SPORNA IZGRADNJA

Ispituje se zakonitost građevinske dozvole za luku Mrtvaška na Lošinju

Marinko Glavan

Foto Arhiva/NL

Foto Arhiva/NL

Stanovnik Malog Lošinja Arsen Mujagić, koji je inicirao i nadzor Ministarstva graditeljstva, tvrdi da građevinska dozvola nije izdana u skladu sa zakonom, jer Grad Mali Lošinj nikad nije izradio Urbanistički plan uređenja za područje luke Mrtvaška. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a navodi, pak, da je zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole priložena propisana dokumentacijaRIJEKA – Osamdeset milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje luke Mrtvaška na Lošinju ovih se dana, kako saznajemo, našao pod nadzorom Ministarstva graditeljstva, koje ispituje je li građevinska dozvola za ovaj projekt izdana u skladu sa zakonom.


Luka Mrtvaška drugi je najskuplji projekt u lukama od županijskog i lokalnog značaja u Hrvatskoj koji se s 85 posto sredstava sufinancira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Europske unije.


Prije tri mjeseca ugovor za ovaj projekt u Malom Lošinju su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnatelj Lučke uprave Mali Lošinj Filip Balija, u prisustvu ministra turizma Garija Cappellija i malološinjske gradonačelnice Ane Kučić.
Riječ je o izgradnji luke koja je osnovni preduvjet za povezivanje sjevernojadranskih otoka – Lošinja i Cresa, s Rabom i Pagom, sada vrlo slabo ili nikako povezanih brodskim linijama. Izgradnja ove luke važna je ne samo za povezivanje otočnog stanovništva, nego i za otočni turizam, jer će omogućiti brzo i učinkovito putovanje s jednog otoka na drugi, kao i za cjelokupno otočno gospodarstvo.


Ograda od ocjene


Projekt je u cijelosti pripremljen, zajedno sa svom pratećom dokumentacijom, uključujući i građevinsku dozvolu koju je izdala nadležna malološinjska ispostava Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.


Valjanost te građevinske dozvole u pitanje je doveo Arsen Mujagić, stanovnik Malog Lošinja, koji je inicirao i nadzor Ministarstva graditeljstva, tvrdeći da građevinska dozvola nije izdana u skladu sa zakonom. Mujagić upozorava da je građevinska dozvola izdana iako Grad Mali Lošinj nikad nije izradio Urabnistički plan uređenja (UPU) za područje luke Mrtvaška.


– U tekstualnom dijelu Prostornog plana Malog Lošinja navodi se kako će se razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luka otvorenih za javni promet, za pojedine namjene i broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara i broj vezova za ribarske brodove odrediti prilikom izrade UPU-a, no taj plan za luku Mrtvaška nikad nije izrađen niti prihvaćen na Gradskom vijeću, pa stoga ne može zakonito biti izdana ni građevinska dozvola za taj projekt, tvrdi Mujagić.


Upit o zakonitosti izdavanja građevinske dozvole za izgradnju luke Mrtvaška poslali smo Filipu Baliji, ravnatelju Lučke uprave Mali Lošinj koja je formalni nositelj projekta, kao i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (MMPI) preko kojega ide sufinanciranje izgradnje, kao i Primorsko-goranskoj županiji, čiji je Upravni odjel izdao građevinsku dozvolu.


Iz Ministarstva odgovor na ovo pitanje nismo dobili, dok se Balija ogradio od ocjene zakonitosti građevinske dozvole.


– Lučka uprava nije ovlaštena tumačiti je li građevinska dozvola izdana u skladu sa zakonom ili nije. Lučka uprava za luku Mrtvaška posjeduje građevinsku dozvolu koja je stekla svojstvo pravomoćnosti što pretpostavlja da je ista zakonita, navodi u odgovoru Balija.


Rješenje Ministarstva


Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a u svom odgovoru navodi kako je zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole priložena propisana dokumentacija – geodetski projekt, građevinski projekt, projekt vodoopskrbe i odvodnje, elektrotehnički projekt, geotehnički elaborat, elaborat zaštite od požara i elaborat zaštite na radu, kao i rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike da za predmetni zahtjev nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš, te da je građevinska dozvola izdana u skladu sa zakonom.Po pitanju Lučkih tarifa koje su u nekima slučajevima bile više od maksimalno dopuštenih, a prema preslikama nekih računa koje su u posjedu Novog lista, i prilično proizvoljno određivane (tarife se određuju po dužini broda, no za brodicu od 12 metara izdan je račun od 365 kuna za vez, a za pet metara dužu račun od čak 848 kuna), ravnatelj Lučke uprave Mali Lošinj Filip Balija kaže kako Županijske lučke uprave ne mogu određivati tarife više od propisanih Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, kojim su, uz način plaćanja veza, uvjeti korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda, određene i maksimalne visine lučkih naknada.– Upravnim nadzorom MMPI-a utvrđeno je da samo pojedine tarifne odredbe prelaze maksimume iz Pravilnika, nakon čega je Lučka uprava tarife uskladila s mišljenjem Ministarstva. Te se tarifne odredbe odnose se prije svega na prekrcaj tereta, a čega u lukama gotovo da i nije bilo. Uvidom u poslovne knjige Lučke uprave utvrđeno je da u odnosu na neusklađene tarifne odredbe nije ispostavljen nijedan račun pa ova greška Lučke uprave nije prouzročila nikome štetu. Lučka uprava nije zaprimila nijedan prigovor na ispostavljen račun a koji bi se odnosio na neusklađene tarifne odredbe, zaključuje Balija.


– Ovaj nadležni županijski Upravni odjel izdaje akte prostornoga uređenja i gradnje isključivo u skladu sa zakonima i drugim podzakonskim propisima. Tako je predmetna dozvola izdana temeljem Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju – u skladu s kojim se do donošenja urbanističkoga plana uređenja iznimno može izdati akt za građenje za rekonstrukciju postojeće građevine.


Jednako tako, dozvola je izdana i temeljem Prostornoga plana uređenja Grada Malog Lošinja kojim je za područje Uvale Mrtvaška predviđena izrada urbanističkoga plana uređenja, ali je isto tako propisano da je neposrednom provedbom toga Prostornoga plana, dakle i prije donošenja UPU-a, dozvoljena rekonstrukcija postojećih građevina i infrastrukture u sklopu izdvojenih građevinskih područja infrastrukturne namjene, kakvo je predmetno, stoji u odgovoru pročelnice Upravnog odjela Koraljke Vahtar Jurković.


Pročelnica u svom odgovoru naglašava kako predmet izdane građevinske dozvole nije razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke otvorene za javni promet, vezano uz pojedine namjene, niti broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara kao niti broj vezova za ribarske brodove, već planirani zahvat »obuhvaća radove na rekonstrukciji postojeće građevine luke proširenjem operativne obale u koju se inkorporira postojeći mul i gradnjom novog lukobrana te pristupnih prometnih površina sve sa pripadajućim instalacijama vodoopskrbe i odvodnje te javne rasvjete i niskonaponske mreže«.


