ULOVI I PUSTI

Novi zakon na sportskoribolovnim natjecanjima stupa na snagu. Evo što se mijenja

Boris Bulić

Hoće li C&R zaživjeti ili ostati samo pokušaj saznat ćemo ovog vikenda. Naime, ovog će vikenda prvi puta biti u potpunosti primijenjen princip 'ulovi i pusti' što je vrlo hrabar korak za sve, od organizatora do domaćina, veliki izazov ispunjen brojnim preprekama s kojima će se, iskreno se nadamo, uspjeti izaći na kraj.Hrvatski savez za sportski ribolov na moru kao krovna organizacija svih sportskih ribolovaca na moru je definirao Protokol o evidenciji ulova u sustavu ‘ulovi – pusti’ i primijenit će ga prvi puta na Međužupanijskom natjecanju ovog vikenda. Domaćin tog natjecanja je ŠRD Zubatac – Zadar, a lovna zona bi trebala biti na potezu Šepurine, Punta Skale i Pinija u Petrčanima.


Ovakvi prizori bi na natjecanjima trebali postati prošlost


Budući da je bilo jako puno diskusije na tu temu, zanimljivo je pogledati koliko je upućenih kritika usvojeno, a koliko odbačeno i kako u konačnici taj protokol izgleda zbog čega ga u cijelosti prenosimo. Dakle, evo ga:


 


PROTOKOL O EVIDENCIJI ULOVA U SUSTAVU „ULOVI – PUSTI“


OPĆE ODREDBE


Članak 1.
Ovim protokolom utvrđuju se :


 • uvjeti za primjenu sustava „ulovi-pusti“
 • uvjeti za utvrđivanje rezultata natjecanja u udičarenju prilikom primjene sustava „ulovi-pusti“
 • uvjeti za rukovanje sustavom ulovi – pusti
 • procedura evidentiranja ulovljenih primjeraka

Članak 2.


Sustav se temelji na izmjeri težine ulovljene ribe na sudačkom mjestu i puštanja ribe u more. Cilj primjene sustava „ulovi-pusti“ je vraćanje u more što više živih primjeraka ulovljene ribe.


OSNOVNI POJMOVI


Članak 3.


Pomoćni sudac – evidentičar je osoba sa položenim ispitom za suca u udičarenju i završenom obukom za sustav „ulovi-pusti“ koja provodi evidentiranje ulova na tabletu i ručno. Raspoređuje se za dva ili više sektora i to ždrijebom.


Pomoćni sudac je osoba sa položenim ispitom za suca u udičarenju koja pored poslova utvrđenih pravilnicima obavlja i tehničke poslove pri evidentiranju ulova.


Pomoćni sudac može ujedno biti i sudac evidentičar ukoliko to prilike zahtijevaju; u slučaju nedovoljnog broja pomoćnih sudaca ili kada se sa određenom sigurnošću može zaključiti da će biti malo riba.


Grupu za puštanje riba čine osobe zadužene za puštanje u more evidentiranih primjeraka.


Sudačko mjesto je prostor na kojem se evidentira ulov. Na sudačkom mjestu se nalazi: kanta sa mrežom čuvaricom, mjerica, tablet, obrasci evidencije ulova za ručni unos podataka o ribi za svakog natjecatelja u sektoru i vaga.


Verifikacija ulova je usporedna kontrola unesenih podataka u obrazac evidencije ulova i tablet. Tako pregledane (istoznačne) upise tajnica natjecanja koristi za izračun rezultata natjecanja.


RIBOLOVNE ZONE


Članak 4.


Ribolovne zone u disciplini lova sa obale moraju biti primjerene uvjetima koje sustav zahtijeva. Slijedom toga natjecanje se mora provoditi na relativno pristupačnim terenima o čemu treba voditi računa prilikom dodjeljivanja domaćinstava.


OVLAŠTENE OSOBE


Članak 5.


Ovlaštene sobe koje sudjeluju u provedbi natjecanja na natjecanju pored zaduženja propisanih ostalim pravilnicima imaju i slijedeća zaduženja :


Opunomoćenik :


 • nadzire puštanje ulovljenih primjeraka
 • rukovodi i kontrolira verifikaciju ulova
 • koordinira sve ostale članove rukovodstva natjecanja
 • kontrolira verifikaciju ulova tako da čita isprintane podatke iz tableta radi usporedbe sa podacima iz obrasca evidencije ulova.

Glavni sudac :


 • koordinira i nadzire pomoćne suce evidentičare i pomoćne suce
 • sudjeluje u verifikaciji ulova tako da prati unesene podatke u obrazac evidencije ulova prilikom usporedbe sa podacima iz tableta
 • nadzire dinamiku evidentiranja ulova u svim sektorima i po potrebi preraspoređuje pomoćne suce – evidentičare u druge sektore
 • uputama, opomenama i po potrebi sankcijama osigurava optimalne uvjete za rad ovlaštenih osoba

Pomoćni sudac:


 • jedini ima pravo ulaziti u sektor i u ribolovno mjesto,
 • prije početka natjecanja dodjeljuje mreže čuvarice sa natjecateljskim brojevima natjecateljima u svom sektoru,
 • mrežu čuvaricu stavlja u svoju kantu i odnosi je na mjesto za mjerenje i vraća
 • stavlja ribu na vagu radi izmjere težine
 • ribu čija je dužina sporna stavlja ribu na mjericu radi izmjere dužine ribe
 • ribu sa mjerice prebacuje u kanticu za puštanje (ili ih direktno baca u more ukoliko se tako odluči)
 • po završetku natjecanja prikuplja mreže čuvarice sa natjecateljskim brojem i predaje ih tajniku natjecanja.
 • po završenom natjecanju prisustvuje verifikaciji ulova.

