ATRAKTIVNA LOKACIJA

Plan za elitno naselje između Rijeke i Opatije: Na Pavlovcu čak 24 nove parcele za stambenu izgradnju

Bruna Matičić

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

Riječki je dio u većem dijelu izgrađen pretežito višeobiteljskim građevinama, dok novi plan uređenja obuhvaća sjeverni dio koji je sada neizgrađena i neuređena površina veličine 2,85 hektara, obrasla gustim visokim raslinjemRIJEKA – Naselje Pavlovac, koje se zbog svoje lokacije smatra iznimno atraktivnim i pomalo elitnim dijelom grada, uskoro će dobiti proširenje od 28.500 kvadratnih metara površine namijenjene prvenstveno stambenoj izgradnji i mogućim pratećim sadržajima. Proširenje prostora propisuje se novim Urbanističkim planom uređenja dijela stambenog područja Pavlovac, napravljenom u skladu s Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke, te uključuje cjelovito uređenje danas neizgrađenog dijela Pavlovca u kojem će se, zajedno s planiranom javnom zelenom površinom, urediti površine za prostorno‐funkcionalnu i stambeno-poslovnu mikrocjelinu visokog urbanog standarda.


Naime, Pavlovac je podijeljen na tri jedinice lokalne samouprave. Istoimena ulica nalazi se unutar granica Grada Opatije, veći dio smješten je unutar Općine Matulji, a krajnji je dio pod upravom Grada Rijeke. Riječki je dio u većem dijelu izgrađen i to pretežito višeobiteljskim građevinama, dok novi Urbanistički plan uređenja obuhvaća sjeverni dio Pavlovca, koji je trenutačno neizgrađena i neuređena površina veličine 2,85 hektara, obrasla gustim visokim raslinjem.


SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


Prema informacijama iz Odjela gradske uprave, riječ je o području koje se nalazi u nastavku Ulice Ivana i Matka Baštijana te se spaja na Kvarnersku cestu, dok uz istočnu granicu obuhvata plana prolazi odvojak Ljubljanske ceste. Budući da je područje smješteno uz granicu s Općinom Matulji, osim gradu Rijeci, gravitira i naselju Matulji, što je svakako jedan od benefita. Također, prometna povezanost ovog područja s okolnim relativno je dobra, s obzirom na to da do granice obuhvata Plana postoji izgrađena prometna infrastruktura.


Kvalitetna gradnja
Ipak, osnovni cilj i opravdanost izrade Urbanističkog plana i uređenja područja prije svega je nakana da se podigne trenutačna komunalna i prometna infrastruktura Pavlovca, koja je supstandardna, odnosno sadašnje stanje na prostoru karakteriziraju neadekvatne i strme prometnice, a veliki infrastrukturni problem je nedostatak adekvatne vodoopskrbe. Planom je tako predviđena rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih prometnica i pješačkih zona, odnosno kompletne prometne, komunalne i druge infrastrukture, izgradnja mreže odvodnje otpadnih voda, vodoopskrbe, plinoopskrbe, elektroopskrbe te telekomunikacijske infrastrukture.
Na uređenom i kompletno opremljenom području površine 2,85 hektara, što je relativno malo područje, procjenjuju da će se moći smjestiti tri reda građevnih čestica te otprilike 24 površine stambene namjene za izgradnju obiteljskih i višeobiteljskih građevina, odnosno najviše stotinjak stanova.


– Planiraju se površine stambene namjene, s mogućnošću izgradnje stambenih građevina na njima, i to obiteljska i višeobiteljska građevina. Unutar stambenih građevina, u manjem dijelu građevine, mogu se smjestiti prostori za obavljanje poslovne te javne i društvene djelatnosti, koji uključuju socijalne i predškolske djelatnosti, dok prostori za obavljanje poslovne djelatnosti uključuju uredske, trgovačke, ugostiteljske i druge uslužne djelatnosti kompatibilne stanovanju.


Javna rasprava traje do 20. siječnja

O novom urbanističkom rješenju održano je javno izlaganje, a u tijeku je i javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac koja traje do 20. siječnja 2021. godine, a koju je, kao nositelj izrade Plana, organizirao Odjel gradske uprave za razvoj i urbanizam. Za vrijeme trajanja javne rasprave, zainteresiranoj javnosti osiguran je javni uvid u spomenutu dokumentaciju u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, u izložbenoj sali u prizemlju od 8.30 do 15.30 sati te je moguće zatražiti dodatno tumačenje ili iznijeti vlastite prijedloge i primjedbe.

Planom se predviđa otprilike 24 građevne čestice, s najviše 6 stambenih jedinica, to jest stanova, ako se radi o višestambenim građevinama ili 2 stambene jedinice unutar obiteljskih građevina. Planira se i izgradnja javne zelene površine, to jest dječjeg igrališta površine oko 600 metara kvadratnih, što čini oko 2 posto površine obuhvata Plana, dok se na svakoj građevnoj čestici mora osigurati najmanje 40 posto ozelenjene površine, objasnili su iz Odjela za razvoj i urbanizam Grada Rijeke. Prema tome, na području se ne očekuje velika izgradnja, već se pokušalo bolje razraditi intenciju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke da područje bude zona kvalitetnije gradnje i stanovanja više razine.


Prometna povezanost


Ono što ovaj prostor karakterizira jest vrlo dobra prometna povezanost koja će se moći uspostaviti s mrežom regionalnih i gradskih prometnica, a izravno je osigurana glavnom gradskom ulicom, Ljubljanskom cestom, na kojoj je uspostavljen javni gradski i prigradski autobusni promet. U budućnosti će prometna dostupnost vjerojatno biti unaprijeđena uspostavom brze gradske željeznice s mogućim stajalištem Pavlovac smještenom u neposrednoj blizini područja, što će dodatno pojačati prometnu dostupnost, kao i prostornu vrijednost lokacije.


SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


Iz Odjela gradske uprave za urbanizam ističu kako u okviru cjelokupnog područja Pavlovac obuhvaćeni prostor ima potencijal neizgrađenog prostora izvrsne orijentacije i prekrasnih vizura otvaraju mogućnosti kvalitetne stambene izgradnje.


– Lokacija je izrazito atraktivna zbog terena u padu prema jugu s otvorenim vizurama na riječki zaljev i masiv Učke. Atraktivnosti dakako pridonosi i smještaj u blizini mora, zračne udaljenosti od oko 700 metara od morske obale, istaknuli su iz Odjela. Naime, uređenje planskog područja predstavlja doprinos gospodarskom i prostornom razvoju grada Rijeke. U cijelosti neizgrađeni prostori dozvoljavaju da organizacija prostora rezultira rješenjima koja su u određenoj mjeri prilagodljiva prostornim potrebama naknadno definiranih programa, poručili su iz Odjela za razvoj i urbanizam.