REBALANS PRORAČUNA

Grad Rijeka u ogromnim gubicima: Režu se programi EPK, troškovi dječjih vrtića, komunalne infratrukture, sporta…

Hina

Damir Škomrlj

Damir Škomrlj

Pokriće manjka proračuna, koje je bilo planirano početnim proračunom, od 35,3 milijuna kuna, rebalansom se ne planira, jer nije bilo moguće osigurati višak tekućih prihoda kojima bi se mogao podmiriti manjak iz prethodnih godinaRIJEKA – Prvim rebalansom proračuna prihodi Grada Rijeke će se smanjiti za 193,2 milijuna kuna ili 14,6 posto u odnosu na početni proračun, a rashodi za 136,8 milijuna kuna ili 10,7 posto, stoji u prijedlogu koji je s kolegija gradonačelnika Vojka Obersnela upućen na usvajanje Gradskom vijeću.


Gradonačelnik Vojko Obersnel obrazložio je da je osnovni razlog za prvi rebalans proračuna opći ekonomski pad uzrokovan pandemijom bolesti Covid-19.


Veliki gubici


Prema prijedlogu, prihodi proračuna bili bi milijardu i 125,6 milijuna kuna, a rashodi milijardu i 146,4 milijuna kuna. Razlika između prihoda i rashoda od 20,7 milijuna kuna uravnotežit će se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja.
Pokriće manjka proračuna, koje je bilo planirano početnim proračunom, od 35,3 milijuna kuna, rebalansom se ne planira, jer nije bilo moguće osigurati višak tekućih prihoda kojima bi se mogao podmiriti manjak iz prethodnih godina.


Kako je rečeno, gradski proračun je pretrpio velike gubitke na prihodnoj strani. Tako su smanjeni prihodi od poreza na dohodak za 40,6 milijuna kuna ili 12,2 posto, od poreza na promet nekretnina za 10,2 milijuna kuna ili 31,7 posto, od poreza na potrošnju za 1,5 milijun kuna ili 50 posto, od komunalne naknade za 7,9 milijuna kuna ili 7,1 posto, od komunalnog doprinosa za 14,9 mil. kuna ili 56 posto, od zakupa poslovnog prostora za 14,6 milijuna kuna ili 22,6 posto, itd.


Rezanje programa EPK


S obzirom na novonastalu situaciju i manje prihode, rebalansom se predlaže smanjenje sredstava za program Rijeka – Europska prijestolnica kulture (EPK). Rashodi za program Rijeka – EPK rebalansom planiraju se u iznosu 45,5 milijuna kuna, što je 22,6 milijuna kuna ili za 33,2 posto manje odnosu na početni plan


Predlaže se i smanjenje ukupnih rashoda Dječjih vrtića Grada Rijeke, smanjenje rashoda poslovanja i programskih aktivnosti ustanova u kulturi, rashoda koji se financiraju iz sredstava spomeničke rente, smanjenje rashoda na programu održavanja komunalne infrastrukture, smanjenje na stavkama javnih potreba u sportu, uštede na stavkama protokola, manifestacija i pokroviteljstava i drugo.