Filipovićev press kolegij

Udvostručena naknada za novorođenu riječku djecu: Grad Rijeka osigurao više od 20 milijuna kuna za pomoći iz socijalnog programa

Damir Cupać

Jedna od demografskih mjera Grada Rijeke je udvostručenje jednokratne naknade za novorođenčad / Foto Marko Gracin

Jedna od demografskih mjera Grada Rijeke je udvostručenje jednokratne naknade za novorođenčad / Foto Marko Gracin

Jednokratna novčana potpora za opremu novorođenčeta, i to za prvo dijete, iznosit će 3.000 kuna, za drugo dijete 4.000 kuna te za treće i svako sljedeće dijete 6.000 kunaRIJEKA – Gradonačelnik Marko Filipović prihvatio je niz prijedloga Odjela gradske uprave za socijalnu skrb kako bi se brojni oblici pomoći iz gradskog socijalnog programa nastavili davati i u 2022. godini. Pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković navela je da je za set socijalnih prava osigurano 12 milijuna kuna, a uskoro će biti podržan i ostatak pa je u riječkom socijalnom programu za razne oblike pomoći u 2022. godini osigurano 22 milijuna kuna.


Siromašni samci lakše do kućanskih aparata


Prema gradskom socijalnom programu utvrđeno je pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja koje može ostvariti korisnik samac koji ispunjava socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu jednom godišnje. Korisnici će dobiti poklon-bon u iznosu od tisuću kuna, a Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb će za proračunsku godinu sklopiti ugovor o korištenju poklon-bonova s tvrtkama, odnosno trgovinama koje imaju na raspolaganju asortiman kućanskih uređaja.

 
– Naš socijalni program prepoznat je u Hrvatskoj kao jedan od najširih jer njime osiguravamo puno veća prava od onih propisanih državnim socijalnim standardom. Našom gradskom odlukom predviđena su 22 različita oblika pomoći. Prošle godine socijalni program uključio je oko 6.600 korisnika, a ostvareno je više od 13.000 različitih prava. Najčešća su bila subvencije za javni prijevoz te subvencije za komunalne usluge. U proračunu za ovu godinu osigurali smo dodatna sredstva za povećanje pomoći za novorođenčad, a uvedena je uskrsnica za najugroženije riječke umirovljenike. Nastavljamo s našim socijalnim programom i dalje, pratit ćemo sve što se događa kada je riječ o inflaciji koja smanjuje kupovnu moć građana i reagirati bude li to potrebno, izjavio je Filipović.


Ugroženim umirovljenicima dodatak na mirovinu


U proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva za pomoć umirovljenicima koji ispunjavaju uvjet mirovinskog prihoda, odnosno umirovljenicima čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.700 kuna, s time da se u mjesečni iznos mirovine uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec. Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju na umirovljenike I. skupine, umirovljenike samce te umirovljenike II. skupine, članove kućanstva. Novčana pomoć se ostvaruje na način da se korisniku iznos novčane pomoći doznačuje putem banke, a isplaćuje se, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec. Umirovljenici I. skupine, umirovljenik samac, ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.700 kuna, pri čemu ako je ta razlika manja od 200 kuna ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 200 kuna. Umirovljenici II. skupine, umirovljenik član kućanstva, ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200 kuna. U proračunu je planirano oko dva milijuna kuna za ovaj oblik pomoći.

 


Demografske mjere


Njegov zamjenik Goran Palčevski dodao je da Grad Rijeka godinama utječe na smanjenje negativnih trendova provođenjem kvalitetnog i obuhvatnog socijalnog programa.
– Jedna od demografskih mjera je udvostručenje jednokratne naknade za novorođenčad, ali provodit ćemo i druge mjere demografske politike. Sukladno Planu razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine Grad Rijeka će u idućem razdoblju provoditi mjere demografske politike koje se odnose na stipendiranje učenika i studenata, subvencioniranje i sufinanciranje vrtića, udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce, prijevoza učenicima i studentima, prehrane za djecu te financijsku pomoć obiteljima pri rođenju djeteta. U skladu s mogućnostima proračuna Grada Rijeke predlaže se da se u odnosu na 2021. godinu povisi iznos novčane potpore za dvostruko te da se roditelju dodijeli novčana potpora za opremu novorođenčeta i to za prvo dijete u visini od 3.000 kuna, za drugo dijete u visini od 4.000 kuna te za treće i svako sljedeće dijete u visini od 6.000 kuna. Novčana potpora isplatit će se roditelju podnositelju zahtjeva jednokratno na tekući račun, izjavio je Palčevski.


