TRAJNA EDUKACIJA

Povoljnosti novog Zakona o obrazovanju odraslih: Vaučerima do školovanja i vještina potrebnih za rad

Ingrid Šestan Kučić

Photo: Zarko Basic/PIXSELL

Photo: Zarko Basic/PIXSELL

Hrvatski zavod za zapošljavanja izdavat će vaučere kojima će se financirati neformalni oblici obrazovanja zaposlenih i nezaposlenih osoba za stjecanje vještina potrebnih u suvremenom svijetu radaRIJEKA – Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je e-savjetovanje o prijedlgu novog Zakona o obrazovanju odraslih koji se mijenja prvi put od kada je prije 14 godina donesen prvi takav zakon. Za provedbu novih zakonskih odredbi u državnom će se proračunu u narednom trogodišnjem razdoblju osigurati 30 milijuna kuna, a ove godine u njegovu će se provedbu uložiti 10 milijuna kuna. Novi zakonski propisi osigurat će veću kvalitetu programa obrazovanja odraslih uvođenjem unutarnjeg i vanjskog vrednovanja ustanova i njihovim ocjenjivanjem, otvaraju mogućnost provedbe programa na stranim jezicima za strance te uvođenja vaučera koji će dodjeljivati Hrvatski zavod za zapošljavanje za stjecanje vještina potrebnih za rad.


Kao razloge donošenja novog Zakona resorno ministarstvo navodi uklanjanje nedostaka uočenih tijekom primjene postojećeg zakona. Naime, u Hrvatskoj je registrirano više od 600 ustanova za obrazovanje odraslih koje provode više od 11 tisuća programa obrazovanja, no ne postoji definirani sustav osiguravanja kvalitete kojim bi se osiguralo kvalitetno i svrsishodno obrazovanje usmjereno na potrebe pojedinca i tržišta rada.


Strogi kriteriji


Prema postojećem zakonskom rješenju ustanove za obrazovanje odraslih dobivaju od Ministarstva znanosti i obrazovanja rješenje za izvođenje formalnih programa obrazovanja odraslih neograničenoga trajanja, što dovodi do toga da se provode programi koji su metodološki i sadržajno zastarjeli, a ponekad i neusklađeni s izmjenama propisa iz pojedinih područja te stoga mnoštvo programa ne zadovoljava potrebnu razinu kvalitete.
Isto tako, u Ministarstvu upozoravaju da ne postoje mehanizmi osiguravanja kvalitete provedbe programa obrazovanja, odnosno kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih. U nekim slučajevima vrlo raznolike programe provode stručnjaci za pojedina područja na koja se program odnosi, no nisu dovoljno obrazovani u području andragogije (pedagogije za odrasle). Za andragoške voditelje također nije propisana adekvatna andragoška edukacija, a s obzirom na to da mnogo ustanova provodi izuzetno velik broj programa iz različitih sektora, osim kadrovskih, upitni su i materijalni uvjeti za njihovo izvođenje.


Ukinuti zastarjele programe

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala preporučuje da se u skladu s europskim i hrvatskim strateškim kontekstom razvije sustav priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.
Tako prijedlog Zakona predviđa da će Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih donositi stručno mišljenje o usklađenosti programa sa standardom kvalifikacije, a rješenje o izvođenju programa donosit će ministar nadležan za obrazovanje. Isto tako, ustanove će biti dužne programe obrazovanja i programe vrednovanja kontinuirano usklađivati sa standardom kvalifikacije, čime će se u potpunosti promijeniti dosadašnja praksa provođenja zastarjelih programa.

Sustav osiguravanja kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih obuhvatit će unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete. Unutarnji sustav osiguravanja kvalitete uspostavlja sama ustanova, a kao dio toga sustava redovito će provoditi procese samovrednovanja. Vanjsko vrednovanje ustanova provodit će Agencija na zahtjev ustanove ili ako za to postoje opravdani razlozi. Nakon postupka vanjskog vrednovanja donosit će se rješenje o ocjeni razine kvalitete koja može biti: vrlo visoka, visoka, zadovoljavajuća i nezadovoljavajuća razina kvalitete. Ustanovi koja bude dva puta uzastopno ocijenjena nezadovoljavajućom razinom kvalitete, Ministarstvo će trajno zabraniti izvođenje odobrenih programa obrazovanja i programa vrednovanja, a programe vrednovanja skupova ishoda učenja u cilju priznavanja i vrednovanja prethodnoga učenja moći će provoditi samo one ustanove koje imaju odluku Agencije o vrlo visokoj i visokoj razini kvalitete te rješenje o izvođenju programa obrazovanja koji obuhvaća sve ishode učenja koje ustanova želi vrednovati.


Europske odrednice


Novo zakonsko rješenje predlaže obvezu trajnog stručnog usavršavanja nastavnika u obrazovanju odraslih i andragoških voditelja, a koje provode Agencija, visoka učilišta i druge ustanove. Uvažavajući stanje na tržištu rada, novim zakonskim rješenjem uvodi se mogućnost izvođenja programa obrazovanja i programa vrednovanja na nekom od stranih jezika, a na taj način omogućit će se stjecanje kvalifikacija stranim radnicima koji se zapošljavaju u Hrvatskoj. U cilju osiguravanja kvalitete rada ustanova uvodi se i praćenje rada ustanova putem nacionalnog informacijskog sustava obrazovanja odraslih (NISOO) koji će sadržavati podatke o programima, polaznicima, nastavnicima u obrazovanju odraslih, andragoškim voditeljima te financiranju akreditiranih programa.


Nadalje, prateći europske strateške odrednice uvodi se mogućnost financiranja polaznika putem vaučera. Naime, obrazovanje odraslih obuhvaćat će i neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje vještina potrebnih za rad koje će uključiti organizirane neformalne oblike učenja nezaposlenih i zaposlenih osoba usmjerenih na stjecanje vještina potrebnih za rad, a koji će se provoditi i financirati u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad. Takvo neformalno obrazovanje odraslih moći će se financirati putem vaučera koje će dodjeljivati Hrvatski zavod za zapošljavanje. Kriterije za odabir vještina potrebnih za rad i kriterije za dodjelu vaučera utvrdit će odlukom ministar nadležan za rad.