JEDINA PONUDA

Korona tvrtki Rijeka 2020 uštedjela milijun kuna za usluge kriznog komuniciranja. Trebala ga je dobiti agencija bliska SDP-u

Orjana Antešić

Foto V. KARUZA

Foto V. KARUZA

Agencija Madison koju se godinama povezuje s riječkim SDP-om i gradskim strukturama zbog korona krize ostala je bez posla vrijednog milijun kuna. Naime, u partnerstvu s tvrtkom Media Val, bili su odabrani za PR usluge za potrebe EPK-aRIJEKA – U Rijeka 2020 krajem studenoga prošle godine ugovorili su izradu plana i procedura kriznog komuniciranja, koji je koštao 176.000 kuna bez PDV-a. Posao je dobila agencija Madison Consulting, odrađen je u roku mjesec dana i odmah je i (na)plaćen.


Prema onom što navode iz Rijeka 2020, taj opsežni dokument, kako se podvlači, trebao je sadržavati sve odgovore, odnosno komunikacijska postupanja na sva pitanja i procijenjene rizike koji bi se mogli otvoriti tijekom trajanja EPK. A onda se dogodila korona kriza koja je ogolila i ostavila sve bez odgovora, potpuno »na suhom«.


Ista ta agencija Madison, koju se već godinama povezuje s riječkim SDP-om i gradskim strukturama, ostala je bez novog posla, ovog puta vrijednog milijun kuna. U partnerstvu s tvrtkom Media Val, bili su odabrani za PR usluge za potrebe EPK. Međutim, kako je COVID-19 cijeli taj projekt bacio na koljena, i sadržajno i financijski, na kraju se moralo odustati od potpisa tog ugovora za PR usluge. U sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) 24. travnja zavedena je obavijest o rezultatima postupka nabave i dodjeli ugovora, ali iz Rijeka 2020 navode kako ugovor nije, niti će biti potpisan, te da su o tome odabranog ponuditelja izvijestili 22. travnja.
– U Elektroničkom oglasniku javne nabave je, sukladno otvorenom postupku javne nabave, objavljena odluka o odabiru jer je postupak završen. No, upravo zbog COVID-19 krize, i već spomenutih posljedica krize ovaj ugovor nije potpisan, niti će biti potpisan, a time ni konzumiran. O tome smo obavijestili i odabranog ponuditelja, stoji u odgovorima koje smo tražili od direktorice Rijeka 2020 Emine Višnić.


Jedini ponuđači


Natječaj za usluge »savjetovanja i podrške u informiranju javnosti te u upravljanju odnosima s javnostima za potrebe projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture objavljen je 16. siječnja. Angažman osmeročlanog stručnog komunikacijskog tima za 15 aktivnosti tijekom godine dana u Rijeka 2020 procijenili su da vrijedi 1,4 milijun kuna, bez PDV-a.


Natječaj je trebao biti zaključen 5. veljače, no zadnjeg dana siječnja rade se izmjene natječajne dokumentacije, tako da je rok za dostavu ponuda produžen do 11. veljače. Premda su tijekom natječaja upiti i primjedbe na natječajnu dokumentaciju dostavila tri gospodarska subjekta, na kraju stiže samo jedna ponuda, koju zajedno daju Madison i Media Val na iznos od milijun i 20 tisuća kuna, bez PDV-a.


Otvorenje EPK Foto D. ŠKOMRLJ


Prema sastavu traženog i ponuđenog osmeročlanog tima vidljivo je da glavninu čine zaposlenici Madisona, uključujući i voditeljicu projekta, dok su iz Media Vala, koja je gotovo dvostruko »jača« od Madisona po ostvarenim godišnjim prihodima, trebala biti dva člana tog tima. Početkom ožujka, kada već Hrvatska zbraja prve slučajeve zaraze, stručno povjerenstvo u Rijeka 2020, ovog puta u sastavu Dražen Nikolić, Lea Stoiljković Medved, Branka Filipović, Barbara Grbčić Pejić i Ivan Mikuličić, zaključuje postupak pregleda i ocjene ponuda, utvrđuje se da pristigla udovoljava svim uvjetima natječaja i donosi se odluka o odabiru Madisona i Media Vala za PR usluge.


