Traže mišljenje javnosti

Grad Senj u javno savjetovanje pustio tri važne odluke – o nekretninama, porezima i socijalnoj skrbi

Dorotea Prpić

Konačne odluke trebale bi biti donesene u prosincu, na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici senjskog Gradskog vijećaSENJ – Grad Senj na savjetovanju s javnosti ima tri odluke, o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u gradskom vlasništvu, o gradskim porezima i o socijalnoj skrbi.


Postojeća Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama je izmijenjena i dopunjena, s jedne strane da bi se ispravile pogreške u pisanju, odnosno dopunile odredbe za koje je postojala potreba za preciznijom jasnoćom istih, kako u terminološkom, tako i u nomotehničkom smislu.


S druge strane, u Odluku su dodane odredbe kojima se omogućuje da se u slučaju investicija od interesa za razvoj grada, kao što su gradnja solarne elektrane, odnosno investicija u svrhu gradnje građevina i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije, nekretnina, odnosno dio nekretnine, može dati u zakup u navedenu svrhu na rok do 25 godina, čime se omogućuje da se iskoristi potencijal zemljišta koje se daje u zakup za gradnju solarnih panela, odnosno svih drugih obnovljivih izvora energije koji bi se u budućnosti mogli pojaviti.
Također, uza sve navedeno, Odlukom se preciznije pojašnjavaju uvjeti davanja u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Senja u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostornoplanskom dokumentacijom, te na kraju se ujedno preciznije definira postupak ukidanja svojstva javnog dobra u općoj uporabi.


O porezima


I prijedlog nove Odluke o porezima Grada Senja je na javnom savjetovanju.


Ovim nacrtom prijedloga Odluke, stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju te visina poreza na kuće za odmor ostaju nepromijenjene u odnosu na postojeću odluku. Povećanje poreza predlaže se kod poreza na korištenje javnih površina čiji iznosi nisu mijenjani od 2010. godine te se ovim prijedlogom povećavaju za 50 posto.


Sukladno Uputi Ministarstva financija – Porezne uprave ostale odredbe Odluke usklađene su s ovlastima koje su jedinicama lokalne samouprave dane Zakonom o lokalnim porezima, odnosno iz prijedloga iste su izostavljene odredbe koje nisu u djelokrugu Grada, a ujedno je izvršeno i usklađivanje vezano za iskazivanje visine poreza u eurima.


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi veže se za odredbe članka 289. stavak 7. Zakona o socijalnoj skrbi koji određuje da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.


Usklađivanje


Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi usklađuju se iznosi naknada s tečajem konverzije kune u euro koje će stupiti na snagu od 1. siječnja 2023. U tom smislu izvršeno je i povećanje naknada s obzirom da je u međuvremenu došlo do inflacije vrijednosti iznosa iz odluke koja se mijenja. Brisano je pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenicima srednje škole koje nikada nije konzumirano, budući da isto pravo ne pripada u prava iz socijalne skrbi te se predviđa isto pravo regulirati izvan ove odluke. Također je utvrđen način podnošenja pravnog lijeka na odluke donesene u prvom stupnju te je određeno tijelo nadležno za odlučivanje o istom.


Javnost je pozvana da se o navedenim prijedlozima odluka očituje svojim mišljenjem, a sve tri odluke trebale bi biti donesene u prosincu, na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici senjskog Gradskog vijeća.