Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 13° 1n
Sutra: 13° 13° 1n
24. listopada 2019.
Novi cjenik

Čistoća mijenja način obračuna, nove cijene stižu od 1. studenog. Provjerili smo kakve će biti

Foto Vedran Karuza
Foto Vedran Karuza
Autor:
Objavljeno: 24. srpanj 2018. u 17:49 2018-07-24T17:49:00+02:00

Odvoz otpada obračunava temeljem broja članova domaćinstva, a ne temeljem površine stambenog prostora. Bit će korekcija na više onima koji imaju veći broj članova domaćinstva, a neki će, možda, dobiti manje račune

RIJEKA  Direktorica Komunalnog društva Čistoća Jasna Kukuljan najavila je primjenu novog cjenika za odvoz komunalnog i biorazgradivog otpada od 1. studenoga 2018. godine, a gradonačelnik Vojko Obersnel dao je suglasnost na tu odluku. Kukuljan je pojasnila da načelno do povećanja cijene usluge neće doći budući da su planirani prihodi ovoga komunalnog društva usklađeni s rashodima i iznose oko 100 milijuna kuna. Cijena za kućanstva zavisit će od toga imaju li ona do dva člana kućanstva, od dva do četiri i više od pet te koliko puta se prazni pojedinačni spremnik i koje je zapremine, odnosno koliko puta se prazni zajednički spremnik i kojega je volumena.

Novi cjenik

U Čistoći su izračunali da bi do dva člana domaćinstva plaćala 61,12 kuna kuna mjesečno za individalni spremnik od 80 litara, četiri člana 87,06 kuna za pojedinačni spremnik od 120 litara, šest članova 164,86 kuna za pojedinačni spremnik od 240 litara. Kada je riječ o zajedničkom spremniku od 1.100 litara, do dva člana domaćinstva dobit će račun od 47,32 kune, četiri člana 72,19 kuna, a šest članova 123,43 kune.

– Važeći cjenik u primjeni je od 1. rujna 2017. godine. U međuvremenu je stupila na snagu Vladina uredba u vezi sa zbrinjavanjem komunalnog i biorazgradivog otpada s kojom je usklađena odluka Grada Rijeke. Bit je da se mijenja način obračuna cijene odvoza i to tako da je cjenik pravedniji budući da se do sada cijena obračunavala po metru kvadratnom stambenog prostora, a novi model je takav da se cijena obračunava sukladno broju članova domaćinstva. To znači da će neki građani dobiti veće, a neki manje račune, ali naglašavam da naši ukupni prihodi neće porasti, pojasnila je Kukuljan.

Korisnici moraju sami brinuti za kante

Primopredaja otpada obavlja se putem spremnika kod korisnika usluge, na lokaciji njegovog obračunskog mjesta. Clj je uspostava sustava u kojem će korisnici usluge korištenjem samostalnih spremnika sami brinuti o svom otpadu čime će utjecati na količinu miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koju će predavati davatelju javne usluge, a time i na cijenu javne usluge. Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom te Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada strukturu cijene javne usluge čine cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, zaključila je Jasna Kukuljan.Ona je najavila da će korisnici Čistoće vrlo brzo na kućne adrese dobiti novi cjenik koji je sastavni dio izjave koju će korisnici morati potpisati.

Ona je najavila da će korisnici Čistoće vrlo brzo na kućne adrese dobiti novi cjenik koji je sastavni dio izjave koju će korisnici morati potpisati.

Gradonačelnik Vojko Obersnel potvrdio je da je obveza Čistoće da do primjene novog cjenika izvijesti korisnike o svim detaljima i promjenama koje su rezultat usklađivanja gradske odluke s Vladinom uredbom.

– Bit je da se odvoz miješanog komunalnog otpada obračunava temeljem broja članova domaćinstva, a ne temeljem površine stambenog prostora. Bit će korekcija na više onima koji imaju veći broj članova domaćinstva, a neki će dobiti manje račune. Ukupni prihodi Čistoće po toj stavci ostat će isti. Cjenik predviđa individualizaciju troškova. Taj će se dio riješiti relativno jednostavno u obiteljskim kućama koje će dobiti individualne spremnike te će se nakon toga odrediti količina i intenzitet odvoza.

2582394

Kada je riječ o višestambenim objektima, stanari će se trebati dogovoriti. Što buse više selekcioniranog otpada, to će biti manji intenzitet odvoza, a samim tim i cijena. Dok se to ne provede, a rok je sljedeće tri godine, intenzitet pražnjenja bit će kao i do sada, pojasnio je Obersnel.

Stvarne količine

Jasna Kukuljan je dodala da se cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada plaća radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškova prijevoza otpada i troškova obrade otpada, troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvima, troškova prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se bez naknade prikuplja od korisnika usluge na njegovom obračunskom mjestu i troškova vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

– Za razliku od dosadašnjih kriterija količine, odnosno volumena komunalnog otpada za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom pri čemu je jedan od parametara za određivanje pripadajućih volumena pojedinim korisnicima bila i površina stambenog prostora, budući troškovi pružanja javne usluge određuju se razmjerno stvarnoj količini predanog miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika, a obračunsko razdoblje čini jedan mjesec.

Minimalni volumen spremnika za odlaganje komunalnog otpada određuje davatelj usluge, za kućanstva primjereno broju osoba u kućanstvu, a za pravne i fizičke osobe – obrtnike primjereno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora, navela je Kukuljan.

Komunalni otpad od kućanstva prikuplja se u standardiziranim spremnicima volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 3.000 litara i 5.000 litara, a komunalni otpad od pravnih i fizičkih osoba – obrtnika u standardiziranim spremnicima volumena 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 3.000 litara, 5.000 litara i 10.000 litara.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.