Pomoćni sudac-evidentičar:


 • unosi podatke o ulovu na papir za evidenciju ulova
 • po završetku mjerenja i ovjere potpisom od strane natjecatelja ili ovlaštenika kluba, unosi podatke o ulovu u tablet
 • po završetku natjecanja zajedno sa pomoćnim sucem prikuplja mreže čuvarice sa natjecateljskim brojem i predaje ih tajniku natjecanja.
 • po završenom natjecanju prisustvuje na verifikaciji ulova.

Grupa za puštanje ribe:


 • ima zadaću sačuvati ribu živom i pustiti je u more na mjestu koje ne ugrožava regularnost natjecanja
 • grupa može pokrivati 2, više ili sve sektore ovisno o uređenosti obale, mogućnosti pristupa vozilom, udaljenosti mjesta za puštanje od područja ribolova, količine ulova itd.
 • brojnost grupe određuje domaćin pazeći na gore navedeno, uz odobrenje opunomoćenika

Tajnik natjecanja:


 • izvršava pripremne radnje za otvaranje natjecanja u sustavu (unos natjecatelja, sudaca evidentičara, raspored po sektorima)
 • dodjeljuje korisnička imena i lozinke sucima-evidentičarima
 • vrši ispis lista ulova za konačan obračun ulova svakog natjecatelja
 • sudjeluje u verifikaciji ulova tako da prati unesene podatke u obrazac evidencije ulova prilikom usporedbe sa podacima iz tableta
 • po završenoj verifikaciji ulova postupa kao kod završetka vaganja.

Ovlaštenik kluba:


 • je osoba iz kluba čiji se natjecatelj natječe na konkretnom natjecanju ili osoba kojoj je drugi klub dao pisanu ovlast
 • koja prisustvuje evidentiranju ulova, ovlaštenje koje mu izdaje klub, mora predočiti na verifikaciji, a status ovlaštene osobe potvrđuje rukovodstvo natjecanja, nakon čega dobiva oznaku „ ovlaštenik kluba“, koju mora držati na vidnom mjestu.

PROVEDBA NATJECANJA – UPISI RIBA


Članak 6.


 1. Za upis ulova natjecatelja na natjecanju po principu ulovi i pusti koristi se za to izrađena aplikacija (software).
 2. Korištenje aplikacije počinje sa prijavom natjecatelja, broj lovova na natjecanju i sektora za svaki lov od strane tajnika natjecanja.
 3. Unosi se podatak o sektoru u kojem lovi natjecatelj
 4. Prijavljuju se pomoćni suci-evidentičari i dodjeljuju im se sektor(i) za koje će upisivati ulov.
 5. Pomoćni sudac-evidentičar unaša podatke o ulovu u obrazac evidencije ulova i u aplikaciju za unos ulova.
 6. Za svakog natjecatelja ispisati će se tablica ulova za svaki lov posebno i ukupni podaci: broj ulovljenih riba, vrsta i težina najtežeg primjerka i ukupna ulovljena težina. Ispis ide u PDF format i kao takav se može ispisati na pisaču.

TIJEK NATJECANJA


Članak 7.


 1. Nakon 15 min natjecanja počinje prvi krug mjerenja u svim sektorima (primjer – redoslijedom A1, A2, itd.)
 2. Po završetku prvog kruga (ovisno o brzini mjerenja i količini početnog ulova) može odmah krenuti i drugi krug.
 3. Svi ostali obilasci do kraja natjecanja ovise o količini ulova, pazeći da razmak između obilazaka ne ugrožava preživljavanje riba u kanticama.
 4. Po završetku natjecanja pomoćni suci donose sve kante sa ulovima natjecatelja iz svojih sektora na mjesto za mjerenje.
 5. Po obavljenoj verifikaciji ulova pomoćni sudac- evidentičar predaje TABLET-e glavnom sucu odnosno tajniku natjecanja.
 6. Pomoćni suci i pomoćni suci-evidentičari prikupljaju natjecateljske brojeve i ostalu opremu sa sudačkog mjesta u svojim sektorima.
 7. Pomoćni suci evidenciju ulova i tablete donose na mjesto „za vaganje“- dosadašnje, odnosno utvrđivanje poretka natjecatelja.
 8. Opunomoćenik i glavni sudac uz nazočnost pomoćnog suca i pomoćnog suca evidentičara vrši verifikaciju ulova odnosno uspoređuje unesene podatke u papirnati obrazac i tablet, i tako verificirani unose se u računalo (ako nije on line).

