Odluka

U Dječjem vrtiću Čavlić nove cijene i novi uvjeti plaćanja vrtića

Sanja Gašpert

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Ekonomska cijena cjelodnevnog boravka u Čavliću je 2.400 kuna mjesečno za jaslički program, odnosno 2.200 kuna mjesečno za vrtićki. Cijene se primjenjuju od nove pedagoške godine, odnosno od 1. rujnaOpćinsko vijeće Čavle donijelo je odluku o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, kojom se utvrđuju kriteriji i način kojim Općina sufinancira redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Čavlić čiji je osnivač Općina, u ustanovama drugih osnivača na čavjanskom području, kao i u ustanovama drugih osnivača na području drugih jedinica lokalne samouprave, koje će Općina sufinancirati samo ukoliko su popunjeni smještajni kapaciteti u Dječjem vrtiću Čavlić.


Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čavlić, utvrđena je ekonomska cijena cjelodnevnog boravka u DV-u Čavlić u iznosu od 2.400 kuna mjesečno za jaslički program, odnosno 2.200 kuna mjesečno za vrtićki program. Spomenute se cijene primjenjuju od nove pedagoške godine, točnije od 1. rujna ove godine.


Prema spomenutoj odluci, roditelji ostvaruju pravo na sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te plaćaju cijenu od 1.200 kuna mjesečno za jaslički program, odnosno 900 kuna mjesečno za vrtićki program. Također, jednoroditeljska obitelj plaća cijenu od 900 kuna mjesečno za jaslički program te 700 kuna mjesečno za vrtićki program. Roditelji invalidi Domovinskog rata i samohrani roditelji plaćaju 600 kuna mjesečno za jaslički program te 450 kuna mjesečno za vrtićki program. Roditelji drugog, trećeg i svakog sljedećeg djeteta upisanog u dječji vrtić u istoj pedagoškoj godini plaćaju cijenu umanjenu za 50 posto za starije dijete. Također, roditelji djeteta korisnika programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, do 4 sata, plaćaju cijenu od 600 kuna mjesečno za jaslički program te 450 kuna mjesečno za vrtićki program. Cijene se odnose za boravak u DV-u Čavlić, kojemu je osnivač Općina Čavle.
Za vrtiće kojima Općina nije osnivač, a koje su registrirane na čavjanskom području, kao i one na području drugih jedinica lokalne samouprave, roditelji djeteta korisnika redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruju pravo na sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u iznosu od tisuću kuna mjesečno. Invalidi Domovinskog rata, jednoroditeljska obitelj, samohrani roditelj, roditelji drugog, trećeg i svakog sljedećeg djeteta upisanog u dječji vrtić u istoj pedagoškoj godini ostvaruju pravo na sufinanciranje u iznosu od 1.500 kuna.


Ukoliko jedan od roditelja i dijete imaju prijavljeno prebivalište na području općine, a drugi roditelj nema prebivalište na području Općine Čavle, roditelj plaća cijenu od 1.800 kuna mjesečno za jaslički program, odnosno 1.350 kuna mjesečno za vrtićki program, dok za vrtiće kojima nije osnivač Općina, odnosno nalaze se u drugim jedinicama lokalne samouprave ista kategorija ostvaruje pravo na sufinanciranje u iznosu od 500 kuna mjesečno. Roditelji koji su u braku, odnosno izvanbračnoj zajednici, a ne ispunjavaju sve uvjete propisane stavkama odluke plaćaju punu ekonomsku cijenu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.