sadržaju, priopćilo je Ministarstvo kulture.


11 kulturnih ruta – obilje različitosti i zanimljivosti


Boršura predstavlja 11 kulturnih ruta Vijeća Europe koje svjedoče o obilju baštinske različitosti i zanimljivosti.
Tako Feničanska ruta predstavlja mrežu velikih nautičkih ruta koje su koristile drevne mediteranske civilizacije još od 12 stoljeća pr. Kr. kao glavne trgovinske i kulturne linije komunikacije. U ruti sv. Martina tako prepoznajemo široku europsku dimenziju toga svetca, a Ruta maslinova drveta predstavlja itinerare međukulturnoga dijaloga i druge aktivnosti usmjerene na Mediteran i motiv maslinova drveta.


Vinska europska kulturna ruta (Iter Vitis) prolazi pak kroz 19 zemalja, a prošle godine joj se pridružila i Hrvatska, Ruta europskih groblja promiče kulturološku važnost europskih groblja, a Ruta povijesnih termalnih gradova tradiciju prisutnu od antike do danas.


Kulturna ruta ATRIUM – Arhitektura totalitarnih režima 20. stoljeća u sjećanju na urbani razvoj Europe interpretirana je u svrhu promicanja ljudskih prava i demokracije, a rute Rimskih careva i Dunavska vinska ruta promiču arheološki turizam na ovim prostorima.
Destinacija Napoleon ruta je doživljaj europske baštine prateći Napoleonova odredišta, a Ruta impresionizma povezuje mjesta u kojima su živjeli, ili s njima bili na bilo koji način povezani, slikari impresionisti 19. i 20. stoljeća.


Prva kulturna ruta »El Camino de Santiago«, dosad 38 ruta


Otkad je Vijeće Europe 1987. predložilo prvu kulturnu rutu Hodočasnički put Santiago de Compostela (El Camino), do danas je certificirano 38 kulturnih ruta Vijeća Europe.


Podsjeća se da je Vijeće Europe pokrenulo program Kulturne rute zbog predstavljanja zajedničke kulturne baštine, boljeg razumijevanja europskoga kulturnog identiteta te oblikovanja zajedničkoga kulturnog prostora.


Uz očuvanje prirodne i kulturne baštine program promiče održivi razvoj, obrazovanje, edukativnu i kulturnu razmjenu, a obogaćivanjem kulturne turističke ponude otkriva manje atraktivne i poznate destinacije u kojima potiče kulturni, društveni i ekonomski razvoj. Kulturne rute u svom djelovanju podržavaju temeljna načela Vijeća Europe – ljudska prava, demokraciju, kulturnu raznolikost i interkulturni dijalog.


Objašnjeno je da svaka ruta predstavlja europske vrijednosti koje su zajedničke najmanje trima državama, a kao rezultat znanstvenog istraživanja multidisciplinarnoga tima stručnjaka, oslikavanjem europske memorije, povijesti, baštine i identiteta, pridonosi interpretaciji raznolikosti suvremene Europe.


Odbor ministara Vijeća Europe 2010. donio je Prošireni djelomični sporazum o kulturnim rutama (EPA) kako bi omogućio bolju suradnju država članica. Sporazum okuplja 34 države članice zajedno s Republikom Hrvatskom, koja mu je pristupila 2016. Za provedbu i dodjelu certifikata Kulturna ruta Vijeća Europe, koji je dokaz i jamstvo izvrsnosti, zadužen je Upravni odbor EPA-e, a pod pokroviteljstvom Vijeća Europe mrežom certificiranih kulturnih ruta kooridinira Europski institut za kulturne rute u Luxembourgu.


Republikom Hrvatskom prolazi 11 kulturnih ruta, a time je, kako je navedeno, Hrvatska prepoznata kao destinacija bogata kulturnoga naslijeđa. Putem različitih tema program podiže svijest o europskoj i hrvatskoj kulturi te potiče njezine građane na promišljanje o svojem naslijeđu, dok uključivanjem lokalnih projekata omogućuje samoodrživost i stvara kulturni kapital.


Time je Hrvatska u samom vrhu promicanja svoga nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog nasljeđa u europskom okruženju, istaknuto je u priopćenju Ministarstva kulture.