Sporna rekonstrukcija


Mujagić pak, smatra kako nije riječ o rekonstrukciji nego o izgradnji posve nove luke.


– To je samo jedna od nepravilnosti u radu ove Županijske lučke uprave, koja čitav niz aktivnosti provodi protivno propisima i zakonima, od dodjele i naplate vezova, do izdavanja dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti u lukama pod svojom ingerencijom, koje izdaje mimo postojećih propisa, odnosno bez koncesijskih ugovora, kaže Mujagić.


On upozorava kako se vezovi dodjeljuju protivno zakonskim kriterijima te da Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovomm korištenju na komunalnim dijelovima luke ŽLU Mali Lošinj nije usklađen s državnim Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.


Mujagić kaže kako Pravilnik ŽLU-a Mali Lošinj određuje pravo na korištenje stalnog veza državljanima Republike Hrvatske, odnosno Europske unije, a što nije u skladu s Pravilnikom MMPI-a koji navodi da prvenstvo na dobivanje komunalnog veza imaju vlasnici brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, kao i da Pravilnik ŽLU-a Mali Lošinj diskriminira vlasnike nekretnina i osobe prema vremenu trajanja prebivanja i posjedovanja nekretnine, uz druge nepravilnosti.


O svemu je obavijestio nadležno Ministarsvo mora koje je upravnim nadzorom utvrdilo nepravilnosti.


Ravnatelj ŽLU-a Mali Lošinj Filip Balija potvrdio je da je u postupku upravnog nadzora MMPI utvrdio kako Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovim korištenjem na komunalnim dijelovima luke ŽLU Mali Lošinj nije usklađen s Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.


– Međutim, ova Lučka uprava mišljenja je da je u tom dijelu MMPI pogrešno primijenio pravo. Naime, prema stavu Lučke uprave, naš Pravilnik omogućuje dodjelu stalnog veza svim osobama koje imaju na to pravo prema Pravilniku Ministarstva.


No, u slučaju kada unutar iste kategorije ovlaštenika stalnog veza prema Pravilniku Ministarstva imamo veći broj zahtjeva nego što imamo vezova za dodjelu, Pravilnik ŽLU-a Mali Lošinj definira kome dati prednost, pri čemu je stav ŽLU-a Mali Lošinj da prednost moraju imati stanovnici otoka Lošinja, odgovara Balija.


Liste prioriteta


Mujagić je nadložno ministarsvo upozorio i da je Povjerenstvo koje utvrđuje prijedlog Liste prioriteta od tri člana koje po Pravilniku imenuje ravnatelj, zapravo imenovalo Upravno vijeće ŽLU-a, na čelu s Lorisom Rakom, i to prije nego li je usvojilo sporni Pravilnik.


– Rad Povjerenstva se propisuje poslovnikom koje prema Pravilniku treba donijeti Upravno vijeće ŽLU-a. Upravno vijeće, koliko je poznato, poznato nije usvojilo poslovnik o radu Povjerenstva pa se postavlja pitanje leganosti rada i odluka takvog povjerenstva, kaže Mujagić.Balija, međutim, odgovara kako to nije točno.


Ministarstvo mora potvrdilo je da je od 24. srpnja 2019. godine do 30. rujna 2019. godine obavilo Upravni nadzor nad provedbom odredaba Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od strane Županijske lučke uprave Mali Lošinj.– Kroz nadzor uočene su manje neusklađenosti pravilnika i Lučkih tarifa Županijske lučke uprave Mali Lošinj koje je donijelo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim propisima donesenim temeljem istoga, stoga je Upravnom vijeću naloženo poduzeti radnje u cilju usklađivanja. Zapisnikom o provedenom upravnom nadzoru Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj naložene su mjere u cilju usklađivanja poslovanja sa Zakonom te propisan rok za provedbu mjera, a o ispunjenju naloženih mjera Županijska lučka uprava Mali Lošinj dužna je izvijestiti ovo Ministarstvo i Primorsko-goransku županiju, stoji u odgovoru Ministarstva.


– Upravno vijeće imenovalo je Povjerenstvo sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka iz 2014. godine, kao po tom pravilniku nadležno tijelo, i to odlukom od 16. veljače 2018. godine. Dana 3. svibnja 2018. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka koji je ovlaštenje za imenovanje povjerenstva prenio s Upravnog vijeća na ravnatelja. Odlukom ravnatelja imenovano je novo Povjerenstvo koje je bilo istog sastava kao i ono prethodno.


Odredbom članka 18. stavka 4. Pravilnika određeno je da Povjerenstvo radi prema poslovniku o radu koje donosi Upravno vijeće. Povjerenstvo je radilo prema Poslovniku o radu Upravnog vijeća koji sadrži sve odredbe o sazivanju sjednica povjerenstva, načinu njegova rada i donošenju odluka.


Ova Lučka uprava nije nikada zaprimila niti jedan prigovor na rad Povjerenstva, pa ne postoji prostor za zaključak da bi rad Povjerenstva bio nelegalan, kaže Balija.


Upravnim nadzorom nad ŽLU Mali Lošinj Ministarstvo mora utvrdilo je kako Pravilnik o redu u putničkoj luci Mali Lošinj nije u skladu s Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama kao i Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.


U više članaka Pravilnika o redu u putničkoj luci Mali Lošinj, naime, nalazi se odredba o prvenstvu pristajanja brodova na operativnoj obali prema namjeni brodova, što je u suprotnosti s definicijom luke otvorene za javni promet kako ju definira Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Na upit o tome Balija spremno potvrđuje točnost navoda, ali da je isto Ministarstvo prethodno dalo suglasnost na isti Pravilnik.


Pravna (ne)sigurnost


– Točno je da je MMPI utvrdio kako Pravilnik o redu u putničkoj luci Mali Lošinj nije u skladu s Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama kao i Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Radi se o Pravilniku iz 2014. godine koje je donio prethodni saziv Upravnog vijeća na prijedlog bivšeg ravnatelja.


Valja, međutim, naglasiti da ja na taj isti Pravilnik MMPI dao svoju suglasnost putem Lučke kapetanije pa ne ulijeva pravnu sigurnost kada isto Ministarstvo prvo daje suglasnost na opće akte, a potom utvrđuje da isti nisu u skladu sa Zakonom.


ŽLU Mali Lošinj proveo je postupak jednostavne nabave za usluge savjetovanja u postupku izrade novog Pravilnika o redu u lukama, prema znanstvenim i visokoškolskim ustanovama, a odabran je najpovoljniji ponuditelj – Sveučilište u Zadru-Pomorski odjel, koji će s Lučkom upravom pripremiti prijedlog novog Pravilnika o redu u lukama i dostaviti ga na razmatranje i usvajanje Upravnom vijeću, kaže Balija.


