Gradsko vijeće

U Bakru imenovali novo stručno povjerenstvo za koncesije

Sanja Gašpert

Foto: M. GRACIN

Foto: M. GRACIN

Grad Bakar je 14. siječnja ove godine zaprimio zahtjev KD-a Vodovod i kanalizacija za davanje koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu za izgradnju i korištenje infrastrukturnih građevinaBAKAR – Gradsko vijeće Bakra jednoglasno je usvojilo prve opće uvjete komunalne usluge linijskog prijevoza putnika i ukopa pokojnika unutar groblja. Zakonska je to obveza proizašla iz promjena zakona o komunalnom gospodarstvu, prema kojima je isporučitelj komunalne usluge koji obavlja spomenutu komunalnu uslugu dužan donijeti opće uvjete isporuke komunalne usluge, a koje mora potvrditi Gradsko vijeće.


Kako je istaknuto, općim uvjetima utvrđuju se uvjeti pružanja, odnosno korištenja komunalne usluge, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge, kao i način mjerenja, obračuna i plaćanja komunalne usluge. Temeljem odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Grada Bakra, na bakarskom području uslugu komunalnog linijskog prijevoza putnika obavlja Gradsko komunalno društvo Dobra d.o.o. Bakar, jer zbog specifičnosti lokalnih potreba ta usluga nije pokrivena uslugama Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka. Također, GKD Dobra obavlja i komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja.


Bakarski su vijećnici većinom glasova, uz tri glasa koalicije SDP-HSU koji su bili protiv, usvojilo odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Bakra. Stručno povjerenstvo imenovano je na razdoblje od četiri godine, a čine ga Davor Vidas kao predsjednik i Zvonka Marčelja kao zamjenica predsjednika te članovi, odnosno zamjenici članova – Davor Skočilić, Ivna Kauzlarić, Viktor Polić i Maja Šepac Rožić. Kako je istaknuto, zadaće stručnog povjerenstva određene su zakonom o koncesijama.
– Grad Bakar je 14. siječnja ove godine zaprimio zahtjev Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za davanje koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu za izgradnju i korištenje infrastrukturnih građevina radi građenja građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava – kanalizacijski sustav Grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije: I. i II. faza s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Bakar. Jedna od pripremnih radnji je i imenovanje stručnog povjerenstva za koncesije, istaknuto je u obrazloženju odluke.