Piše Ivan Herak

Ne znate što je Analiza scenarija? O ovome možda ovise milijarde za spas hrvatskog turizma od koronakrize

Doc. dr. sc. Ivan Herak

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Procjenu utjecaja turizma na gospodarstvo Hrvatske zbog devastirajućih promjena koje je generirala COVID-pandemija, odnosno njene posljedice na gospodarstvo nije moguće utemeljiti uobičajenim statističkim metodama prognoziranja, već je potrebno poći od tzv. Analize scenarija koja odgovor na to što će se dogoditi u bližoj budućnosti ne traži samo kroz »preslikavanje« prošlih događaja već u analizu uključuje i očekivane promjene okruženja koje bitno određuju promjeneTrenutačna situacija u turizmu i hotelijerstvu uvjetovana SARS-CoV-2 virusom imala je izuzetno snažne negativne posljedice na ukupne međunarodne turističke tijekove. Međunarodna putovanja u 2020. godini drastično su smanjena. Pad noćenja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu iznosi 74 posto, a očekuje se da će turističku aktivnost obilježavati negativni tijekovi i u ovoj, kao i sljedećoj godini.


​Posljedice zdravstvene krize na svjetska turistička kretanja su goleme i devastirajuće. Svjetska turistička organizacija (UNWTO) upozorava na smanjenje primitaka od međunarodnih putovanja između 910 i 1.200 milijardi američkih dolara te potencijalni izravni gubitak zaposlenja za 100 do 120 milijuna osoba.


To je i okvir u kojem je UNWTO definirao tzv. COVID-19 tourism recovery technical assistance package kojim se proces obnove turističkog sektora zasniva na mjerama ekonomske obnove, marketinga i promocije te institucionalnog jačanja i podizanja otpornosti.


Ključna djelatnost
COVID-19 ima razarajuće učinke i na europski turistički sektor koji, kroz širok splet utjecaja koji se odražavaju na ekonomski rast, zaposlenost te društveni razvoj, predstavlja glavnu gospodarsku aktivnost u Europskoj uniji.


U cilju ublažavanja negativnih posljedica aktualne krize, Europska komisija usvojila je tzv. Recovery and Resilience Facility s proračunom od 672,5 milijardi eura te skup mjera usmjerenih na podizanje fleksibilnosti primjene EU fiskalnih pravila te promjenu State Aid pravila uz tzv. Coronavirus Response Investment Initiative u svrhu osiguranja likvidnosti malog gospodarstva i zdravstvenog sektora.


Unatoč izrazitim komparativnim prednostima, Hrvatska je tijekom 2020. godine snažno pogođena negativnim turističkim kretanjima na emitivnim područjima. Podaci iz svjetskog turističkog barometra UNWTO-a ukazuju na pad prihoda od turizma u 2020. godini od 67,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.


Bez obzira na puno bolji turistički promet u odnosu na prethodnu 2020. godinu, neizvjesni su rezultati i ovogodišnje turističke sezone. Osim što su asimetrično regionalno i proizvodno raspoređeni, ti negativni utjecaji nisu se odrazili samo na »klasične« turističke aktivnosti kao što su pružanje usluga smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića već, kroz izravne i neizravne međusektorske odnose, i na cijelo gospodarstvo.


Naime, turizam je za Hrvatsku izrazito važna gospodarska aktivnost koja, prema posljednjim raspoloživim podacima službene statistike, generira izravno 11,4 posto bruto domaćeg proizvoda, a kumulativno, izravno i neizravno 16,9 posto bruto dodane vrijednosti Hrvatske.


Važnost turizma za ukupne gospodarske tokove i makroekonomsku stabilnost potvrđuje i činjenica da su u 2019. godine prihodi od turizma činili 37,3 posto ukupnog prihoda od izvoza roba i usluga Hrvatske.


