ANGAŽIRA SE I POLICIJA

Grad Rijeka usvojio Akcijski plan sprječavanja vandalskog ponašanja: Besplatni telefon kako bi građani prijavljivali počinitelje

Damir Cupać

Foto Marko Garcin

Foto Marko Garcin

Ključnu ulogu imaju komunalni redari i tajnici mjesnih odbora, ali bez potpore građana teško da možemo očekivati neke spektakularne rezultate. Građani će na besplatni telefon komunalnog redarstva moći prijavljivati uočeni vandalizam, rekao je Vojko ObersnelRIJEKA – Budući da su vandalizam i oštećivanje imovine postali jedan od češćih problema u Rijeci, Grad Rijeka izradio je prijedlog akcijskog plana za sprječavanje vandalizma. Gradonačelnik Vojko Obersnel podsjetio je da je inicijativu izrade Akcijskog plana pokrenulo Gradsko vijeće, a prijedlogom dokumenta predviđeno je osnivanje koordinacijskog tijela koje će poduzimati mjere u sanaciji i prevenciji pojava vandalizma.


– Ključnu ulogu imaju komunalni redari i tajnici mjesnih odbora, ali bez potpore građana teško da možemo očekivati neke spektakularne rezultate. Građani će na besplatni telefon komunalnog redarstva moći prijavljivati uočeni vandalizam, a vrlo brzo bit će aktivna i aplikacija Gradsko oko za prijave. Svaka pojava vandalizma prijavljivat će se policijskoj upravi kako bi se pokrenulo traženje počinitelja. Predviđeno je postavljanje dodatnih kamera, a važan dio su preventivne aktivnosti koje uključuju edukaciju kroz Građanski odgoj. Nadam se da ćemo svi biti aktivni u sprječavanju vandalizma jer će u suprotnom Akcijski plan ostati mrtvo slovo na papiru, ocijenio je Obersnel.


Puno negativnih primjera


Najučestaliji primjeri vandalizma su uništavanje opreme komunalne infrastrukture i krađa poklopaca šahti, metalnih ograda, uništavanje klupa, oštećivanje zelenila, oštećivanje fontana, oštećivanje, premještanje i šaranje prometnih znakova, stupića i ostale prometne opreme, oštećivanje kulturnih dobara i spomenika, pisanje grafita po pročeljima zgrada, potpornim zidovima i vozilima javnog prijevoza, devastiranje i oštećivanje vozila javnog prijevoza i autobusnih čekaonica, vožnja skateboardima po pješačkim zonama, trgovima i skakanje po ogradama, zidićima i sličnim mjestima te njihovo oštećivanje i ometanje i uznemiravanje zatečenih građana, okupljanje i opijanje mladeži na javnim mjestima u kasnim noćnim satima, odnosno remećenje javnog reda i mira, onečišćavanje javnih površina, oštećivanje okolne imovine i onečišćenje javnih površina (parkova, igrališta, trgova) u neposrednoj okolini škola.
– Komunalni redari i tajnici Mjesnih odbora bi, u skladu s Prijedlogom akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke, pojačano vršili obilazak i nadzirali pojavu novih grafita i eventualnih oštećenja na urbanoj opremi. Na temelju objedinjenih podataka izraditi će se baza podataka o vandalizmu koja će prikazivati koncentraciju vandalizma po Mjesnim odborima. Prema prikupljenim podacima, odrediti će se prioritetne lokacije za postavu nadzornih kamera za praćenje vandalizma, a što će omogućiti svrhovito korištenje resursa namijenjenih rješavanju problema vandalizma, pojašnjavaju u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. U Gradu Rijeci dodaju da nedozvoljeno plakatiranje još jedan od oblika uništavanja i oštećivanja gradske imovine.


– Plakati, oglasi i slične objave mogu se postavljati samo na za tu svrhu postavljenim oglasnim pločama i oglasnim stupovima. Promidžbeni materijal se u praksi ostavlja i na drugim nepredviđenim mjestima kao što su autobusna stajališta, drvoredi, stupovi javne rasvjete, prometna signalizacijasemafori i druga urbana oprema.


Neplanirani troškovi


Njihovo uklanjanje iziskuje dodatne neplanirane troškove, budući se njihovo postavljanje vrši učestalo i u značajnoj količini, a sve od strane nelegalnih pružatelja usluga odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, koji te svoje usluge oglašavaju na opisani način. Posljedica ovakvog oglašavanja je ta da građani koriste te usluge, a sav prikupljeni otpad koji se ne može zbrinuti u odlagalištima otpada, osobe koje obavljaju te usluge bezobzirno ostavljaju na javnim površinama, stvarajući pri tome mini divlje deponije ili ih ostavljaju pokraj spremnika za miješani komunalni otpad, a sve iz razloga što djelatnici reciklažnih dvorišta prepoznaju te osobe i odbijaju primiti njihov otpad koji dovode u kombijima, budući te osobe nisu ovlašteni sakupljači bilo koje vrste otpada, dakle, nemaju dozvolu za obavljanje te djelatnosti. Stoga, budući nemaju drugog načina da se “riješe” prikupljenog otpada, ostavljaju ga na javnim površinama te ih na koncu KD Čistoća d.o.o. uklanja, upozoravaju u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.


Mjere za sprječavanje vandalizma prema Akcijskom planu su preventivne i represivne. Pod preventivnim mjerama za sprječavanje vandalizma razumijevaju se posebno mjere pojačavanja javne rasvjete i postave video nadzora na površini javne namjene, provedba raznih informativnih i edukacijskih aktivnosti sa ciljem ukazivanja na štetnost vandalizma, ustroj i kontinuirano vođenje baze podataka o vandalizmu, uvođenje obveze premazivanja zgrada zaštitnim premazom do tri metra visine te druge slične mjere koje se poduzimaju sa ciljem smanjenja odnosno izbjegavanja nastanka slučajeva vandalizma.


Kažnjavanje


Pod represivnim mjerama razumijevaju se sve aktivnosti i radnje usmjerene kažnjavanju nastalih slučajeva vandalizma. Grad će u okviru mjera za sprječavanje vandalizma u skladu sa planiranim sredstvima raditi na pojačavanju javne rasvjete i postavi video nadzora na površinama javne namjene gdje je učestala pojava vandalizma.


Na najizloženijim javnim površinama u gradu Rijeci postavit će se nadzorne kamere i druge odgovarajuće nove tehnologije, sukladno propisima kojima se uređuje privatna zaštita, u rokovima i dinamici ovisno o raspoloživim sredstvima proračuna Grada. Na zgradama čija će se pročelja obnoviti uz sufinanciranje iz proračuna Grada Rijeke uvest će se obveza premazivanja zgrada zaštitnim premazom do tri metra visine.


Upravitelji zgrada informirat će se o obvezi održavanja pročelja zgrada sukladno propisima kojima se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava, kao i da su dužni upozoriti suvlasnike o korištenju sredstava pričuve za uređenje zajedničkih dijelova zgrade koja je u njihovu vlasništvu, uz preporuku poduzimanja mjere premazivanja zgrada zaštitnim premazom, do tri metra visine. Tajnici mjesnih odbora na području grada Rijeke bit će u obvezi kontinuirano pratiti pojavu vandalizma na području svog mjesnog odbora te bilo koji oblik vandalizma bez odgode prijaviti Direkciji za komunalno redarstvo radi odgovarajućeg postupanja.