Grote na putu

Na proljeće se otvara riječki Hilton, kreće i uklanjanje grota sa šetnice na Biviju

Biljana Savić

Šetnica na Biviju je trenutačno grotnica, dakle dio uz more sad bi mogao imati prometni znak »grote na putu«. Sve će biti sanirano do sezone kupanja, kažu u Gradu RijeciNa proljeće bi trebao biti otvoren, o kako to fensi, moćno i bjelosvjetski zvuči – Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, koji mijenja ne samo turističku ponudu već i kompletnu vizuru Rijeke, pa i Riječkog zaljeva, a koji je već oglasio puno slobodnih radnih mjesta.


No, otvaranjem jednog ovakvog kompleksa otvorila su se i brojna pitanja i rasprave, od onih koliko se Hillton’s style uklapa u našu autohtonu obalu pa sve do prateće »opreme«, poput, recimo, šetnica.


Ona je na Biviju trenutačno grotnica, dakle dio uz more sad bi mogao imati prometni znak »grote na putu«.


Brojna oštećenja
– Uslijed olujnog juga koje je zahvatilo Kvarner u prosincu 2020. godine službe Grada Rijeke obišle su sve plaže na području Grada Rijeke, a među njima i betonsku stazu od plaže Bivio prema hotelskom kompleksu, gdje su uočena oštećenja ograde, dva odrona na šetnici, oštećenje pješačkog mosta, kao i stepenica koje povezuju šetnicu i mol i to na način da su stepenice odnesene morem, oštećenje metalnog poklopca bunkera te oštećenje zida iznad šetnice.


Sve navedeno je evidentirano te će se radovi uklanjanja oštećenih dijelova i s obale i iz mora, izvesti u predstojećim danima, dok će se sama oštećenja sanirati u okviru pripremnih radova prije sezone kupanja, a sve u skladu s prioritetima i ograničenim sredstvima s kojima Grad Rijeka raspolaže, kaže riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.Ističe da je s ciljem izgradnje obalne šetnice na cijelom potezu od Preluka do brodogradilišta »3. maj«, odnosno Lučice Brgudi, Grad pokrenuo kapitalni projekt pod nazivom Obalna šetnica s plažama – zapad.


– Riječ je o šetnici dužine gotovo 5,8 kilometara, koja će povezati postojeće i novouređene plaže te postojeće i planirane sportske, rekreativne i turističke sadržaje smještene duž zapadne obale grada.


Za ovaj je projekt Grad Rijeka 2016. godine pokrenuo izradu projektne dokumentacije, a radi složenosti prostornih i vlasničkih odnosa, projekt je podijeljen u više dionica i to: dionicu A koja obuhvaća rekonstrukciju postojećeg Šetališta Milića Jardasa, od plaže nazvane »S zavoj« do hotelskog kompleksa Costabella; dionicu B koja obuhvaća nastavak dionice A do plaže Bivio i dionicu C koja obuhvaća trasu obalne šetnice od plaže Bivio do plaže Ploče u podnožju kompleksa Bazena, gdje se nadovezuje na već izvedenu dionicu obalne šetnice, kaže Obersnel.


Do danas je, ističu u Gradu Rijeci, izrađena kompletna projektna dokumentacija, izdana je građevinska dozvola za rekonstrukciju dionice A, lokacijska dozvola za izgradnju dionice B, dok je za dionicu C izrađeno idejno rješenje.


Dio dionice A koji je izveden ispod hotelskog kompleksa Costabella predstavlja obnovu površine korištene tijekom izgradnje hotelskog kompleksa. U okviru projekta Obalna šetnica s plažama – zapad, izrađena je i projektna dokumentacija za proširenje plaže Kostanj za čiju je rekonstrukciju izdana i građevinska dozvola.S obzirom na površinu koja je obuhvaćena projektima, a koja uključuje i površine uz šetnicu planirane za odmor i rekreaciju djece i odraslih te kompletnu infrastrukturu, vrijednost investicije za obje dionice, prema projektantskim cijenama, procijenjena je na iznos od 45,000.000,00 kuna.


– Za realizaciju nastavka šetnice do plaže Bivio, u tijeku je rješavanje imovinskih odnosa s vlasnicima zemljišta, što se pokazalo vrlo složenim.


Kompleksnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, osim otpora privatnih vlasnika, odnosno posjednika, pridonosi izrazita neuređenost katastarskih i gruntovnih planova, kao i činjenica da na tom području još uvijek nije utvrđena granica pomorskog dobra, ističe Obersnel.


Urbana oprema


Napominje da je krajem kolovoza 2020. godine Grad Rijeka počeo uređenje dijela obalne šetnice na potezu koji je u planovima Grada Rijeke označen kao zona 7 te da je rekonstrukcija završena polovicom studenoga prošle godine te da ukupna površina obuhvata iznosi približno 1.420 četvornih metara te se proteže u duljini od približno 222 četvorna metra.


Upravo u toj zoni, neposredno iznad dijela šetnice koja je projektom rekonstrukcije planirana za uređenje, gradi se novi turistički kompleks Costabella, u sklopu kojega se ispod šetnice na samoj obali mora gradi nova plaža.– Šetnica je uređena na način da su se pješačke površine dovele u visinu prije započetih radova na ovom turističkom kompleksu, ugradnjom projektom predviđenih slojeva nosivog nasipa koji se završno obrađuju šljunkom granulacije 0-4 u propisanoj debljini.


Također se, ističu u Gradu Rijeci, u sklopu radova obnavljaju postojeći i dodaju se novi stupovi javne rasvjete, uz obnavljanje urbane opreme te hortikulturno uređenje na dijelu rekonstruirane površine zahvata, gdje je postavljeno i oko 90 metara nove ograde. Usklađena su i postojeća reviziona okna tlačne i gravitacijske kanalizacije s niveletom šetnice.


– Trenutačno je šetnica dovršena šljunkom, a tijekom prvog kvartala 2021. godine planirano je uređenje završnog sloja s betonskim opločnicima u cijeloj dužini zahvata, ističu u Gradu Rijeci.