Članak 8.


Natjecatelj ulovljenu ribu ubacuje isključivo u mrežu čuvaricu koja je uronjena u ribolovnu kantu sa morem. Očigledno nedorasle primjerke ili primjerke u lovostaju dužan je odmah vratiti u more.


Mreža čuvarica se automatski zatvara.


Do trenutka vraćanja mreže čuvarice natjecatelj je dužan ulov ubacivati u svoju kantu. Nakon vraćanja mreže čuvarice natjecatelj će u međuvremenu ulovljene primjerke u pogodnom trenutku prebaciti u mrežu čuvaricu.


Članak 9.


Natjecatelji su dužni ulovljene primjerke čim prije skinuti sa udice.


Članak 10.


Evidentiranju (izmjeri dužine) ulova natjecatelja može nazočiti sam natjecatelj i/ili ovlaštenik kluba.


Članak 11.


Radnje na sudačkom mjestu ovlašteni su poduzimati samo pomoćni sudac-evidentičar i pomoćni sudac.


Pomoćni sudac koji je donio kantu sa ulovom će na mjericu stavljati svaki pojedini ulovljeni primjerak i glasno i razgovijetno navesti podatke o izmjerenom primjerku. Pomoćni sudac –evidentičar će podatke unijeti u obrazac evidencije ulova te potom u tablet.


Ovoj radnji mogu, pored ovlaštenika kluba natjecatelja čija se riba mjeri i ovlaštenika kluba čiji natjecatelji love u tom sektoru nazočiti i drugi ovlaštenici klubova ukoliko za to ima uvjeta.


Ovlaštenici klubova ne smiju na niti jedan način ometati radnju kojoj nazoče, a u suprotnom ih je pomoćni sudac-evidentičar dužan udaljiti i prijaviti rukovodstvu natjecanja.


Članak 12.


Valjanost ulovljenog primjerka u pogledu zaštite riblje mlađi i najmanje dozvoljene duljine određene našim pravilnicima obavlja pomoćni sudac. Ukoliko se mjerenjem duljine utvrdi da primjerak nije valjan osobe koje su nazočne evidentiranju imaju pravo izvršiti uvid na mjericu o čemu ih je pomoćni sudac dužan bez odgode obavijestiti.


Ukoliko se utvrdi da predani zaštićeni primjerak znatno i naočigled odstupa od propisane veličine pomoćni sudac će natjecatelja koji je takav primjerak predao za evidenciju upozoriti na propust.


Ponavljanje takvog propusta je razlog za pokretanje stegovnog postupka protiv natjecatelja.


Članak 13.


Evidentirani primjerci stavljaju se u zasebnu posudu sa svježim morem. Nakon evidencije svih primjeraka u kanti, pomoćni sudac vraća mrežu čuvaricu natjecatelju kome pripada i ponavlja postupak sa slijedećim natjecateljem.


Posuda sa evidentiranim primjercima se bez odlaganja odnosi do mora i riba se vraća u more prije nego se započne evidentiranje ulova slijedećeg natjecatelja. Riba se ne smije vratiti u more u ribolovnoj zoni, a ukoliko se vraća u more u nastavku zone to može biti učinjeno na udaljenosti ne manjoj od 50 metara.


Članak 14.


Nakon završetka natjecanja glavni sudac i opunomoćenik uz prisustvo pomoćnog suca i pomoćnog suca-evidentičara vrše verifikaciju ulova za svaki sektor.


Nakon verifikacije ulova javno se objavljuju rezultati a rok za žalbu je 15 minuta.


O prigovoru odlučuje rukovodstvo natjecanja nakon usporedbe unesenih podataka i po potrebi uzima izjavu pomoćnog suca, suca evidentičara, ovlaštenika kluba, podnositelja prigovora i natjecatelja u odnosu na čiji ulov je podnesen prigovor kao i druge osobe za koje se ocijeni potrebnim od njih uzeti izjavu. Odluka o prigovoru je konačna a žalba na istu podnosi se Izvršnom odboru koji je o istoj dužan odlučiti u roku od 8 dana ili kraćem ako o rezultatima ovisi lista prava nastupa za natjecanje koje se održava za manje od 8 dana.


Članak 15.


Ručna evidencija ulova voditi će se upisivanjem vrste i težine ribe u zasebnu tablicu za svakog natjecatelja. (prilog) Svako mjerenje potpisuje natjecatelj ili ovlaštenik kluba. Konačnu listu natjecanja potpisuju pomoćni sudac i sudac evidentičar.


Obrazac evidencije ulova:


Ime i prezime natjecatelja, natj. broj: _______________________________


 


Vrsta ribe        Težina             Potpis natjecatelja ili ovlaštene osobe            Napomena


 


 


POTPIS POMOĆNOG SUCA: ____________________________


POTPIS POMOĆNOG SUCA-EVIDENTIČARA: _______________________


 


ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 15.


Protokol će se primjenjivati za međužupanijsko i državno prvenstvo za kategoriju U16 u 2021. godini.


 


Predsjednica KMUD:


Mirjana Vrbat-Skopac