Javni natječaj

Grad Senj za udruge izdvaja više od dva milijuna kuna

Dorotea Prpić

Rok za podnošenje prijava u Grad Senj je 27. siječnja / Foto D. PRPIĆ

Rok za podnošenje prijava u Grad Senj je 27. siječnja / Foto D. PRPIĆ

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti po pojedinom projektu je dvije tisuće kuna, a najveći iznos po projektu je 300 tisuća kuna. Ako se radi o projektu, programu ili savezu više udruga, najveći iznos je milijun kunaSENJ – Grad Senj je raspisao javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba za 2022. godinu, a na koji mogu kandidirati udruge koje djeluju u području sporta i rekreacije, odgoja i obrazovanja, glazbene i likovne kulture, kulturne baštine, zdravstvenog i humanitarnog rada, ekologije, izdavaštva, civilnog društva te udruga umirovljenika, Crveni križ i udruge proizašle iz Domovinskog rata. Ukupno planirana vrijednost ovog natječaja je 2,071 milijuna kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je dvije tisuće kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 300 tisuća kuna. Ako se radi o projektu, programu ili savezu više udruga, najveći iznos je milijun kuna.Dokumentacija i obrasci javnog natječaja objavljeni su na web stranici Grada Senja, a postupak pregleda i ocjene prijava obavljat će povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik grada Senja. Razmatrat će se samo projekti i programi koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete natječaja. Prilikom odabira cijenit će se sposobnost prijavitelja, dosadašnji rad na programima i projektima, relevantnost programa i projekta, brojnost članstva, realnost proračuna te očekivani broj osoba uključenih u program ili projekt.Rok za podnošenje prijava je do 27. siječnja, a dostavljaju se u tiskanom obliku na propisanim obrascima i sa svim prilozima na adresu Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana br. 2. Također, zbog uvjeta pandemije, kompletne prijave u PDF obliku moguće je dostaviti i putem e-maila prema uputama na web stranici Grada Senja.