Općinsko vijeće

Kostreni uvjetno mišljenje revizije: Evo koji su sve propusti zabilježeni

Barbara Čalušić

Između ostalog, Revizija je Općini naložila da u poslovnim knjigama osigura podatke o zemljištu po vrsti, količini i vrijednosti, jer postoji rizik od nepravilnog evidentiranjaKOSTRENA Vijećnicima Općine Kostrena na jučerašnjoj sjednici Vijeća dano je na znanje mišljenje Državnog ureda za reviziju koje kaže da je Općina Kostrena dobila uvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju za svoje poslovanje u 2017. godini. Između ostalog, Državna revizija Općini Kostrena naložila je da u poslovnim knjigama osigura podatke o zemljištu po vrsti, količini i vrijednosti. Naime, koncem prošle godine vrijednost općinskih zemljišta iznosila je 63,4 milijuna kuna te je evidentirana u glavnoj knjizi u ukupnim iznosima po razdobljima, bez pojedinačnih podataka o zemljištima.


Sudski sporovi


Također, analitička evidencija zemljišta ne osigurava pojedinačne podatke o zemljištu, odnosno zemljišta se, prema nalazu revizije, ne vode po vrsti, količini i vrijednosti. Zbog toga, prema mišljenju revizije postoji rizik nepravilnog evidentiranja poslovnih promjena u vezi s raspolaganjem zemljištima, odnosno prodaje i zamjene.Općina je komunalnom društvu u svom vlasništvu doznačila oko pola milijuna kuna za uređenje nogometnog stadiona. Navedena sredstva Općina je doznačila na temelju ugovora o financiranju zaključenih u listopadu i prosincu 2017. godine i evidentirala ih u okviru kapitalnih pomoći. Ugovorima o financiranju, prema mišljenju revizije, Općina nije s trgovačkim društvom uredila način evidentiranja navedenih ulaganja, niti ima dokumentaciju iz koje je vidljivo na koji način je trgovačko društvo evidentiralo ulaganje.

Općina također nema iskazane podatke o vrijednosti sudskih sporova koje vodi. U prošloj godini Općina je vodila 42 sudska spora, a potencijalne obaveze Općine po spomenutim sporovima iznosile su 4,1 milijuna kuna, a potraživanja 1,5 milijuna kuna. Za devet sporova nije moguće utvrditi njihovu vrijednost, a odnose se na naknade i povrat oduzete imovine, izvlaštenja, utvrđivanja prava vlasništva te tužbu Općine za uklanjanje doka.


Općina je u 2017. godini i u prethodnim godinama koristila usluge vanjskih suradnika za savjetodavne usluge za odnose s javnošću, marketing i informiranje. Ugovor o poslovnoj suradnji je s uslužnim obrtom zaključen u siječnju 2017. Ugovorena je u iznosu 187.500 kuna s porezom na dodanu vrijednost i plaćanje u jednakim mjesečnim iznosima prema računima i izvješćima o provedenim aktivnostima. Prema odredbama Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine, protokolarni poslovi, poslovi pristupa informacijama i drugi poslovi koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica, u opisu su poslova i zadataka radnih mjesta Službe ureda načelnika.


Kvartalni računi


Tijekom 2017. godine Općini Kostrena za usluge obavljene na temelju godišnjeg ugovora o poslovnoj suradnji ispostavljena su četiri tromjesečna računa u iznosu 46.875 kuna, odnosno ukupno 187.500 kuna s PDV-om, bez specifikacije vrste, količine i cijene pruženih usluga i četiri tromjesečna izvještaja o obavljenim uslugama koji sadrže opisno popis usluga, emisija, vijesti, priopćenja i foto dokumentaciju. Revizija je u ovom slučaju naložila evidenciju rashoda na temelju vjerodostojne dokumentacije, kao i razmatranje mogućnosti obavljanja savjetodavnih usluga iz područja odnosa s javnošću u okviru stručnih službi Općine.