Gradsko vijeće

Krk donio odluku protiv sve prisutnije prakse. Kamp-kućice više neće smjeti na poljoprivredno zemljište

Mladen Trinajstić

Gradski vijećnici nastoje doskočiti ovakvim prizorima na poljoprivrednom zemljištu / Foto M. TRINAJSTIĆ

Gradski vijećnici nastoje doskočiti ovakvim prizorima na poljoprivrednom zemljištu / Foto M. TRINAJSTIĆ

Zabranjena je izgradnja jednostavnih građevinskih objekata kojih nema u Prostornom planu Grada, kao i obavljanje radnji koje za svrhu imaju stvaranje uvjeta za boravak na poljoprivrednom zemljištu, a koji se ne odnosi na poljoprivrednu proizvodnjuKRK – Slično odluci kakvu su nedavno donijeli članovi Općinskog vijeća Malinske-Dubašnice, i njihove su kolegice i kolege iz Grada Krka za svoje područje usvojili Odluku o agrotehničkim i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.


Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu, tom su odlukom propisane mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, odnosno održavanje živica i međa, održavanje poljskih putova i uređivanje kanala oborinske odvodnje, odredbe povezane sa sprečavanjem zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojaseva. Budući da je jedna od agrotehničkih mjera i gospodarenje biljnim ostacima koji se uništavaju spaljivanjem, Odlukom su propisane i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. Posebno bitnima u toj su odluci označene i posebne mjere zabrane građenja jednostavnih građevina, ali i postavljanja montažnih objekata, kamp-prikolica, plovila i vozila na poljoprivrednom zemljištu, kao i mjere sprečavanja protupravnog odlaganja otpada na poljoprivrednom zemljištu i rudinama.


Komunalni redari će sankcionirati »lažne poljoprivrednike«/ Snimio M. TRINAJSTIĆ


Set pravila


Nastojeći spriječiti diljem otoka, pa tako i grada Krka, sve prisutniju praksu protupravne gradnje različitih objekata na poljoprivrednim zemljištima, postavljanje različitih kontejnera, isluženih mobil-homeova, kamp-prikolica i drugih sličnih mobilnih objekata koji, pod izlikom da se radi o servisnim, poljoprivredi namijenjenim spremištima, prečesto služe za nepoljoprivrednu namjenu, nerijetko i boravak ljudi, gradski su vijećnici istom odlukom propisali cijeli set pravila koja će od sad vrijediti, ali i definirali mjere koje će nadležnim komunalnim službama stajati na raspolaganju u preveniranju takvih pojavnosti, ali i sankcioniranju onih koji budu kršili novopropisana pravila.
Na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama izrijekom se od sad zabranjuje izgradnja svih vrsta i oblika jednostavnih građevinskih objekata koji nisu navedeni u Prostornom planu Grada, kao i obavljanje svih radnji koje za svrhu imaju stvaranje uvjeta za boravak na poljoprivrednom zemljištu, a koji se ne odnosi na poljoprivrednu proizvodnju.


Zabrana korištenja puteva za terenska vozila

 


Temeljem amandmana koje je na spomenuti prijedlog odluke uputio nezavisni vijećnik Goran Marević, a koji su dobrim dijelom usvojeni, zaključeno je i da će se naknadno pripremiti dorada, odnosno nadopuna jednog od članaka tog gradskog akta kojim će se, s ciljem sprečavanja šteta koje na poljoprivrednim putevima sve zamjetnije čine vlasnici ili pak vozači unajmljenih quadova, motocikala i drugih terenskih vozila, istom odlukom zabraniti korištenje takvih puteva za sportsko-rekreativne i tzv. off-road vožnje, posljedice kojih često bivaju uništeni ili ozbiljno oštećeni putevi kojima se koriste krčki poljoprivrednici.

Na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama zabranjuje se tako boravak pod šatorom, u kamp-kućici ili kamp-prikolici, u pokretnoj kućici na kotačima (mobile home), autodomu (kamperu) i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru. Istom je odlukom propisano i da se na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama zabranjuje parkiranje, zadržavanje, trajno postavljanje kao i deponiranje kamp-kućica, kamp-prikolica, pokretnih kućica na kotačima i kampera, metalnih brodskih kontejnera, kiosk-kućica, svih vrsta plovila, neregistriranih i napuštenih vozila kao i drugih sličnih njihovih izvedenica. Zabrane se, određeno je također, odnose i na svo poljoprivredno zemljište, državno i privatno, kao i na vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta kao i na druge pravne ili fizičke osobe koje imaju dopuštenje pristupa privatnom poljoprivrednom zemljištu od vlasnika ili posjednika. Na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama, također, zabranjuje se nepropisno odlaganje svih vrsta otpada, kopanje iskopa te njihovo ispunjavanje odbačenim građevinskim kao i drugim otpadom.


Komunalni redari


Vijećnice i vijećnici krčkoga Gradskog vijeća propisali su i da će za provedbu odredbi te odluke biti zaduženi komunalni redari Grada Krka kao i nadležne inspekcijske službe, ovlaštene posebnim zakonima. Komunalni redar će u provedbi nadzora moći vlasnicima, odnosno posjednicima zemljišta, rješenjem određivati poduzimanje mjera sukladnih ovoj odluci. A da u nastojanjima očuvanja reda na poljoprivrednim zemljištima vijećnici misle »ozbiljno«, vidljivo je iz ovlaštenja komunalnih službenika, jednako kao i sankcija koje mogu naplaćivati kršiteljima novopropisanih odredbi. U obavljanju nadzora komunalni redari ovlašteni su tako svojim rješenjem naređivati fizičkim i pravnim osobama poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja nastanka štete, ali i u svrhu uklanjanja protupravno postavljenih jednostavnih građevinskih objekata koji nisu navedeni u Prostornom planu, pa tako i montažnih objekata, kamp-prikolica, plovila i vozila na poljoprivrednom zemljištu i rudinama, jednako kao i uklanjanje protupravno odloženog otpada. Komunalni djelatnici moći će donositi rješenja o prisilnom izvršenju nenovčanih obveza novčanom kaznom ili putem treće osobe, zatražiti i pregledavati isprave na temelju kojih mogu utvrditi identitet stranke, odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, te pritom uzimati izjave odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi.


Uz mogućnosti opominjanja kršitelja odredbi nove odluke, komunalnim redarima na raspolaganju stoje i mogućnosti izdavanja prekršajnih naloga, pokretanja prekršajnih postupaka, ali i naplate novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja. U dijelu odluke kojim su propisane kaznene odredbe određeno je da će se novčanom kaznom u iznosu od 660 eura kažnjavati pravne, iznosom od 330 eura obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom u iznosu od 130 eura i fizičke osobe-građani ako kao vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta počine prekršaj neizvršenjem naloženih im mjera i radnji. Novčanom kaznom od 1.320 eura kažnjavat će se pravne, a iznosom od 660 eura obrtnici, odnosno s 260 eura odgovorne osobe u pravnoj osobi i građani ako ne omoguće nadzor komunalnom redaru te ne izvrše izvršno rješenje komunalnog redara.