Predškolski odgoj

Kolegij gradonačelnika: Preko 90 milijuna kuna za financiranje riječkih dječjih vrtića

Damir Cupać

Foto: V. KARUZA

Foto: V. KARUZA

U redovitom cjelodnevnom programu, 10-satnom programu, u pedagoškoj 2019./2020. godini, u mjesecu rujnu 2019. godine, upisano je 3.203 djece u 180 odgojnih skupina, od čega je 53 jasličkih odgojnih skupina i 127 vrtićkih odgojnih skupinaRIJEKA – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo proslijedio je riječkom Gradskom vijeću na prihvaćanje program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu.


Program je bio na javnoj raspravi i na njega nije pristigla ni jedna primjedba. Dječji vrtići čiji je osnivač Grad Rijeka su Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak.


U redovitom cjelodnevnom programu, 10-satnom programu, u pedagoškoj 2019./2020. godini, u mjesecu rujnu 2019. godine, upisano je 3.203 djece u 180 odgojnih skupina, od čega je 53 jasličkih odgojnih skupina i 127 vrtićkih odgojnih skupina.
Programom je obuhvaćeno ostvarenje sljedećih ciljeva – stvaranje uvjeta za što veći obuhvat djece predškolskog uzrasta, sukladno Državnom pedagoškom standardu, sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača sukladno realnim potrebama roditelja i djece, iz proračunskih sredstva Grada Rijeke, stvaranje uvjeta za kvalitetno zadovoljavanje razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda, osiguravanje sufinanciranja programa ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja djece čiji roditelji imaju prebivalište u gradu Rijeci, sklapanjem ugovora s dječjim vrtićima drugih osnivača u susjednim gradovima i općinama. U gradskom proračunu za provedbu programa gradskih vrtića osigurano je oko 85 milijuna kuna, dok će se za financiranje dječjih vrtića drugih osnivača osigurati oko 7,3 milijuna kuna u 2020. godini.


– U gradu Rijeci se u pedagoškoj 2019./2020. godini programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode u tri dječja vrtića kojih je osnivač Grad Rijeka i deset dječjih vrtića drugih osnivača. Svi programi ostvaruju se na 46 lokacija za 3.649 djece rane i predškolske dobi u 211 odgojnih skupina. Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke, za koji se pretežito sredstva osiguravaju u proračunu Grada Rijeke, obuhvaćeni su programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, a sve prema razvojnim ciklusima iz Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, pojasnila je pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj.


U Dječjem vrtiću Rijeka zaposleno je 356 radnika. Na stručnim odgojno-obrazovnim poslovima, uz 243 odgojitelja, radi i pet pedagoga, pet psihologa, tri stručna suradnika rehabilitatora, dva voditelja kinezioloških aktivnosti i četiri zdravstvena voditelja, te 94 druga radnika.


U Dječjem vrtiću More zaposleno je 78 radnika. Na stručnim odgojno-obrazovnim poslovima, uz 57 odgojitelja, radi i jedan pedagog, jedan psiholog, jedan defektolog, jedan stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (defektolog), jedan zdravstveni voditelj te 16 drugih radnika.


U Dječjem vrtiću Sušak zaposleno je 88 radnika. Na stručnim odgojno-obrazovnim poslovima, uz 61 odgojitelja, radi i jedan pedagog, jedan psiholog, jedan stručnjak edukacijskorehabilitacijskog profila (defektolog), jedan zdravstveni voditelj, jedan voditelj kinezioloških aktivnosti, te 22 druga radnika.


– Grad Rijeka, osim što širi kapacitete za prijem djece u dječje vrtiće kojih je osnivač, već niz godina sufinancira i redoviti program ranog i predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. U te dječje vrtiće smješteno oko 433 djece s područja grada Rijeke. Državni pedagoški standard definira broj djece u odgojnim skupinama te upravo prema navedenom standardu i prostornim uvjetima ti dječji vrtići imaju mogućnost primiti, odnosno upisati do najviše 564 djece, a Grad Rijeka se ugovorno obvezao sufinancirati ih.


Grad Rijeka u pedagoškoj 2019./2020. godini sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača u redovitom 10-satnom i 6-satnom programu samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke, pojasnila je pročelnica Sušanj.


Kolegij gradonačelnika prihvatio je izvještaje o poslovanju u 2019. godini Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak koji su ostvarili ukupni manjak od oko 2,6 milijuna kuna.