O davanju dozvola za obavljanje gospodarskih djelatnosti u Luci, bez koncesijskih ugovora, iako je zakonskim odredbama predviđeno da se takve djelatnosti obavljaju temeljem koncesije, Balija ističe kako su odobrenja za povremeno i privremeno korištenje lučkog područja sezonskog karaktera – štandovi, pultovi i slično, u trajanju do nekoliko mjeseci, izdavana u skladu s važećim Pravilnikom o redu iz 2014. godine, na koji je suglasnost dalo MMPI putem Lučke kapetanije, četiri godine prije nego što je on postao ravnatelj Županijske lučke uprave.


– Nakon što je MMPI sad u postupku upravnog nadzora utvrdio da bi za takav oblik gospodarske djelatnosti trebalo dodjeljivati koncesije, iako iz zakona proizlazi da se koncesije daju na najmanje 5 godina, Lučka uprava će dalje postupati po mišljenju MMPI, kaže Balija.


Preview Type


Settings


Publication/Project


Archive


PON_2020-03-02_801


Projects Management


Project Page Manipulation


Template Pages


Statistics


Show on Big Screen


PRESS Composition


info


  • Project archieved!


Publication


Project Name


ID


Published


Issue


M


Date on page


Pages


Deadline


Approved


Template


Novi list  ID:1


PON_2020-03-02_801


801


Y


60


Ponedjeljak, 2. ožujka 2020.


0 / 0 / 0 / 96 / 96


2020-03-01 23:00


96 


CTP


  Zadnja


New ArticleAuthor: hfogCreated: 2020-02-29 20:14:11Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 2541/2541Art-id: 84045″>
1


New ArticleAuthor: hfogCreated: 2020-02-29 20:14:11Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 495/495Art-id: 84048″>
2


CTP


01 


Naslovnica  


danas prilog DORAdanas maturanti


glavna robaAuthor: iperCreated: 2020-03-01 18:54:13Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 14/0Art-id: 84242″>
1


dva stupca goreAuthor: iperCreated: 2020-03-01 18:56:14Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 9/0Art-id: 84243″>
2


dva stupca sredinaAuthor: iperCreated: 2020-03-01 18:57:10Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 10/0Art-id: 84244″>
3


dva stupca doleAuthor: iperCreated: 2020-03-01 18:58:47Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 16/0Art-id: 84245″>
4


02 


CTP


  Novosti


New ArticleAuthor: mglaCreated: 2020-03-01 13:28:40Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 11893/11893Art-id: 84118″>
1


New ArticleAuthor: zcrnCreated: 2020-03-01 13:28:40Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 4057/4057Art-id: 84121″>
2


CTP


03 


Novosti  


Ponedjeljak, 02-03 – 1. Vijest u glavi henimus aAuthor: templateCreated: 2020-03-01 13:28:40Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: GCharacters: 550/550Art-id: 84122″>
1


04 


CTP


  Novosti


KoronavirusAuthor: ljerka.bratonjaCreated: 2020-03-01 13:40:39Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 4659/4659Art-id: 84134″>
1


Nadbiskupova uputa zbog koronavirusaAuthor: mgrcCreated: 2020-03-01 13:40:39Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 1056/1056Art-id: 84136″>
2


Ponedjeljak, 02-03 – 2. Vijest 1000 znakova slika earumqu diandandioPat NoAuthor: templateCreated: 2020-03-01 13:40:39Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 2725/2725Art-id: 84137″>
3


CTP


05 


Novosti  


HZZO – male naknade za karantenuAuthor: ljerka.bratonjaCreated: 2020-03-01 13:40:39Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 4195/4195Art-id: 84135″>
1


06 


CTP


  Novosti


New ArticleAuthor: dcigCreated: 2020-03-01 14:02:00Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 4271/4271Art-id: 84139″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – B članak 1800 zn četvrtina oglasaAuthor: templateCreated: 2020-03-01 14:02:00Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 1919/1919Art-id: 84140″>
2


CTP


07 


Novosti  


New ArticleAuthor: dsanCreated: 2020-03-01 16:37:18Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 4736/4736Art-id: 84187″>
1


08 


CTP


  Svijet


New ArticleAuthor: dsanCreated: 2020-03-01 13:07:36Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 3511/3511Art-id: 84104″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – B vijest na stupac lijevo 1000 znakovaAuthor: templateCreated: 2020-03-01 13:07:36Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 919/919Art-id: 84105″>
2


Ponedjeljak, 02-03 – B vijest na stupac lijevo 800 znakovaAuthor: templateCreated: 2020-03-01 13:07:36Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 758/758Art-id: 84106″>
3


CTP


09 


Oglasi  


Blogerica


10 


CTP


  Rijeka


Svečana zastava Grada RijekeAuthor: dcupCreated: 2020-02-28 18:04:34Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 6159/6159Art-id: 83914″>
1


CTP


11 


Rijeka  


Mima otvaranje


VodičiAuthor: oantCreated: 2020-02-28 18:04:34Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 1605/1605Art-id: 83915″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – 1. Vijest u glaviAuthor: templateCreated: 2020-02-28 18:04:34Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 467/467Art-id: 83918″>
2


voda0203Author: sgasCreated: 2020-03-01 14:46:03Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 224/224Art-id: 84151″>
3


12 


CTP


  Rijeka


Općina Matulji


New ArticleAuthor: isesCreated: 2020-03-01 15:17:43Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 3145/3145Art-id: 84155″>
1


sgasport28Author: sgasCreated: 2020-03-01 15:17:43Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 1561/1561Art-id: 84156″>
2


New ArticleAuthor: hfogCreated: 2020-03-01 15:17:43Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 165/165Art-id: 84157″>
3


CTP


13 


Rijeka  


Mima oglas


New ArticleAuthor: isesCreated: 2020-03-01 16:33:02Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 2651/2651Art-id: 84185″>
1


New ArticleAuthor: hfogCreated: 2020-03-01 16:33:02Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 1123/1123Art-id: 84186″>
2


14 


CTP


  Regija


centar za kulturu


Ponedjeljak, 02-03 – A članak 4000 znak 3 slike citat aqueAuthor: templateCreated: 2020-03-01 17:24:13Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 5107/5107Art-id: 84201″>
1


Vrh straniceAuthor: bperCreated: 2020-03-01 17:26:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 413/413Art-id: 84204″>
2


CTP


15 


Regija  


Festival Opatija


Ponedjeljak, 02-03 – A Članak 3500 zn 2 slike citat anterfile usaemIt Orest, samAuthor: templateCreated: 2020-03-01 17:07:36Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 7022/7022Art-id: 84198″>
1


Vrh straniceAuthor: bperCreated: 2020-03-01 17:21:36Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 403/403Art-id: 84200″>
2