Navedene činjenice determiniraju potrebu objektivne, konzistentne i metodološki utemeljene procjene utjecaja turizma na gospodarstvo Hrvatske, konkretno – sagledavanje mogućih opcija kretanja turističke aktivnosti u Hrvatskoj u spomenutom razdoblju, te utvrđivanje posljedičnog, izravnog i neizravnog, rasprostiranja utjecaja promjene turističke aktivnosti na kretanje cjelokupne gospodarske aktivnosti i ključnih gospodarskih djelatnosti Hrvatske.


Doprinos turizma


Iz spomenutih razloga je Ministarstvo turizma i sporta započelo s izradom Analiza scenarija hrvatskog turizma, vrlo zahtjevnog i vjerojatno, u ovom trenutku za hrvatski turizam najvažnijeg dokumenta, pri izradi kojega u okviru »Paketa za tehničku pomoć za oporavak turizma koji olakšava oporavak turizma nakon COVID-19« ministarstvo može računati i na tehničku pomoć Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svjetske turističke organizacije (UNWTO-a).


Provedbi jedne takve analize potrebno je pristupiti isključivo polazeći od metodološkog okvira utemeljenog na dostupnim spoznajama o obilježjima turizma Hrvatske, koje sintetiziraju Satelitski račun turizma, tablica međusektorskih odnosa hrvatskog gospodarstva koja uključuje i aktualne raspoložive podatke o kretanju turističke aktivnosti u promatranim godinama, i na kraju spomenuti Analiza scenario.


U navedenom kontekstu Satelitski račun možemo podvesti pod sustav koji omogućava, između ostalog, utvrđivanje izravnog ekonomskog doprinosa turizma nacionalnom gospodarstvu, odnosno utjecaja koji proizlazi iz izravnog kontakta posjetitelja i ponuđača/proizvođača proizvoda i usluga koje posjetitelji potražuju, a koji, s obzirom na široku lepezu proizvoda i usluga koje turisti i jednodnevni posjetitelji kupuju i koriste na svom putovanju, obuhvaća niz turističkih karakterističnih proizvoda i aktivnosti.


Budući da satelitski račun turizma mjeri samo izravan doprinos turizma, procjena ukupnog, izravnog i neizravnog, doprinosa turizma gospodarstvu u cjelini te pojedinim gospodarskim djelatnostima podrazumijeva korištenje kvantitativnih modela uobičajeno povezanih sa sustavom nacionalnih računa.


Kao sastavni dio europskog sustava nacionalnih računa, input- output (IO) model je, unatoč metodološkim ograničenjima, uobičajeno sredstvo procjene ukupnog doprinosa turizma nacionalnom gospodarstvu. U naravi, radi se o determinističkom kvantitativnom modelu koji opisuje ukupnu strukturu gospodarstva odnosno korelaciju između različitih gospodarskih djelatnosti.


Istini za volju, treba reći da u ovom trenutku, sustav statistike turizma ne pruža dovoljnu podatkovnu osnovicu za procjenu veličine i utjecaja turizma na gospodarstvo u cjelini kao ni na pojedine gospodarske djelatnosti u 2020. godini kao polazišnoj godini procjene.


Naime, osim što je posljednji Satelitski račun turizma Republike Hrvatske izrađen za 2016. godinu, a za 2013. godinu izrađena i objavljena posljednja input-output tablica, nisu raspoloživi niti brojni drugi relevantni izvori. Radi se prije svega o procjeni dolazaka, noćenja i potrošnje dolaznih i domaćih nekomercijalnih segmenata turista te procjeni dolazaka i potrošnje jednodnevnih dolaznih i domaćih posjetitelja.


Sagledavanje budućnosti


Nadalje, kako procjenu utjecaja turizma na gospodarstvo Hrvatske zbog devastirajućih promjena koje je generirala COVID-pandemija, odnosno njene posljedice na gospodarstvo nije moguće utemeljiti uobičajenim statističkim metodama prognoziranja odnosno na ekstrapolaciji prethodnih kretanja u budućnosti, potrebno je poći od Analize scenarija kao poželjne metode za procjenu.