– S obzirom na opseg programa i kompleksnost projekta EPK, bila je potrebna stručna komunikacijska podrška u području javnih komunikacija kako je i traženo kroz natječaj, koji je zahtijevao cjelogodišnji angažman više osoba s višegodišnjim radnim iskustvom kojima Rijeka 2020 nije raspolagala unutar vlastitih kapaciteta.


Radi se o četrnaest stručnjaka iz nekoliko različitih specijalizacija u području komunikacija s javnostima, od kojih se za većinu tražilo stručno iskustvo od 5 do 10 godina. Projektni zadatak i troškovnik je obuhvaćao 15 različitih usluga tijekom 12 mjeseci, među kojima su posebno značajne za projekt EPK: komunikacijski planovi za značajnije manifestacije, podrška u projektima medijskih pokrovitelja i sponzora, komunikacija sa stranim medijima, trening glavnih komunikatora projekta kao i stručna podrška komunikacijskom timu Rijeke 2020.


Natječaj je bio raspisan kada su to omogućili financijski i organizacijski uvjeti, a u skladu s planiranim kalendarom programa, u kojem su veće i kompleksnije manifestacije, koje su zahtijevale takvu podršku bile planirane od drugog kvartala nadalje.


Tu, naravno, ne govorimo o projektu Otvorenja, koji je zbog svoje veličine i značaja bio postavljen i planiran izdvojeno od ostatka programa, objasnila je Višnić sam tajming i razloge angažmana PR agencije. Vezano uz njezine navode da se trebalo raditi o angažmanu ukupno četrnaest stručnjaka, iz same natječajne dokumentacije vidljivo je da su predmet valorizacije bile stručne kvalifikacije i iskustva bile isključivo za osam članova tima.


Cijena u drugom planu


Sustav bodovanja, a time i konačnog odabira najpovoljnije ponude na ovom natječaju originalno je bio koncipiran tako da je 35 bodova bilo najviše što se moglo osvojiti na račun ponuđene cijene, 45 bodova moglo se dobiti na konto specifičnog iskustva svakog pojedinog od osam članova tima, dok je preostalih 20 bodova bilo »rezervirano« za treći kriterij – u kojem su se gledale osvojene nacionalne i međunarodne nagrade strukovnih organizacija.


Upravo oko tog, potonjeg kriterija u vrednovanju ponuda bilo je najviše upita i primjedbi, kao i izmjena samog teksta natječaja. Originalno je, naime, bilo određeno da će se vredovati nagrade »za izrađenu komunikacijsku kampanju za uslugu istu ili sličnu predmetu nabave«.


Na opasku jednog gospodarskog subjekta – ali iz natječajne dokumentacije nije vidljivo kojeg – kako se komunikacijska kampanja može shvatiti dosta široko i da se pod to mogu podvesti i nagrade za oglašivačke, odnosno reklamne kampanje, taj se dio u natječaju suzio na nagrade struke za projekte iz »područja odnosa s javnošću«.