16 


CTP


  Regija


Ponedjeljak, 02-03 – A članak 3600 znakova 2 slike citat os doloruntAuthor: templateCreated: 2020-03-01 17:33:34Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 3438/3438Art-id: 84209″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – B članak 1800 zn četvrtina oglasaAuthor: templateCreated: 2020-03-01 17:33:34Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 2230/2230Art-id: 84210″>
2


strujaAuthor: imicCreated: 2020-03-01 18:12:37Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 59/59Art-id: 84220″>
3


CTP


17 


Regija  


Ponedjeljak, 02-03 – A Članak 3500 zn 2 slike citat anterfile usaemAuthor: templateCreated: 2020-03-01 18:41:51Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 3999/3999Art-id: 84233″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – B vijest na stupac lijevo 1000 znakovaAuthor: templateCreated: 2020-03-01 18:41:51Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 1806/1806Art-id: 84234″>
2


18 


CTP


  Kultura


Ponedjeljak, 02-03 – A članak 6700 zn 2 ok 2aAuthor: templateCreated: 2020-03-01 14:21:47Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 2556/2556Art-id: 84145″>
1


CTP


19 


Kultura  


Ponedjeljak, 02-03 – B članak 5200 zn 3 slike anter odi Odi berfere doloremroAuthor: templateCreated: 2020-03-01 14:21:47Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 4740/4740Art-id: 84146″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – 1. Vijest u glaviAuthor: templateCreated: 2020-03-01 14:21:47Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 596/596Art-id: 84147″>
2


20 


CTP


  Oglasi


Azil donacija


CTP


211


Prilog  


Ponedjeljak, 02-03 – UVODNIK lam que – 22 ptIps, ubliquam es!Author: templateCreated: 2020-02-28 14:10:27Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 2220/2220Art-id: 83761″>
1


222


CTP


  Prilog


Ponedjeljak, 02-03 – A Članak 4700 zn 2 slike okvir anterfile citatAuthor: templateCreated: 2020-02-28 15:14:09Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 4198/4198Art-id: 83815″>
1


CTP


233


Prilog  


bačić štenglAuthor: templateCreated: 2020-03-01 14:58:33Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 2942/2942Art-id: 84154″>
1


244


CTP


  Prilog


vjetar kedzo1Author: akucCreated: 2020-03-01 15:50:12Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 2669/2669Art-id: 84166″>
1


CTP


251


MATURANTI  


262


CTP


  MATURANTI


CTP


273


MATURANTI  


284


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 11:50:41Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 402/402Art-id: 76897″>
1


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 11:50:41Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 399/399Art-id: 76898″>
2


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 11:50:41Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 332/332Art-id: 76899″>
3


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 11:50:41Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 353/353Art-id: 76900″>
4


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 11:50:41Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 303/303Art-id: 76901″>
5


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 11:50:41Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 183/183Art-id: 76902″>
6


CTP


295


MATURANTI  


306


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 13:06:50Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 205/205Art-id: 76948″>
1


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 13:06:50Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 106/106Art-id: 76949″>
2


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 13:06:50Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 200/200Art-id: 76950″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-07 13:06:50Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 125/125Art-id: 76951″>
4


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 13:06:50Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 417/417Art-id: 76952″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-07 13:06:50Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 196/196Art-id: 76953″>
6


CTP


317


MATURANTI  


328


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-07 13:47:56Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 236/236Art-id: 77001″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-07 13:47:56Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 376/376Art-id: 77002″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-07 13:47:56Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 409/409Art-id: 77003″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-07 13:47:56Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 392/392Art-id: 77004″>
4


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 13:47:56Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 201/201Art-id: 77005″>
5


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 13:47:56Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 239/239Art-id: 77006″>
6


CTP


339


MATURANTI  


3410


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 14:19:35Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 379/379Art-id: 77030″>
1


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 14:19:35Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 224/224Art-id: 77031″>
2


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 14:19:35Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 270/270Art-id: 77032″>
3


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 14:19:35Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 259/259Art-id: 77033″>
4


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 14:19:35Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 216/216Art-id: 77034″>
5


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-07 14:19:35Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 348/348Art-id: 77035″>
6


CTP


3511


MATURANTI  


3612


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-10 09:23:51Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 297/297Art-id: 77656″>
1


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-10 09:23:51Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 230/230Art-id: 77657″>
2


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-10 09:23:51Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 246/246Art-id: 77658″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-10 09:23:51Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 447/447Art-id: 77659″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-10 09:23:51Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 167/167Art-id: 77660″>
5


CTP


3713


MATURANTI  


3814


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-10 11:48:01Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 379/379Art-id: 77702″>
1


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-10 11:48:01Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 393/393Art-id: 77703″>
2


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-10 11:48:01Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 401/401Art-id: 77704″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-10 11:48:01Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 339/339Art-id: 77705″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-10 11:48:01Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 396/396Art-id: 77706″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-10 11:48:01Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 289/289Art-id: 77707″>
6


CTP


3915


MATURANTI  


4016


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-10 13:03:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 269/269Art-id: 77773″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-10 13:03:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 211/211Art-id: 77774″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-10 13:03:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 235/235Art-id: 77775″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-10 13:03:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 340/340Art-id: 77776″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-10 13:03:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 362/362Art-id: 77777″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-10 13:03:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 388/388Art-id: 77778″>
6


CTP


4117


MATURANTI  


4218


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 12:30:26Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 378/378Art-id: 78111″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 12:30:26Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 434/434Art-id: 78112″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 12:30:26Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 283/283Art-id: 78113″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 12:30:26Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 346/346Art-id: 78114″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 12:30:26Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 74/74Art-id: 78115″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 12:30:26Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 71/71Art-id: 78116″>
6


CTP


4319


MATURANTI  


4420


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 13:36:32Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 370/370Art-id: 78150″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 13:36:32Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 385/385Art-id: 78151″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 13:36:32Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 347/347Art-id: 78152″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 13:36:32Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 392/392Art-id: 78153″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 13:36:32Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 376/376Art-id: 78154″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 13:36:32Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 439/439Art-id: 78155″>
6


CTP


4521


MATURANTI  


4622


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 14:56:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 86/86Art-id: 78197″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 14:56:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 370/370Art-id: 78198″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 14:56:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 491/491Art-id: 78199″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 14:56:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 461/461Art-id: 78200″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 14:56:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 439/439Art-id: 78201″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-11 14:56:25Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 480/480Art-id: 78202″>
6


CTP


4723


MATURANTI  


4824


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 10:44:29Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 404/404Art-id: 78380″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 10:44:29Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 432/432Art-id: 78381″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 10:44:29Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 392/392Art-id: 78382″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 10:44:29Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 474/474Art-id: 78383″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 10:44:29Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 453/453Art-id: 78384″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 10:44:29Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 417/417Art-id: 78385″>
6


CTP


4925


MATURANTI  


5026


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 12:40:18Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 474/474Art-id: 78428″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 12:40:18Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 474/474Art-id: 78429″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 12:40:18Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 334/334Art-id: 78430″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 12:40:18Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 373/373Art-id: 78431″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 12:40:18Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 394/394Art-id: 78432″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 12:40:18Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 425/425Art-id: 78433″>
6