Metoda Analiza scenarija, naime, odgovor na to što će se dogoditi u bližoj budućnosti ne traži samo kroz »preslikavanje« prošlih događaja već u analizu uključuje i očekivane promjene okruženja koje bitno određuju promjenu pojave. Spomenuta metoda dugo se i uspješno koristi u javnom i privatnom sektoru kao logički rigorozni okvir/model koji ima za cilj sagledati implikacije mogućih »budućnosti« u cilju pravodobnog prepoznavanja rizika te djelovanja u cilju njihovog neutraliziranja.


U tom smislu, Analiza scenarija predstavlja odmak od određivanja najboljih, srednjih i najlošijih slučajeva. Zapravo, radi se o modelu koji, polazeći od logički i konzistentno postavljenih priča/scenarija, sagledava različite moguće budućnosti.


Budući da takvih potencijalnih i mogućih priča/scenarija ima puno, metoda podrazumijeva primjenu višestupanjskog procesa koji omogućava prepoznavanje ključnih faktora promjene neke pojave u budućnosti te izdvajanje nekoliko »zapleta« koji određuju promjenu analizirane pojave i njezinih utjecaja na okruženje.


U navedenom kontekstu sagledavanje mogućih smjerova promjena turističke aktivnosti u spomenutim godinama i njihovih posljedica za cjelokupno gospodarsko okruženje sasvim sigurno polazi od utjecaja pandemije na gospodarske i turističke tokove u Hrvatskoj i konkurentsko okruženje kao fokalne točke analize.


To je i prvi korak Analiza scenarija, a time i polazište za, u drugom koraku, prepoznavanje relevantnih područja utjecaja pojave, odnosno prepoznavanje ključnih činitelja koji određuju različite aspekte utjecaja turizma na gospodarstvo Hrvatske, uključujući kako faktore koji određuju strukturu potražnje i potrošnje prema tržištima i tržišnim segmentima tako i opstojnost turističkog sektora i njegovih pojedinih dijelova. Polazeći od prepoznatih ključnih činitelja u ovoj se fazi uspostavlja i bazni model hrvatskog turizma u promatranoj godini.


Ključni činitelji


U trećoj fazi analize potrebno je sintetizirati nekoliko ključnih činitelja tzv. razvojnih snaga koje mogu presudno utjecati na obilježja turističke aktivnosti u Hrvatskoj, a koji – predvidivo – uključuju trajanje zdravstvene krize te odgovor nositelja ekonomske i turističke politike na krizu.


Sintetiziranje razvojnih snaga i njihov međuodnos u ekstremnim stanjima polazište je za četvrti korak koji uključuje razradu različitih, realnih, scenarija kao koncepata koji generiraju različite ishode na turizam Hrvatske u promatranoj godini. Postavljanje scenarija pretpostavlja razumijevanje obilježja turizma i aktualnih trendova utemeljenih na relevantnim kvalitativnim i kvantitativnim podacima.


Stoga se polazeći od postavljenog baznog modela hrvatskog turizma u scenariju opisuju kroz niz zajedničkih, a onda i specifičnih, promjena fizičkih i monetarnih obilježja turističke aktivnosti prema različitim segmentima ponude smještaja, strukture potrošnje, vrste posjetitelja te turističkih djelatnosti.


Peta, zaključna faza podrazumijeva valoriziranje i kvantificiranje implikacija svakog scenarija polazeći od ključnih značajki odabranih varijabli na koje scenariji utječu odnosno mogu utjecati. U ovoj fazi implikacije se sažimaju kroz metodološki okvir satelitskog računa turizma i input-output modela u cilju procjene makroekonomskih agregata turizma.


Cilj svega navedenog je da se sagledavanjem obilježja pojedinih scenarija i njihovih implikacija nositeljima turističke politike pruži kvalitetnu platformu za definiranje mjera i programa usmjerenih na ostvarivanje poželjnog ishoda.


