Registrirano sedam građanskih inicijativa

Kreiranje politike EU: Sretne krave mogu, nesretne nuklearke odbijene

Irena Frlan Gašparović

Odbijenica organizatorima inicijative za napuštanje nuklearne energije poslana je uz obrazloženje da se tiče ugovora o osnivanju europske zajednice za atomsku energiju koji nije moguće mijenjatiZAGREB Nakon što su 1. travnja ove godine, zahvaljujući Lisabonskom ugovoru, građani Europske unije dobili pravo izravno sudjelovati u kreiranju politika EU-a, pri Europskoj komisiji registrirano je dosad sedam tzv. europskih građanskih inicijativa. Riječ je o mehanizmu koji predviđa da građani, da bi pokrenuli izmjene nekog europskog akta, prikupe milijun potpisa iz barem sedam država članica nakon čega od Komisije mogu zatražiti da, u njihovo ime, inicira zakonodavne promjene. 


Za pokretanje inicijative građani moraju formirati odbor od najmanje sedam osoba iz sedam različitih država članica, a potom registrirati inicijativu pri Europskoj komisiji, na bilo kojem od službenih jezika EU-a. Nakon što se registriraju, mogu krenuti u prikupljanje potrebnih potpisa, na papiru i on line. Pravo potpisa ima svaki građanin EU-a koji je dovoljno star da smije glasovati na izborima za Europski parlament. 


Pravo na život


Ni za jednu inicijativu zasad nije prikupljeno milijun potpisa, no svakoj od sedam predloženih i prihvaćenih inicijativa rok za prikupljanje potpisa ističe tek u svibnju ili lipnju sljedeće godine. Tako će, u narednih deset ili 11 mjeseci, građani EU-a imati priliku svojim potpisom zatražiti, primjerice, bolju kvalitetu života za krave muzare, ukidanje roaminga ili, pak, pravo svih ljudi na pristup pitkoj vodi. 
»Sretne krave« naziv je internetske stranice putem koje se prikupljaju potpisi za donošenje nove direktive kojom bi se poboljšala kvaliteta života za 23 milijuna mliječnih krava u EU te jamčili minimalni standardi kakvi su već uvedeni kad su u pitanju svinje i perad. 


Među prihvaćenim inicijativama je i ona pod nazivom »Jedan od nas« koja želi pravnu zaštitu dostojanstva, prava na život i integriteta svakog živog bića od začeća. Pri tome organizatori navode da EU treba djelovati u području u kojem ima ovlasti te zabraniti i prekinuti financiranje aktivnosti koje podrazumijevaju uništenje ljudskih embrija, osobito u području istraživanja i javnog zdravlja. 


Pravna bitka


»Voda i sanitarni uvjeti su ljudsko pravo! Voda je javno dobro, a ne roba!«, poručuju, pak, oni koji prikupljaju potpise da bi natjerali Europsku komisiju da predloži zakonodavstvo kojim bi se u praksu provelo ovo ljudsko pravo koje priznaju i Ujedinjeni narodi. Europska regulativa treba zahtjevati od vlada da osiguraju svojim građanima dovoljno čiste i pitke vode te sanitarne uvjete, smatraju organizatori, te napominju da upravljanje vodnim resursima ne smije biti prepušteno pravilima tržišta. 


Za razliku od spomenutih, jednu građansku inicijativu Europska komisija je već odbacila. Naime, da bi se registrirala pri Komisiji, inicijativa mora biti unutar nadležnosti tog tijela i ne smije biti u suprotnosti s temeljnim vrijednostima EU-a.


Odbijenica je stoga poslana organizacijskom odboru inicijative za postupno napuštanje nuklearne energije na području Unije uz obrazloženje da se to tiče jednog od temeljnih europskih ugovora, onom o osnivanju europske zajednice za atomsku energiju, koji nije moguće mijenjati na ovaj način. No, organizatori najavljuju pravnu bitku protiv odluke Komisije.