Troškovi plaća u Rijeka 2020

Prema financijskom izvješću poslovanja Rijeka 2020 za 2018. godinu može se iščitati kako je od 16,2 milijuna kuna, pri čemu su daleko najveći dio prihoda činila sredstva subvencije dotirana iz državnog proračuna, čak 5,8 milijuna kuna bio trošak plaća, uz još dodatnih 145.000 kuna po osnovi raznih naknada zaposlenicima, a 304.000 kuna te je godine potrošeno na dnevnice i putne troškove. Prema izvješću podnesenom za tu godinu Gradskom vijeću Rijeke, u Rijeka 2020 na kraju 2018. godine bilo je 52 zaposlenika, i to 16 u Sektoru za kulturu, 13 u Sektoru za razvoj i strateška partnerstva, 10 u Sektoru za komunikacije i marketing, 2 u Sektoru za izvršnu produkciju i logistiku i 11 u Sektoru za opće, pravne i ekonomske poslove i Upravi Društva. U najnovijem izvješću, onom za 2019. godinu, očekivano, iznosi bitno rastu. Ukupni prihodi bili su 29,4 milijuna kuna, od čega je trošak plaća »pojeo« 8,6 milijuna kuna, plus dodatne naknade zaposlenicima, sada u iznosu od 517.000 kuna, i to za troškove prijevoza s posla i na posao, božićnice, darove djeci i topli obrok. Na dnevnice i putne troškove u 2019. godini potrošilo se 476.000 kuna.

Na koncu je natječajna dokumentacija izmijenjena tako da strukovne nagrade više nisu bile zasebni, dodatni kriterij kod vrednovanja ponude, već je to prebačeno kao dodatni kriterij kod traženih ključnih ljudi tima – voditelja projekta za odnose s javnošću i njegovog zamjenika. Tako je voditeljica projekta iz Madisona, Tatjana Gnjidić na račun nacionalnih i međunarodnih nagrada osvojila 5 od mogućih 10 bodova, a Mario Aunedi Medek iz Media Vala, kao njezin zamjenik, 8 bodova s obzirom na to da je mu je, osim nagrada Hrvatske udruge za odnose s javnošću, valorizirana i nagrada američkog časopisa PR News. Konačni »score« Madisonove i Media Val zajedničke ponude bilo je 93 od mogućih 100 bodova.


Normalna stvar


– U provedbi Europske prijestolnice kulture, kao i kod drugih sličnih velikih i dugotrajnih projekata, uobičajena je praksa izrada Plana kriznog komuniciranja koji izrađuju za to stručne agencije. Rijeka 2020 ga je naručila s obzirom na procjene mogućih rizika i potencijalnih kriznih situacija, prije svega vezano uz velika javna događanja poput Otvaranja koje je realizirano, ali i za druga događanja, poput velikih festivala i drugih manifestacija koje su bile u planu programa.


Podsjećam, EPK program trebao je tijekom 2020. godine donijeti oko 600 kulturno-umjetničkih programa, odnosno pojedinačnih događanja, i priprema za potencijalne krizne situacije u realizaciji tako velikog broja događanja sasvim je normalna stvar.


Interna raslojavanja

Nekadašnji Sektor za komunikacije i marketing Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Rijeka 2020 prošle je godine »razbijen« na tri skupine – poslovi marketinga, poslovi prodaje i sponzorstva te poslovi komunikacija i odnosa s javnošću. U odgovoru koji smo dobili od direktorice Višnić, na poslovima marketinga u Rijeka 2020 s posljednjim danom prošle godine bile su zaposlene četiri osobe, na prodaji i sponzorstvima, dok je poslove komunikacije i odnosa s javnošću radilo sedam zaposlenika, od čega je dvoje bilo na pola radnog vremena, a jedan na dugotrajnom bolovanju, potrudila se precizirati direktorica Višnić.

Ovaj plan, kao niti jedan drugi nama poznat krizni plan komuniciranja, nije mogao predvidjeti ovakvu krizu uzrokovanu koronavirusom u kojoj je u potpunosti onemogućeno održavanje svih kulturnih događanja, zabranjena su putovanja i turistički posjeti, dakle temeljni preduvjeti za provedbu projekta EPK. No, iz komunikacijskog aspekta postojanje ovog plana korisno je i u nastavku provedbe projekta, čak i uz ograničene resurse u kojima se projekt nalazi u kontekstu posljedica epidemiološke krize, objašnjava razloge angažmana Madisona direktorica Rijeka 2020 Emina Višnić.


Emina Višnić Foto D. ŠKOMRLJ