Novi prijedlog

Senj sprema rekonstrukciju Gradskog vijeća, ubuduće 15 umjesto 21 radnog tijela

Dorotea Prpić

Prijedlog je da radna tijela imaju predsjednika i šest članova, s tim da se predsjednik bira iz redova vijećnika, dok se članovi biraju iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnikaSENJ – Senjsko Gradsko vijeće će uskoro imenovati svoja radna tijela, a sve temeljem nove Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Senja, a odluka se trenutno nalazi na savjetovanju s javnosti.


Odlukom se osnivaju radna tijela senjskog Gradskoga vijeća Senja, uređuje se njihov naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada, a zadatak im je razmatranje, priprema i predlaganje općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, te zauzimaju stajalište i daju mišljenja i prijedloge u svezi s drugim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća Senja. Prijedlog je da radna tijela imaju predsjednika i šest članova, s tim da se predsjednik radnog tijela bira u pravilu iz redova vijećnika, dok se članovi u pravilu biraju iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. Predsjednika i članove radnih tijela bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, uz prethodni poziv političkim strankama, nezavisnim listama koje imaju vijećnike da dostave svoje pisane prijedloge, s tim da se o prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje u cjelini. Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka redovitog četverogodišnjeg mandata saziva Gradskog vijeća, ako Gradsko vijeće ne odluči drukčije, te imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s odlukom Gradskog vijeća.


Odlukom se predlaže da su radna tijela Gradskog vijeća Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja; Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i EU fondove; Odbor za zaštitu i obnovu povijesne jezgre Grada Senja i kulturu; Odbor za zdravstvo, umirovljenike i socijalnu politiku; Odbor za obrazovanje, odgoj, obitelj i mladež; Odbor za branitelje; Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne djelatnosti; Odbor za luke, ceste, energetiku i vodno gospodarstvo; Odbor za poljoprivredu, šumarstvo, hortikulturu, ribarstvo i zaštitu okoliša; Odbor za međugradsku suradnju; Odbor za javna priznanja; Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za predstavke i pritužbe; Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva, a odluka propisuje i djelokrug rada pojedinog radnog tijela.
Predloženom odlukom smanjuje se broj radnih tijela objedinjavanjem pojedinih dosadašnjih odbora, s obzirom na njihovu srodnost i povezanost. Tako bi Gradsko vijeće umjesto dosadašnjeg broja od 21 radnog tijela ubuduće imalo njih 15, a svi koji se žele uključiti u javno savjetovanje, to mogu učiniti putem obrasca objavljenog na web-stranici Grada Senja.