Starijim osobama bez prihoda 150 kuna mjesečno


Pravo na novčanu pomoć imaju starije osobe bez osobnog prihoda, a to pravo može ostvariti korisnik ako ispunjava uvjet starije radno neaktivne osobe – osoba u dobi od 65 i više godina koja je bez osobnih prihoda. Radi zaštite navedene kategorije građana visina mjesečne novčane pomoći utvrđena je u iznosu od 150 kuna mjesečno. Pravo na novčanu pomoć za starije osobe bez osobnog prihoda nema korisnik ako prihod kućanstva u kojem živi korisnik prelazi gradski cenzus prihoda te ako korisnik na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.

 


(Su)financiranje vrtića


Pročelnica Mušković dodala je da je u Odluci o socijalnoj skrbi utvrđeno pravo na pomoć za nabavku opreme novorođenčeta, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka.
– To pravo može ostvariti korisnik koji ispunjava socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, uvjet prihoda, poseban uvjet – dijete HRVI iz Domovinskog rata i dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata te uvjet jednoroditeljstva. Pomoć se ostvaruje na način sa se korisniku dodjeljuje poklon-bon u iznosu od 2.000 kuna, pojasnila je Mušković.
Grad Rijeka izaći će u susret dijelu roditelja umanjenjem mjesečne cijene vrtića.
– Troškove boravka u vrtiću Grad Rijeka snosi u 100-postotnom iznosu pune mjesečne cijene za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda, poseban uvjet, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva, a za korisnike koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu u suglasju s propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu umanjuje se mjesečna cijena boravka u jaslicama i vrtićima u iznosu od 30 posto pune mjesečne cijene, pojasnila je pročelnica Mušković.


Subvencije javnog prijevoza


Grad Rijeka već niz godina za građane grada Rijeke starije od 65 godina čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000 kuna, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna.
– Kako bi se zaštitio životni standard građana starijih od 65 godina, koji su hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke te azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke kojima je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom i čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000 kuna, i ove godine iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu podmirit će se iz gradskog proračuna. Karte će se podmiriti građanima starijim od 65 godina koji ispunjavaju uvjet darivanja krvi, posebni uvjet, odnosno hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu), udovicama ili roditeljima umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te ratnim i civilnim invalidima rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uvjet oštećenja organizma, odnosno osobama koje imaju jednu ili više dugotrajnih oštećenja organizma i to: tjelesno oštećenje, mentalno oštećenje, osjetilno oštećenje ili poremećaj iz autističnog spektra, i uz to imaju teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti, pojasnila je pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković.

 


Pomoć učenicima i studentima


Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu koju je ostvario korisnik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario redoviti učenik/student na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, posebni uvjet – redoviti učenik srednje škole i redoviti student, dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Visina novčane pomoći redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima iznosi 1.000 kuna.


Pomoć podstanarima kao najugroženijoj skupini


Odlukom o socijalnoj skrbi određeno je da pravo na naknadu za troškove najamnine kao dijela troškova stanovanja može ostvariti korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe ako ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili uvjet jednoroditeljstva. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb ocjenjuje da se radi o jednoj od objektivno najugroženijih kategorija stanovnika grada Rijeke jer podstanari ne mogu ostvariti niti jedan drugi oblik subvencije troškova stanovanja – za komunalne usluge ili električnu energiju.
– Dok se klasičnim najmoprimcima u stanovima u vlasništvu Grada ili drugih pravnih osoba priznaje i nekoliko prava koja se odnose na podmirenje troškova stanovanja, podstanari osim što plaćaju velike svote za najam, moraju najmodavcu podmiriti i ostale troškove stanovanja. U toj kategoriji posebno su ugrožene obitelji, odnosno višečlana kućanstva koja imaju i realno veće troškove stanovanja od samaca, jednoroditeljske obitelji te korisnici zajamčene minimalne naknade koji imaju izrazito niske prihode. Visina pomoći za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – prvo na zajamčenu minimalnu naknadu, ovisi o broju članova kućanstva i to za samca u iznosu od 500 kuna mjesečno, za dvočlano i tročlano kućanstvo u iznosu od 750 kuna mjesečno, za četveročlano kućanstvo u iznosu od 800 kuna mjesečno, ako kućanstvo ima više od četiri člana, iznos se za svakoga člana povećava za za 100 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500 kuna mjesečno, navode u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.
Kada je riječ o naknadi za troškove električne energije, to pravo mogu ostvariti samo oni korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet, odnosno koji temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, a ona iznosi za samca do najviše 150 kuna mjesečno, dvočlano kućanstvo do najviše 200 kuna mjesečno, tročlano kućanstvo do najviše 300 kuna mjesečno, četveročlano kućanstvo do najviše 400 kuna mjesečno, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, iznos se za svakog člana povećava do najviše za 50 kuna mjesečno.