Poželjni ishodi


Važno je pri tome napomenuti da okvir definiranja i valorizacije pojedinih scenarija veličine i utjecaja turizma na gospodarstvo Hrvatske u promatranoj godini u naravi definira i ishode projekta.


Utemeljenost i logička rigidnost scenarija, kao odraza svojevrsnog jaza između polazne točke i promjene u okruženju odnosno promjena ključnih činitelja, zapravo uspostavlja metodološki okvir za razumijevanje međusobne povezanosti ključnih varijabli na strani ponude i potražnje te time generira važne ishode projekta, a to su sagledavanje mogućih alternativa na strani potražnje vezanih uz fizičke tokove jednodnevnog i višednevnog dolaznog i domaćeg turizma, uz razdvajanje tokova koji se odnose na komercijalni i nekomercijalni smještaj te nautički turizam, veličinu i strukturu izdataka jednodnevnih i višednevnih dolaznih i domaćih posjetitelja, ponovo uz razdvajanje potražnje na segment komercijalnog smještaja te nautičkog turizma, sagledavanje mogućih alternativa na strani ponude vezanih uz povećanje odnosno narušavanje kvalitete ponude (investicije odnosno izostanak investicija u fiksni i obrtni kapital, ali i ljudski potencijal) te širenje odnosno sužavanje turističkog destinacijskog lanca vrijednosti, odnosno ugroženu opstojnost pružatelja usluga u različitim segmentima ponude kao što je primjerice hotelijerstvo, hrana i piće, turističke agencije, prijevoznici itd.


Konačan cilj dokumenta je da se uz pretpostavku definiranja odgovarajućih mjera turističke politike te osiguranje institucionalne podrške osigura zaštita turističkog sektora od negativnih djelovanja aktualne zdravstvene i ekonomske krize, osigura zaposlenost u djelatnostima izravno i neizravno povezanima uz turističku aktivnost, zaštiti narušavanje kvalitete turističkog proizvoda, a time i narušavanje konkurentske pozicije hrvatskog turizma i u konačnici unaprijedi međusektorska povezanost djelatnosti izravno i neizravno uključenih u turizam te posljedično ubrza oporavak cjelokupnog hrvatskog gospodarstva.


PET KORAKA ANALIZE SCENARIJA


1. Sagledavanje mogućih smjerova promjena turističke aktivnosti u spomenutim godinama i njihovih posljedica za cjelokupno gospodarsko okruženje polazeći od utjecaja pandemije na gospodarske i turističke tokove u Hrvatskoj i konkurentsko okruženje kao fokalne točke analize;


2. Prepoznavanje relevantnih područja utjecaja pojave, odnosno prepoznavanje ključnih činitelja koji određuju različite aspekte utjecaja turizma na gospodarstvo Hrvatske, uključujući kako faktore koji određuju strukturu potražnje i potrošnje prema tržištima i tržišnim segmentima;


3. Sintetiziranje nekoliko ključnih činitelja tzv. razvojnih snaga koje mogu presudno utjecati na obilježja turističke aktivnosti u Hrvatskoj, a koji – predvidivo – uključuju trajanje zdravstvene krize te odgovor nositelja ekonomske i turističke politike na krizu;


4. Razrada različitih, realnih, scenarija kao koncepata koji generiraju različite ishode na turizam Hrvatske u promatranoj godini polazeći od postavljenog baznog modela hrvatskog turizma;


5. Valoriziranje i kvantificiranje implikacija svakog scenarija polazeći od ključnih značajki odabranih varijabli na koje scenariji utječu odnosno mogu utjecati.


UTJECAJ PANDEMIJE NA TURIZAM*


910 do 1.200
milijardi američkih dolara smanjeni primici od međunarodnih putovanja u svijetu


100 do 120
milijuna osoba izgubilo posao u turističkom sektoru (UNWTO)


67,7%
pad prihoda od turizma u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine


* podaci UNWTO-a