Reagiranje na tekst 'Sukob interesa i manipulacije (s) Kazališnim vijećem'

Ivan Šarar: Netočno je da se radi o ikakvom skandalu

Ivan Šarar / Snimio Damir ŠKOMRLJ

Ivan Šarar / Snimio Damir ŠKOMRLJ

Ne može se skandaloznim nazivati postupak koji je eksplicitno opisan i propisan te javno objavljen i dostupan svima, uključivo i medijeRIJEKA – Ivan Šarar, pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu, temeljem Zakona o medijima uputio je ispravak članka objavljenog u Novom listu 18. studenoga 2020. na stranicama 34. i 35. pod naslovom »Sukob interesa i manipulacije (s) Kazališnim vijećem riječkog kazališta« koji potpisuje novinar Davor Mandić.


Također, sukladno Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima traži ispravak istog članka naslovljenog »ZAKULISNE IGRE Sukob interesa i manipulacije (s) Kazališnim vijećem riječkog kazališta«, koji potpisuje isti novinar objavljenog na portalu Novog lista 18. studenoga 2020. na sljedećoj poveznici https://www.novilist.hr/ostalo/kultura/kazaliste/zakulisne-igre sukob-interesa-i-manipulacije-s-kazalisnim-vijecem-rijeckog kazalista/.


U navedenom članku novinar Mandić netočno navodi da je »skandalozno« odnosno da »svjedočimo posvemašnjem skandalu« – ukoliko postoji obaveza vanjskih vijećnika Kazališnog vijeća koji predstavljaju Grad Rijeku kao osnivača kazališta, da glasaju prema preporuci osnivača. Također je netočna kvalifikacija u kojoj novinar navodi da ostaje nejasno je li Šararova preporuka bila skandalozno obvezujuća ili je bila samo preporuka«.


Uputa o suradnji
Točna informacija je sljedeća – u »Uputi o suradnji između Grada Rijeke i korisnika« (proračunskih korisnika), koja je donesena 24. srpnja 2018. i javno objavljena na portalu Grada Rijeke, vrlo su jasno (u točki IV, članku 9) propisane obaveze i hodogrami aktivnosti vezani za Upravna tijela (kakvo je Odjel gradske uprave za kulturu), u odnosu prema upravljačkim tijelima ustanova (upravno vijeće/školski odbor/muzejska vijeća/kazališno vijeće). U navedenom dokumentu jasno piše da se pozivi i materijali za sve sjednice Kazališnog vijeća dostavljaju Odjelu za kulturu. Pročelnik Odjela za kulturu dužan je pregledati dostavljeni poziv s materijalima, te ukoliko ocjeni potrebnim prije sjednice pozvati predstavnika u Kazališnom vijeću kojeg je imenovao Grad Rijeka kao osnivač, na savjetovanje i dati mu smjernice o glasovanju po pojedinoj točki dnevnog reda.


O obavljenom savjetovanju pročelnik ili osoba koju ovlasti sastavlja zapisnik ili radnu bilješku. Također, u navedenoj uputi piše i da je pročelnik Odjela za kulturu dužan procijeniti da li je vezano za pojedinu točku dnevnog reda potrebno zatražiti preporuku/nalog/suglasnost gradonačelnika, a s eventualnom preporukom/nalogom/suglasnošću gradonačelnika pročelnik je dužan upoznati predstavnika u upravljačkom tijelu ustanove (Kazališnom vijeću) prije sjednice. I konačno, ova javno objavljena Uputa dalje precizira da je obveza predstavnika Grada Rijeke u Kazališnom vijeću da u svom radu postupa u skladu sa smjernicama primljenim od Odjela za kulturu.


Neutemeljeno iznesena dilema


Dakle, netočno je da se radi o ikakvom skandalu jer ne može se skandaloznim nazivati postupak koji je eksplicitno opisan i propisan te javno objavljen i dostupan svima, uključivo i medije, i koji su dužni poštovati i pročelnici u Gradu Rijeci i predstavnici Grada Rijeke u upravnim tijelima ustanova. Činjenica da novinar ne zna da ovaj javno objavljeni dokument postoji, odnosno da ga nije proučio, ne može biti opravdanje ni novinaru ni urednicima Novog lista za iznošenje netočnih informacija, kao ni za »skandaliziranje« uobičajenih postupaka rada. A riječima, ukoliko postoji obaveza vanjskih vijećnika Kazališnog vijeća koji predstavljaju Grad Rijeku kao osnivača kazališta, da glasaju prema preporuci osnivača…« upravo je to učinjeno.


Ispravljam i dopunjujem tu neutemeljeno iznesenu dilemu, koja je poslužila kao podloga tezi o »skandalu«. Postoji obaveza predstavnika Grada Rijeke u Kazališnom vijeću da postupaju prema preporuci Grada Rijeke. Ta je obaveza jasno opisana i javno objavljena. Nota bene, čak i da nije, zdrava logika nalaže da predstavnici osnivača u nekom upravnom tijelu zastupaju osnivača i ponašaju se sukladno uputama osnivača.Također, netočna je teza da je Kazališno vijeće jedna od zadnjih brana interesa javnosti o poslovanju Kazališta, odnosno da je osnivač odustao od toga da bude ta brana javnog interesa poklanjajući povjerenje Marinu Blaževiću čak i kada »ozbiljno krši zakone«. Točna je činjenica da Grad Rijeka kao osnivač Kazališta putem svojih predstavnika u Kazališnom vijeću prati rad Kazališta, a povjerenje intendantu Blaževiću izglasalo je Gradsko vijeće Grada Rijeke kao predstavničko tijelo – piše u reagiranju koje potpisuje Ivan Šarar.