Plaće gradonačelnika i zamjenika

Jedan zamjenik opet će biti volonter. Doznajemo koliko će porezni obveznici mjesečno plaćati nove čelnike Rijeke

Damir Cupać

Goran Palčevski, Sandra Krpan i Marko Filipović u izbornoj noći / Foto V. KARUZA

Goran Palčevski, Sandra Krpan i Marko Filipović u izbornoj noći / Foto V. KARUZA

Dok je bio zamjenik gradonačelnika, Marko Filipović je tu dužnost obavljao profesionalno, a dr. Nikola Ivaniš volonterski. Novoizabrani gradonačelnik Filipović i zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan će svoje dužnosti obavljati profesionalno, a dr. Goran Palčevski dužnost zamjenika gradonačelnika volonterskiRIJEKA – Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović imat će plaću oko 15.000 kuna neto, budući da će profesionalno raditi gradonačelnički posao, dok će zamjenica Sandra Krpan primati mjesečno oko 12.000 kuna jer će i njezin status biti profesionalan. Kao onaj što ga je osam godina imao Filipović dok je bio zamjenik Vojku Obersnelu. Drugi Filipovićev zamjenik Goran Palčevski još je u kampanji najavio da će taj posao obavljati volonterski, kao što je to u prošlom mandatu radio Nikola Ivaniš koji je primao naknadu od oko 3.500 kuna neto.


Izvršna vlast


– Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno ili volonterski, o čemu su dužni u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Grada Rijeke.


Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika su dužnosnici i na njih se primjenjuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Dok je bio zamjenik gradonačelnika, Marko Filipović je dužnost zamjenika gradonačelnika obavljao profesionalno, a dr. Nikola Ivaniš volonterski. Novoizabrani gradonačelnik Marko Filipović i zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan će svoje dužnosti obavljati profesionalno, a dr. Goran Palčevski će dužnost zamjenika gradonačelnika obavljati volonterski, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.
Prema zakonu gradonačelnik zastupa Grad Rijeku i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Rijeci, obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke propisane Statutom Grada Rijeke, a sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedina područja, odnosno djelatnosti kao što su prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje u osnovnom školstvu, primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, promet na području grada, protupožarna i civilna zaštita, zaštita okoliša i ostale djelatnosti.


Povjeravanje poslova


– Gradonačelnik ima dva zamjenika. U slučaju dulje odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, gradonačelnika zamjenjuje jedan od zamjenika, odnosno zamjenik kojeg on odredi. Gradonačelnik može svojom odlukom obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima gradonačelnika. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenici su dužni pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjenicima, ne prestaje odgovornost gradonačelnika za njihovo obavljanje. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, osoba koja dužnost obavlja profesionalno, ostvaruje pravo na plaću i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava joj se u staž osiguranja. Osoba koja dužnost obavlja volonterski, ima pravo na naknadu za rad, navode u Gradu Rijeci.
Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi određena su mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Sukladno tom Zakonu, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke kojom se određuje plaća i druga prava koja ostvaruje gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, te Odluku o visini naknade za rad zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke kojim je određena visina naknade za rad zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obavlja volonterski.


Koeficijent i osnovica


– Odlukom o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke određeno je da plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračuna plaće, uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 posto. Koeficijent za obračun plaće gradonačelnika iznosi 4,66, a za obračun plaće zamjenika gradonačelnika iznosi 3,96. Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđena je u visini od 4.491,24 kn bruto. Odlukom o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnavljaju volonterski određeno je da zamjenik koji dužnost obavlja volonterski ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 30 posto umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno (3,96) i osnovice za obračun plaće (4,491,26 kn bruto). Na primjer, u mjesecu ožujku 2021. godine neto plaća gradonačelnika iznosila je 16.261,92 kuna (bruto 2 iznos, odnosno iznos sa svim davanjima je 29.015,16 kuna), zamjenika koji je svoju dužnost obavljao profesionalno 12.752,20 kuna (bruto 2 – 22.377,47 kuna), a naknada za zamjenika gradonačelnika koji je svoju dužnost obavljao volonterski iznosi 3.697,56 kuna (bruto 2 – 5.735,76 kuna). Točni iznosi naknada za rad novog gradonačelnika i njegovih zamjenika bit će vidljivi u aplikaciji Otvoreni proračun nakon obračuna prve plaće, zaključili su u Gradu Rijeci.