CTP


5127


MATURANTI  


5228


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 09:21:04Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 401/401Art-id: 78772″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 09:21:04Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 414/414Art-id: 78773″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 09:21:04Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 429/429Art-id: 78774″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 09:21:04Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 250/250Art-id: 78775″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 09:21:04Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 372/372Art-id: 78776″>
5


CTP


5329


MATURANTI  


5430


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 09:21:04Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 435/435Art-id: 78771″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 10:43:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 321/321Art-id: 78787″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 10:43:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 401/401Art-id: 78788″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 10:43:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 420/420Art-id: 78789″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 10:43:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 341/341Art-id: 78790″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 10:43:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 309/309Art-id: 78791″>
6


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 10:43:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 262/262Art-id: 78792″>
7


CTP


5531


MATURANTI  


5632


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 14:04:08Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 315/315Art-id: 78915″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 14:04:08Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 178/178Art-id: 78916″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 14:04:08Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 353/353Art-id: 78917″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 14:04:08Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 386/386Art-id: 78918″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 14:04:08Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 489/489Art-id: 78919″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-13 14:04:08Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 367/367Art-id: 78920″>
6


CTP


5733


MATURANTI  


5834


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 09:52:11Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 237/237Art-id: 79866″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 09:52:11Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 307/307Art-id: 79867″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 09:52:11Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 300/300Art-id: 79868″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 09:52:11Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 420/420Art-id: 79869″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 09:52:11Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 337/337Art-id: 79870″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 09:52:11Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 337/337Art-id: 79871″>
6


CTP


5935


MATURANTI  


6036


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 11:08:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 382/382Art-id: 79899″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 11:08:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 270/270Art-id: 79900″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 11:08:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 305/305Art-id: 79901″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 11:08:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 369/369Art-id: 79902″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 11:08:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 469/469Art-id: 79903″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 11:08:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 152/152Art-id: 79904″>
6


CTP


6137


MATURANTI  


6238


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 13:16:53Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 168/168Art-id: 79996″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 13:16:53Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 340/340Art-id: 79997″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 13:16:53Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 271/271Art-id: 79998″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 13:16:53Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 385/385Art-id: 79999″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-17 13:16:53Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 434/434Art-id: 80000″>
5


CTP


6339


MATURANTI  


6440


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 11:17:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 384/384Art-id: 80336″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 11:17:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 466/466Art-id: 80337″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 11:17:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 466/466Art-id: 80338″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 11:17:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 343/343Art-id: 80339″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 11:17:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 346/346Art-id: 80340″>
5


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 11:17:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 407/407Art-id: 80341″>
6


CTP


6541


MATURANTI  


6642


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 12:08:40Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 431/431Art-id: 80399″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 12:08:40Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 510/510Art-id: 80400″>
2


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 12:08:40Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 360/360Art-id: 80402″>
3


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 12:08:40Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 377/377Art-id: 80403″>
4


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 12:08:40Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 289/289Art-id: 80404″>
5


CTP


6743


MATURANTI  


6844


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 12:44:30Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 357/357Art-id: 80415″>
1


MaturantiAuthor: templateCreated: 2020-02-18 12:44:30Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 152/152Art-id: 80417″>
2


CTP


6945


MATURANTI  


7046


CTP


  MATURANTI


CTP


7147


MATURANTI  


7248


CTP


  MATURANTI


MaturantiAuthor: studentCreated: 2020-02-28 11:03:33Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 468/468Art-id: 83674″>
1


CTP


735


Prilog  


746


CTP


  Prilog


Ponedjeljak, 02-03 – A članak 7900 zn 2 slike okvir citat brojka anterfile que in peliti cilitior Author: templateCreated: 2020-03-01 17:03:19Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 0/0Art-id: 84197″>
1


CTP


757


Prilog  


768


CTP


  Prilog


ROBICAuthor: templateCreated: 2020-03-01 17:40:18Status: PrijelomPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 1027/1027Art-id: 84216″>
1


impreusumAuthor: iperCreated: 2020-03-01 18:07:18Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 396/396Art-id: 84217″>
2


CTP


77 


Oglasi  


ButigaKBC moždaninovi FeniksSuper skandi


78 


CTP


  Sport


Rijeka, dinamoAuthor: zhorCreated: 2020-03-01 12:56:04Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 4031/4031Art-id: 84097″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – 1. vijest u lijevo gore 900 zn queAuthor: templateCreated: 2020-03-01 12:56:04Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 1083/1083Art-id: 84100″>
2


Ponedjeljak, 02-03 – 2. vijest u lijevo dolje 1000 zn queAuthor: templateCreated: 2020-03-01 12:56:04Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 386/386Art-id: 84101″>
3


CTP


79 


Sport  


Ponedjeljak, 02-03 – B članak 2300 ka znakova slika kaAuthor: templateCreated: 2020-03-01 12:56:04Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 2945/2945Art-id: 84098″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – 1. Vijest u glaviAuthor: templateCreated: 2020-03-01 12:56:04Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 317/317Art-id: 84102″>
2


New ArticleAuthor: zhorCreated: 2020-03-01 22:54:02Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 58/58Art-id: 84259″>
3


80 


CTP


  Sport


Ponedjeljak, 02-03 – A članakAuthor: templateCreated: 2020-03-01 15:26:10Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 4368/4368Art-id: 84161″>
1


New ArticleAuthor: iduvCreated: 2020-03-01 15:26:10Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 3391/3391Art-id: 84162″>
2


Ponedjeljak, 02-03 – VijestiAuthor: templateCreated: 2020-03-01 15:26:10Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 3494/3494Art-id: 84164″>
3


CTP


81 


Sport  


OrijentAuthor: ivolCreated: 2020-03-01 15:26:10Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 2704/2704Art-id: 84163″>
1


New ArticleAuthor: zhorCreated: 2020-03-01 18:11:27Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 0/0Art-id: 84219″>
2


82 


CTP


  Sport


AdriaAuthor: templateCreated: 2020-03-01 17:01:34Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 2283/2283Art-id: 84192″>
1


New ArticleAuthor: zhorCreated: 2020-03-01 17:01:34Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 1026/1026Art-id: 84194″>
2


From template…Author: templateCreated: 2020-03-01 17:01:34Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 3341/3341Art-id: 84195″>
3


CTP


83 


Sport  


New ArticleAuthor: zhorCreated: 2020-03-01 17:01:34Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 2501/2501Art-id: 84193″>
1


New ArticleAuthor: bperCreated: 2020-03-01 17:01:34Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 2039/2039Art-id: 84196″>
2


Tri stupca desno doleAuthor: atomCreated: 2020-03-01 18:18:57Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 1278/1278Art-id: 84223″>
3


84 


CTP


  Sport


zamećaniAuthor: iduvCreated: 2020-03-01 10:58:27Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 3762/3762Art-id: 84066″>
1


