S pet banaka

Vlada HEP-u dala suglasnost za ugovaranje srednjoročnih kredita do milijardu kuna

Hina

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran KaruzaZAGREB Vlada je u četvrtak dala suglasnost Hrvatskoj elektroprivredi (HEP) da s pet banaka sklopi višenamjenske srednjoročne neobvezujuće limite/okvire i okvirni sporazum o financiranju u ukupnom iznosu do milijardu kuna, odnosno po 200 milijuna kuna sa svakom bankom.


HEP je dobio suglasnost da te neobvezujuće limite/okvire odnosno okvirni sporazum o financiranju sklopi s Erste&Steiermarkische bankom, OTP bankom, Raiffeisenbank Austria (RBA), Hrvatskom poštanskom bankom (HPB) i Privrednom bankom Zagreb (PBZ).


“HEP će neobvezujuće limite/okvire i okvirni sporazum o financiranju koristiti za višenamjensko financiranje redovnog poslovanja te je obvezan otplaćivati sve svoje obveze po zaduženju do konačne otplate bez terećenja državnog proračuna, što je u ovom slučaju važno”, rekao je na sjednici Vlade ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.
Naime, kako se navodi u obrazloženju odluke, ugovaranje tih limita/okvira i okvirnog sporazuma nema utjecaj na državni proračun, s obzirom da oni ne sadrže komponentu državnog jamstva, već se odobravaju na temelju samostalne ocjene kreditnog profila/rizika HEP-a te se radi o neobvezujućem ugovornom dokumentu, čija će realizacija isključivo ovisiti o potrebama HEP-a i mogućnostima banaka za plasman u datom trenutku.


HEP prakticira ugovaranje srednjoročnih okvirnih linija s domaćim bankama od 2013. godine, što je pokrenuto kao mjera radi sprečavanja pada kreditnog rejtinga te kompanije, a što se godinama pokazalo kao dobra praksa i sa strane gledišta rejting agencija na HEP, kao i samo poslovanje HEP-a, ocjenjuje se u obrazloženju.


U proteklom je razdoblju, od 2013. do 2020. godine, HEP te neobvezujuće okvirne linije koristio isključivo za dokumentarne poslove tj. izdavanje svih vrsta garancija za potrebe matične tvrtke i članica HEP grupe. Osim izdavanja svih vrsta garancija, HEP iz okvira može koristiti i financijske proizvode kao što su akreditivi, pisma namjere te kratkoročni krediti.


HEP održava rezervu likvidnosti na razinama od milijardu do 1,3 milijarde kuna u svrhu kvalitetnijeg upravljanja likvidnošću na razini HEP grupe. U skladu s tim, a u svrhu redovnog i nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti, osobito vezano uz osiguranje limita za izdavanje svih vrsta garancija (ponudbenih, platežnih, činidbenih), Uprava HEP-a je krajem studenoga prošle godine, a zbog isteka postojećih linija/limita/okvira koje je imao ugovorene, pokrenuo postupak ugovaranja novih.


Zaprimio je pet obvezujućih ponuda, u skladu s traženim parametrima, kao što su rok važenja ugovora od tri godine, mogućnost korištenja različitih financijskih instrumenata (kratkoročni krediti, izdavanje svih vrsta bankovnih garancija, pisama namjere i otvaranje akreditiva), neobvezujući karakter ugovora (za HEP i banku) u trenutku zaključivanja, itd.


Uprava HEP-a je 23. siječnja donijela odluke kojima odobrava sklapanje tih limita/okvira i okvirnog sporazum, a 28. siječnja s tim se suglasio i Nadzorni odbor kompanije.


Ugovaranjem se omogućava kontinuirano osiguranje rezervi likvidnosti za redovno obavljanje poslovnih aktivnosti te izdavanje svih vrsta garancija, u cilju smanjenja rizika od neodržavanja kreditnog rejtinga, uklanjanja rizika refinanciranja na godišnjoj razini, te brze realizacije i odgovaranja na potrebe ovisnih društava, navodi se u obrazloženju odluke.