Izmjene koeficijenata

Riječki gradonačelnik traži povećanje plaće. Evo o kojim ciframa se radi

Damir Cupać

Odluka o plaćama upućena Gradskom vijeću - Goran Palčevski, Marko Filipović i Sandra Krpan / Foto VEDRAN KARUZA

Odluka o plaćama upućena Gradskom vijeću - Goran Palčevski, Marko Filipović i Sandra Krpan / Foto VEDRAN KARUZA

Odluku o povećanju naših plaća predlažem prvenstveno da bi se ispunila zakonska pretpostavka za povećanje plaća službenika i namještenika gradske uprave Grada Rijeke, kaže FilipovićRIJEKA – Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović proslijedio je Gradskom vijeću zahtjev da se njemu i njegovim zamjenicima poveća plaća.


Prema važećoj odluci kojom se određuje plaća gradonačelnika i njegovih zamjenika određeno je da plaću gradonačelnika, odnosno zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno, čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 posto.


Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđena je u iznosu od 4.491,24 kuna bruto, odnosno 596,09 eura bruto, dok je koeficijent za obračun plaće gradonačelnika utvrđen u visini 4,66, a koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika u visini 3,98.


Novi koeficijenti
Gradonačelnik Filipović proslijedio je predstavničkom tijelu na prihvaćanje prijedlog za obračun plaće gradonačelnika na način da plaću gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno čini umnožak koeficijenta 6,42 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika, uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 posto.


Za obračun plaće zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno predložen je koeficijent 5,45, u skladu s odredbom članka 5. Zakona o plaćama, koji propisuje da koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno može iznositi najviše do 85 posto koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika.


Osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika sada je određena Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika i iznosi 3.890 kuna bruto, odnosno 516,29 eura bruto.


GORAN PALČEVSKI

 


SADAŠNJA NAKNADA


Bruto 708,15


Neto 494,58


 


NOVA NAKNADA


Bruto 844,13


Neto 589,54

Palčevski nije zaposlen


Kako to izgleda kada se sve obračuna po važećoj odluci i koji će se iznos isplaćivati ako Gradsko vijeće prihvati prijedlog, provjerili smo u gradskim službama.


Valja pojasniti da zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan obavlja dužnost profesionalno, dok drugi zamjenik gradonačelnika Goran Palčevski nije zasnovao radni odnos u Gradu Rijeci.


– Bruto i neto plaće dužnosnika isplaćene za siječanj 2024. godine iznosile su za gradonačelnika, bruto (s minulim radom) 3.041,67 eura, neto 2.013,71 euro, za zamjenika koji dužnost obavlja profesionalno bruto (s minulim radom) 2.655,58 eura, neto 1.774,02 eura te za zamjenika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, bruto 708,15 eura, neto 494,58 eura.


Temeljem prijedloga Odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke plaće dužnosnika Grada Rijeke iznosile bi za gradonačelnika, bruto (s minulim radom) 3.629,47 eura, neto 2.378,61 euro, za zamjenika koji dužnost obavlja profesionalno bruto (s minulim radom) 3.165,50 eura, neto 2.090,58 eura, za zamjenika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, bruto 844,13 eura, neto 589,54 eura, pojasnili su u Gradu Rijeci.


MARKO FILIPOVIĆ

 


SADAŠNJA PLAĆA


Bruto 3.041,67


Neto 2.013,71


 


NOVA PLAĆA


Bruto 3.629,47


Neto 2.378,61


(u eurima)

Odnos s pročelnicima


Gradonačelnik Marko Filipović navodi da je činjenica da su gradonačelnička plaća i plaće zamjenika gradonačelnika u Gradu Rijeci danas niže no što su bile prije desetak godina te da su čelnicima većine velikih hrvatskih gradova plaće još u travnju 2023. bile usklađene sa Zakonom na način da su im određeni maksimalni koeficijenti za izračun plaća pa tako veće plaće imaju, primjerice, u Zadru, Splitu, Osijeku, Puli, Velikoj Gorici, Varaždinu i, naravno, u Zagrebu.


– Odluku o povećanju naših plaća predlažem prvenstveno zato da bi se ispunila zakonska pretpostavka kako bi se mogle povećati plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Rijeke.


Naime, Zakonom o plaćama u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi (LPRS) postavljen je okvir unutar kojeg se određuje plaća službenika i namještenika.


Člankom 11. Zakona o plaćama u LPRS-u propisano je da se plaća pročelnika upravnog tijela, bez uvećanja za radni staž, ne smije odrediti u iznosu većem od umnoška osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika koji svoju dužnost obnaša profesionalno u istoj jedinici lokalne samouprave.


S obzirom na inflaciju, odnosno značajan porast životnih troškova s kojima smo svi suočeni, vjerujem da je razumljivo kako je povećanje plaća službenika i namještenika nužno i kako je to jedini način da zadržimo, ali i privučemo kvalitetne radnike za rad u sustavu javne uprave, pojasnio je Filipović motivaciju za prijedlog odluke koju je proslijedio riječkom predstavničkom tijelu.


SANDRA KRPAN

 


SADAŠNJA PLAĆA


Bruto 2.655,58
Neto 1.774,02


 


NOVA PLAĆA


Bruto 3.165,50


Neto 2.090,58


(u eurima)

Sjedišta županija


Riječki gradonačelnik naglašava da se plaća gradonačelnika i zamjenika nije korigirala od 2015. godine, a tada je u odnosu na 2011. godinu plaća bila smanjena za oko 14 posto pa su plaće sada manje nego što su bile 2011. godine.


– Također, ovim bi se plaća gradonačelnika Grada Rijeke izjednačila s plaćom gradonačelnika drugih većih gradova, odnosno gradova sjedišta županija, Osijeka, Splita, Zadra, Pule i Varaždina, zaključio je Filipović.