Cvijet Mediterana 900Author: templateCreated: 2020-03-01 10:58:27Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 1318/1318Art-id: 84067″>
2


New Article doktor sirotichAuthor: iduvCreated: 2020-03-01 10:58:27Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 1820/1820Art-id: 84068″>
3


Ponedjeljak, 02-03 – 3. vijest 1600 znakova sa slikom Nequiam adi uptasitAuthor: templateCreated: 2020-03-01 10:58:27Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 506/506Art-id: 84070″>
4


novoAuthor: suzeCreated: 2020-03-01 15:28:17Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 890/890Art-id: 84165″>
5


CTP


85 


Oglasi  


Lesinger


86 


CTP


  Beseda


MATERINJI1Author: templateCreated: 2020-02-28 17:28:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 6113/6113Art-id: 83900″>
1


CTP


87 


Beseda  


balinjeradaopt1Author: templateCreated: 2020-02-28 17:28:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 4278/4278Art-id: 83901″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – 1. Vijest u glaviAuthor: templateCreated: 2020-02-28 17:28:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 101/101Art-id: 83902″>
2


zaglavlje i brojAuthor: templateCreated: 2020-02-28 17:28:59Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 84/84Art-id: 83903″>
3


88 


CTP


  Osmrtnice


CTP


89 


Osmrtnice  


90 


CTP


  Osmrtnice


CTP


91 


Informator  


kampus0203Author: sgasCreated: 2020-02-28 14:25:23Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 764/764Art-id: 83763″>
1


crikva0203Author: sgasCreated: 2020-02-28 14:25:23Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 734/734Art-id: 83764″>
2


art0203Author: sgasCreated: 2020-02-28 14:25:23Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 680/680Art-id: 83765″>
3


danas0203Author: sgasCreated: 2020-02-28 14:25:23Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 5411/5411Art-id: 83766″>
4


ljekarne0203Author: sgasCreated: 2020-02-28 14:25:23Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 122/122Art-id: 83767″>
5


bibliobus0203Author: sgasCreated: 2020-02-28 14:25:23Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 237/237Art-id: 83768″>
6


kino0203Author: sgasCreated: 2020-02-28 14:25:23Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: GCharacters: 2022/2022Art-id: 83769″>
7


92 


CTP


  TV izlog


Ponedjeljak, 02-03 – NacionalniAuthor: templateCreated: 2020-02-12 18:35:58Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 7823/7823Art-id: 78737″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – SatelitskiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 18:35:58Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 4329/4329Art-id: 78738″>
2


Ponedjeljak, 02-03 – NajaveAuthor: templateCreated: 2020-02-12 18:35:58Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ECharacters: 6/6Art-id: 78741″>
3


CTP


93 


TV izlog  


Ponedjeljak, 02-03 – OstaliAuthor: templateCreated: 2020-02-12 18:35:58Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 3068/3068Art-id: 78739″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – TalijanskiAuthor: templateCreated: 2020-02-12 18:35:58Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: DCharacters: 2872/2872Art-id: 78740″>
2


Ponedjeljak, 02-03 – RadioAuthor: templateCreated: 2020-02-12 18:35:58Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: FCharacters: 769/769Art-id: 78742″>
3


New ArticleAuthor: vmrvCreated: 2020-02-28 11:29:32Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position:Characters: 1149/1149Art-id: 83683″>
4


94 


CTP


  Vrijeme i razonoda


Ponedjeljak, 02-03 – Dogodilo seAuthor: templateCreated: 2020-02-12 14:30:23Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: ACharacters: 1188/1188Art-id: 78519″>
1


Ponedjeljak, 02-03 – HoroskopAuthor: templateCreated: 2020-02-12 14:30:23Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: BCharacters: 2921/2921Art-id: 78520″>
2


Ponedjeljak, 02-03 – VrijemeAuthor: templateCreated: 2020-02-12 14:30:24Status: GotovoPRESS Status: PTemplate Position: CCharacters: 0/0Art-id: 78521″>
3


CTP


95 


Nagradna igra  


Peugeot igra


Article Previewclose
Select Download XML Send to WEB
ID


Status


4


Time: 2020-03-01 16:07:58Name: Tanja ŠepacStatus: Prijelom


3


Time: 2020-03-01 15:47:47Name: Dijana ŠantićStatus: Lektor


ID: 84118Description: New ArticleCreated By: mglaActive user name: Status: GotovoPRESS Status: P


Author:Marinko GLAVAN


Superscript Title:NADZOR MINISTARSTVA GRADITELJSTVA Nadležne institucije provjeravaju valjanost postupka u realizaciji projekta vrijednog 80 milijuna kuna


Main Headline:Ispituje se zakonitost građevinske dozvole za luku Mrtvaška na Lošinju


Subtitle:Stanovnik Malog Lošinja Arsen Mujagić, koji je inicirao i nadzor Ministarstva graditeljstva, tvrdi da građevinska dozvola nije izdana u skladu sa zakonom, jer Grad Mali Lošinj nikad nije izradio Urbanistički plan uređenja za područje luke Mrtvaška. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a navodi, pak, da je zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole priložena propisana dokumentacija


Lines of Text:RIJEKA – Osamdeset milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje luke Mrtvaška na Lošinju ovih se dana, kako saznajemo, našao pod nadzorom Ministarstva graditeljstva, koje ispituje je li građevinska dozvola za ovaj projekt izdana u skladu sa zakonom. Luka Mrtvaška drugi je najskuplji projekt u lukama od županijskog i lokalnog značaja u Hrvatskoj koji se s 85 posto sredstava sufinancira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Europske unije. Prije tri mjeseca ugovor za ovaj projekt u Malom Lošinju su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnatelj Lučke uprave Mali Lošinj Filip Balija, u prisustvu ministra turizma Garija Cappellija i malološinjske gradonačelnice Ane Kučić. Riječ je o izgradnji luke koja je osnovni preduvjet za povezivanje sjevernojadranskih otoka – Lošinja i Cresa, s Rabom i Pagom, sada vrlo slabo ili nikako povezanih brodskim linijama. Izgradnja ove luke važna je ne samo za povezivanje otočnog stanovništva, nego i za otočni turizam, jer će omogućiti brzo i učinkovito putovanje s jednog otoka na drugi, kao i za cjelokupno otočno gospodarstvo.


Ograda od ocjene


Projekt je u cijelosti pripremljen, zajedno sa svom pratećom dokumentacijom, uključujući i građevinsku dozvolu koju je izdala nadležna malološinjska ispostava Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.Valjanost te građevinske dozvole u pitanje je doveo Arsen Mujagić, stanovnik Malog Lošinja, koji je inicirao i nadzor Ministarstva graditeljstva, tvrdeći da građevinska dozvola nije izdana u skladu sa zakonom. Mujagić upozorava da je građevinska dozvola izdana iako Grad Mali Lošinj nikad nije izradio Urabnistički plan uređenja (UPU) za područje luke Mrtvaška.– U tekstualnom dijelu Prostornog plana Malog Lošinja navodi se kako će se razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luka otvorenih za javni promet, za pojedine namjene i broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara i broj vezova za ribarske brodove odrediti prilikom izrade UPU-a, no taj plan za luku Mrtvaška nikad nije izrađen niti prihvaćen na Gradskom vijeću, pa stoga ne može zakonito biti izdana ni građevinska dozvola za taj projekt, tvrdi Mujagić.Upit o zakonitosti izdavanja građevinske dozvole za izgradnju luke Mrtvaška poslali smo Filipu Baliji, ravnatelju Lučke uprave Mali Lošinj koja je formalni nositelj projekta, kao i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (MMPI) preko kojega ide sufinanciranje izgradnje, kao i Primorsko-goranskoj županiji, čiji je Upravni odjel izdao građevinsku dozvolu. Iz Ministarstva odgovor na ovo pitanje nismo dobili, dok se Balija ogradio od ocjene zakonitosti građevinske dozvole.– Lučka uprava nije ovlaštena tumačiti je li građevinska dozvola izdana u skladu sa zakonom ili nije. Lučka uprava za luku Mrtvaška posjeduje građevinsku dozvolu koja je stekla svojstvo pravomoćnosti što pretpostavlja da je ista zakonita, navodi u odgovoru Balija.


Rješenje Ministarstva


Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a u svom odgovoru navodi kako je zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole priložena propisana dokumentacija – geodetski projekt, građevinski projekt, projekt vodoopskrbe i odvodnje, elektrotehnički projekt, geotehnički elaborat, elaborat zaštite od požara i elaborat zaštite na radu, kao i rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike da za predmetni zahtjev nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš, te da je građevinska dozvola izdana u skladu sa zakonom.– Ovaj nadležni županijski Upravni odjel izdaje akte prostornoga uređenja i gradnje isključivo u skladu sa zakonima i drugim podzakonskim propisima. Tako je predmetna dozvola izdana temeljem Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju – u skladu s kojim se do donošenja urbanističkoga plana uređenja iznimno može izdati akt za građenje za rekonstrukciju postojeće građevine. Jednako tako, dozvola je izdana i temeljem Prostornoga plana uređenja Grada Malog Lošinja kojim je za područje Uvale Mrtvaška predviđena izrada urbanističkoga plana uređenja, ali je isto tako propisano da je neposrednom provedbom toga Prostornoga plana, dakle i prije donošenja UPU-a, dozvoljena rekonstrukcija postojećih građevina i infrastrukture u sklopu izdvojenih građevinskih područja infrastrukturne namjene, kakvo je predmetno, stoji u odgovoru pročelnice Upravnog odjela Koraljke Vahtar Jurković.Pročelnica u svom odgovoru naglašava kako predmet izdane građevinske dozvole nije razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke otvorene za javni promet, vezano uz pojedine namjene, niti broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara kao niti broj vezova za ribarske brodove, već planirani zahvat »obuhvaća radove na rekonstrukciji postojeće građevine luke proširenjem operativne obale u koju se inkorporira postojeći mul i gradnjom novog lukobrana te pristupnih prometnih površina sve sa pripadajućim instalacijama vodoopskrbe i odvodnje te javne rasvjete i niskonaponske mreže«.


Sporna rekonstrukcija


Mujagić pak, smatra kako nije riječ o rekonstrukciji nego o izgradnji posve nove luke.– To je samo jedna od nepravilnosti u radu ove Županijske lučke uprave, koja čitav niz aktivnosti provodi protivno propisima i zakonima, od dodjele i naplate vezova, do izdavanja dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti u lukama pod svojom ingerencijom, koje izdaje mimo postojećih propisa, odnosno bez koncesijskih ugovora, kaže Mujagić.On upozorava kako se vezovi dodjeljuju protivno zakonskim kriterijima te da Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovomm korištenju na komunalnim dijelovima luke ŽLU Mali Lošinj nije usklađen s državnim Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda. Mujagić kaže kako Pravilnik ŽLU-a Mali Lošinj određuje pravo na korištenje stalnog veza državljanima Republike Hrvatske, odnosno Europske unije, a što nije u skladu s Pravilnikom MMPI-a koji navodi da prvenstvo na dobivanje komunalnog veza imaju vlasnici brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, kao i da Pravilnik ŽLU-a Mali Lošinj diskriminira vlasnike nekretnina i osobe prema vremenu trajanja prebivanja i posjedovanja nekretnine, uz druge nepravilnosti. O svemu je obavijestio nadležno Ministarsvo mora koje je upravnim nadzorom utvrdilo nepravilnosti.Ravnatelj ŽLU-a Mali Lošinj Filip Balija potvrdio je da je u postupku upravnog nadzora MMPI utvrdio kako Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovim korištenjem na komunalnim dijelovima luke ŽLU Mali Lošinj nije usklađen s Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.– Međutim, ova Lučka uprava mišljenja je da je u tom dijelu MMPI pogrešno primijenio pravo. Naime, prema stavu Lučke uprave, naš Pravilnik omogućuje dodjelu stalnog veza svim osobama koje imaju na to pravo prema Pravilniku Ministarstva. No, u slučaju kada unutar iste kategorije ovlaštenika stalnog veza prema Pravilniku Ministarstva imamo veći broj zahtjeva nego što imamo vezova za dodjelu, Pravilnik ŽLU-a Mali Lošinj definira kome dati prednost, pri čemu je stav ŽLU-a Mali Lošinj da prednost moraju imati stanovnici otoka Lošinja, odgovara Balija.


Liste prioriteta


Mujagić je nadložno ministarsvo upozorio i da je Povjerenstvo koje utvrđuje prijedlog Liste prioriteta od tri člana koje po Pravilniku imenuje ravnatelj, zapravo imenovalo Upravno vijeće ŽLU-a, na čelu s Lorisom Rakom, i to prije nego li je usvojilo sporni Pravilnik.– Rad Povjerenstva se propisuje poslovnikom koje prema Pravilniku treba donijeti Upravno vijeće ŽLU-a. Upravno vijeće, koliko je poznato, poznato nije usvojilo poslovnik o radu Povjerenstva pa se postavlja pitanje leganosti rada i odluka takvog povjerenstva, kaže Mujagić.Balija, međutim, odgovara kako to nije točno.– Upravno vijeće imenovalo je Povjerenstvo sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka iz 2014. godine, kao po tom pravilniku nadležno tijelo, i to odlukom od 16. veljače 2018. godine. Dana 3. svibnja 2018. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka koji je ovlaštenje za imenovanje povjerenstva prenio s Upravnog vijeća na ravnatelja. Odlukom ravnatelja imenovano je novo Povjerenstvo koje je bilo istog sastava kao i ono prethodno.Odredbom članka 18. stavka 4. Pravilnika određeno je da Povjerenstvo radi prema poslovniku o radu koje donosi Upravno vijeće. Povjerenstvo je radilo prema Poslovniku o radu Upravnog vijeća koji sadrži sve odredbe o sazivanju sjednica povjerenstva, načinu njegova rada i donošenju odluka. Ova Lučka uprava nije nikada zaprimila niti jedan prigovor na rad Povjerenstva, pa ne postoji prostor za zaključak da bi rad Povjerenstva bio nelegalan, kaže Balija.Upravnim nadzorom nad ŽLU Mali Lošinj Ministarstvo mora utvrdilo je kako Pravilnik o redu u putničkoj luci Mali Lošinj nije u skladu s Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama kao i Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske. U više članaka Pravilnika o redu u putničkoj luci Mali Lošinj, naime, nalazi se odredba o prvenstvu pristajanja brodova na operativnoj obali prema namjeni brodova, što je u suprotnosti s definicijom luke otvorene za javni promet kako ju definira Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Na upit o tome Balija spremno potvrđuje točnost navoda, ali da je isto Ministarstvo prethodno dalo suglasnost na isti Pravilnik.


Pravna (ne)sigurnost


– Točno je da je MMPI utvrdio kako Pravilnik o redu u putničkoj luci Mali Lošinj nije u skladu s Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama kao i Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Radi se o Pravilniku iz 2014. godine koje je donio prethodni saziv Upravnog vijeća na prijedlog bivšeg ravnatelja. Valja, međutim, naglasiti da ja na taj isti Pravilnik MMPI dao svoju suglasnost putem Lučke kapetanije pa ne ulijeva pravnu sigurnost kada isto Ministarstvo prvo daje suglasnost na opće akte, a potom utvrđuje da isti nisu u skladu sa Zakonom. ŽLU Mali Lošinj proveo je postupak jednostavne nabave za usluge savjetovanja u postupku izrade novog Pravilnika o redu u lukama, prema znanstvenim i visokoškolskim ustanovama, a odabran je najpovoljniji ponuditelj – Sveučilište u Zadru-Pomorski odjel, koji će s Lučkom upravom pripremiti prijedlog novog Pravilnika o redu u lukama i dostaviti ga na razmatranje i usvajanje Upravnom vijeću, kaže Balija.O davanju dozvola za obavljanje gospodarskih djelatnosti u Luci, bez koncesijskih ugovora, iako je zakonskim odredbama predviđeno da se takve djelatnosti obavljaju temeljem koncesije, Balija ističe kako su odobrenja za povremeno i privremeno korištenje lučkog područja sezonskog karaktera – štandovi, pultovi i slično, u trajanju do nekoliko mjeseci, izdavana u skladu s važećim Pravilnikom o redu iz 2014. godine, na koji je suglasnost dalo MMPI putem Lučke kapetanije, četiri godine prije nego što je on postao ravnatelj Županijske lučke uprave.– Nakon što je MMPI sad u postupku upravnog nadzora utvrdio da bi za takav oblik gospodarske djelatnosti trebalo dodjeljivati koncesije, iako iz zakona proizlazi da se koncesije daju na najmanje 5 godina, Lučka uprava će dalje postupati po mišljenju MMPI, kaže Balija.


Infobox (): Neusklađene lučke tarifePo pitanju Lučkih tarifa koje su u nekima slučajevima bile više od maksimalno dopuštenih, a prema preslikama nekih računa koje su u posjedu Novog lista, i prilično proizvoljno određivane (tarife se određuju po dužini broda, no za brodicu od 12 metara izdan je račun od 365 kuna za vez, a za pet metara dužu račun od čak 848 kuna), ravnatelj Lučke uprave Mali Lošinj Filip Balija kaže kako Županijske lučke uprave ne mogu određivati tarife više od propisanih Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, kojim su, uz način plaćanja veza, uvjeti korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda, određene i maksimalne visine lučkih naknada.– Upravnim nadzorom MMPI-a utvrđeno je da samo pojedine tarifne odredbe prelaze maksimume iz Pravilnika, nakon čega je Lučka uprava tarife uskladila s mišljenjem Ministarstva. Te se tarifne odredbe odnose se prije svega na prekrcaj tereta, a čega u lukama gotovo da i nije bilo. Uvidom u poslovne knjige Lučke uprave utvrđeno je da u odnosu na neusklađene tarifne odredbe nije ispostavljen nijedan račun pa ova greška Lučke uprave nije prouzročila nikome štetu. Lučka uprava nije zaprimila nijedan prigovor na ispostavljen račun a koji bi se odnosio na neusklađene tarifne odredbe, zaključuje Balija.


Infobox (): Ministarstvo mora: Utvrđene manje nepravilnosti u radu ŽLU-a Mali LošinjMinistarstvo mora potvrdilo je da je od 24. srpnja 2019. godine do 30. rujna 2019. godine obavilo Upravni nadzor nad provedbom odredaba Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od strane Županijske lučke uprave Mali Lošinj.– Kroz nadzor uočene su manje neusklađenosti pravilnika i Lučkih tarifa Županijske lučke uprave Mali Lošinj koje je donijelo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim propisima donesenim temeljem istoga, stoga je Upravnom vijeću naloženo poduzeti radnje u cilju usklađivanja. Zapisnikom o provedenom upravnom nadzoru Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj naložene su mjere u cilju usklađivanja poslovanja sa Zakonom te propisan rok za provedbu mjera, a o ispunjenju naloženih mjera Županijska lučka uprava Mali Lošinj dužna je izvijestiti ovo Ministarstvo i Primorsko-goransku županiju, stoji u odgovoru Ministarstva.


Infobox (Citat): »Građevinska dozvola je samo jedna od nepravilnosti u radu ove Županijske lučke uprave, koja čitav niz aktivnosti provodi protivno propisima i zakonima, od dodjele i naplate vezova, do izdavanja dozvola za obavljanje gospodarske djelatnostiArsen Mujagić


Infobox (): »Dozvola je izdana i temeljem Prostornoga plana uređenja Grada Malog Lošinja kojim je propisano da je neposrednom provedbom toga Prostornoga plana, dakle i prije donošenja UPU-a, dozvoljena rekonstrukcija postojećih građevina i infrastruktureKoraljka Vahtar Jurković


Infobox (): »Lučka uprava nije ovlaštena tumačiti je li građevinska dozvola izdana u skladu sa zakonom ili nije. Za luku Mrtvaška posjedujemo građevinsku dozvolu koja je stekla svojstvo pravomoćnosti što pretpostavlja da je ista zakonitaFilip BalijaCredit: Arhiva NLCaption:Credit: Arhiva NLCaption:Credit: V. KARUZACaption:Credit: Caption: