Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 24° 4n
Sutra: 14° 18° 13
21. lipnja 2018.
Ispravak

Kukuljan: Netočna je tvrdnja da Općina Viškovo nije dala suglasnost KD Čistoća Rijeka za povećanje cijene usluge zbrinjavanja komunalnog otpada

Kukuljan: Netočna je tvrdnja da Općina Viškovo nije dala suglasnost KD Čistoća Rijeka za povećanje cijene usluge zbrinjavanja komunalnog otpada
Kukuljan: Netočna je tvrdnja da Općina Viškovo nije dala suglasnost KD Čistoća Rijeka za povećanje cijene usluge zbrinjavanja komunalnog otpada
Objavljeno: 10. rujan 2017. u 18:21 2017-09-10T18:21:00+02:00

''Temeljem Zakona o medijima u Novom listu molimo da objavite ispravak teksta pod naslovom „Viškovljani ne žele plaćati smeće po istoj cijeni kao Riječani“ autora Andreja Petraka koji je objavljen u subotu 2. rujna 2017. godine na stranici 14. Isto se odnosi i na mrežno izdanje teksta objavljenog na linku http://novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Crveno-svjetlo- Viskovljani-ne- zele-placati- smece- po-istoj- cijeni-kao- Rijecani .

Naime, u članku se iznosi niz tvrdnji koje nisu točne. One proizlaze iz činjenice da novinar ni na koji način s Komunalnim društvom Čistoća, o kojem se radi u članku, nije provjerio teze koje iznosi.
Prije svega netočna je tvrdnja da Općina Viškovo nije dala suglasnost Komunalnom društvu Čistoća Rijeka za povećanje cijene usluge zbrinjavanja komunalnog otpada.
Sve su jedinice lokalne samouprave u zakonskom roku dale suglasnost na promjenu cijena, odnosno na cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva, na način da su to učinili pisanim putem ili su postupili prema stavku 8.
članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Naime, KD Čistoća pripremilo je Elaborat za obračun cijene javne usluge prikupljanja otpada, na taj Elaborat suglasnost su dali Nadzorni odbor KD Čistoća kao i Savjet za zaštitu potrošača (dakle, da
bude sasvim jasno, za njega je glasao i član Nadzornog odbora kao predstavnik Općine Viškovo).
Potom je 17. srpnja 2017. godine održan zajednički sastanak s izvršnim tijelima jedinica lokalne samouprave, na kojem je dodatno objašnjen i pojašnjen ovaj Elaborat te je 18. srpnja 2017. godine zatražena suglasnost izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave na čijem području se obavlja usluga prikupljanja komunalnog otpada. I sve su jedinice lokalne samouprave, ponavljamo, dale svoju suglasnost bilo pisanim putem, bilo prema stavku 8 članka 33. Zakona.
Da podsjetimo, cjenicima je određena visina jedinične cijene za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Rijeke, Grada Bakra, Grada Kraljevice, Grada Kastva, Općine Viškovo, Općine Klana, Općine Čavle, Općine Jelenje i Općine
Kostrena.

Navedene jedinice lokalne samouprave su ujedno suvlasnici i osnovale su KD Čistoća d.o.o. radi obavljanja javne usluge održavanja čistoće. Konkretno, Općina Viškovo je osnivač s udjelom od 2,49 %. Sve jedinice lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom imale su uvid u Elaborat za obračun cijene te su shodno tome imale i mogućnost iznošenja primjedbi. Stoga je netočan i navod općinske načelnice gđe Sanje Udović, u kojem tvrdi da je pregledom strukture nove cijene uočeno da nije izvršena detaljna analiza i nisu uzete u obzir specifičnosti za svaku jedinicu lokalne samouprave u kojoj se obavlja djelatnost sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada.

KD Čistoća nije osnovana radi stjecanja i dijeljenja dobiti suvlasnicima, već je cijena usluge za korisnike formirana na taj način da pokrije troškove poslovanja i omogući održivo poslovanje.
Ostvarena dobit u poslovanju usmjerava se u razvoj KD Čistoća.
KD Čistoća d.o.o. Rijeka, počev od 1. rujna 2017. godine primjenjuje novi cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva.
Također je i obavijest o primjeni cjenika javne usluge gospodarenja komunalnim otpadom dostavljena nadležnim tijelima.

Što se tiče iznesene tvrdnje da je „Viškovo jedinica lokalne samouprave na čijem se području već desetljećima zbrinjava otpad za cijelu Primorsko-goransku županiju, čime Općina i njezini mještani trpe određenu štetu“, želimo nedvosmisleno istaknuti da je u tu svrhu KD Čistoća Općini Viškovo
samo na ime komunalne naknade od 1997. do 31. srpnja 2017. godine isplatilo sveukupno 72,8 milijuna kuna što znači da je Općina Viškovo prosječno godišnje uprihodovala od KD Čistoća oko 3,7 milijuna kuna, što na njihov godišnji proračun u proteklih 20 godina sigurno nisu beznačajna sredstva.
Nimalo nije zanemariva ni stavka od 12,8 milijuna kuna naknade za obeštećenje vlasnika nekretnina isplaćene na račun Općine Viškovo, što je trebalo biti transferirano vlasnicima nekretnina koji su podnijeli zahtjeve. U tom smislu, smatramo da se iznošenjem teze o navodnoj šteti koju trpi Općina
Viškovo i njezini građani, javnost dovodi u zabludu. Navedene financijske činjenice opovrgavaju takvu tezu.

Također, u tekstu je iznesen i navod o tome kako se ŽCGO Marišćina nalazi na Viškovu te bi, zbog manjih troškova prijevoza otpada, i cijena za korisnike na području Općine Viškovo trebala biti manja.
Podsjećamo da je Općina Viškovo suvlasnik KD Čistoća d.o.o. Rijeka te kao takva sudjeluje u radu Nadzornog odbora i Skupštine Društva i vrlo je dobro upoznata s činjenicom da se na cijelom području gdje KD Čistoća gospodari otpadom provodi načelo solidarnog iznosa koji plaćaju korisnici,
bez obzira na udaljenost od ŽCGO Marišćina. Konačno, cijena zbrinjavanja i obrade u ŽCGO Marišćina je definirana po toni zaprimljenog otpada i iznosi 470,00 kuna.

Podsjetili bismo također na ne manje bitnu stvar da je, osim sredstvima Europske unije, Marišćina izgrađena i sufinanciranjem Primorsko goranske županije i Grada Rijeke koji su time preuzeli obaveze svih jedinica lokalne samouprave u PGŽ. Dakle, Grad Rijeka je, odnosno građani Rijeke su do sada u Marišćinu uložili 152 milijuna kuna (od čega se 45,6 milijuna odnosi na ulaganje Grada Rijeke u realizaciju ŽCGO u razdoblju od 2001. do 2016., zatim 70,4 milijuna kuna ulaganja Grada Rijeke u izgradnju prometnice Rujevica – Marinići te 36 milijuna kuna ulaganja u izgradnju vodoopskrbe CZGO Marišćina), a što bi po logici razmišljanja načelnice Udović trebalo značiti da Riječani uopće više ne trebaju plaćati zbrinjavanje otpada.

U članku je također otvoreno pitanje o tome „na koji način se planira financirati okončanje radova na sanaciji 'Faze 0-1';, u sklopu ŽCGO Marišćina, što je obveza KD Čistoća“ te je istaknuto da udjeli troškova sanacije nisu uzeti u obzir kod izračuna nove cijene. Dakle, trošak sanacije Građevine za
privremeno skladištenje otpada (Faza „0-1“ ŽCGO Marišćina) bit će sastavni dio Naknade za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koja se obračunava putem računa za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, ali se iskazuje zasebno, u skladu s člankom 33. stavku 13.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Naknada je javno davanje i kao takva je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave te se može koristiti samo za namjene propisane Zakonom, odnosno u skladu s Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Sanacija Građevine za privremeno skladištenje otpada (Faza „0-1“ ŽCGO Marišćina) upravo je jedna od primarnih aktivnosti navedenog Programa gradnje građevina. 

Moramo opovrgnuti i tvrdnju općinske načelnice gđe Udović o „dvostrukoj naplati troškova prijevoza i obrade glomaznog otpada“. Prema navedenim zakonskim propisima dio strukture nove cijene gospodarenja komunalnim otpadom čine i troškovi gospodarenja glomaznim otpadom gdje je Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom definirano da je davatelj javne usluge, dakle KD Čistoća, dužan jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na

obračunskom mjestu korisnika usluge na što se odnose troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada u novoj strukturi cijene. Temeljem ugovora koji se navodi, Općina Viškovo ne plaća sustav zbrinjavanja glomaznog otpada od građana, već samo prikupljanje takvog otpada s javnih površina.
Vezano uz mišljenje općinske načelnice gđe Sanje Udović u vezi reciklažnog dvorišta koje je u vlasništvu Općine Viškovo, iznosimo tumačenje Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje kaže da je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano da javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada pruža davatelj usluge koji je određen istim Zakonom. Obavljanje poslova reciklažnog dvorišta u nadležnosti je tog davatelja usluge. Dakle, može se zaključiti da je davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada obvezan preuzeti upravljanje reciklažnim dvorištem. Jedinica lokalne samouprave, ukoliko nema davatelja usluge, može svoju obavezu odvojenog prikupljanja otpada, prethodno osiguravši funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, ugovorno prenijeti na drugu pravnu osobu, ukoliko ona udovoljava ostalim uvjetima upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta. Dakle, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom kao i iznesenoga tumačenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Komunalno društvo Čistoća Rijeka kao davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Viškovo trebalo je biti upravitelj i spomenutog reciklažnog dvorišta, kao i svih postojećih i budućih reciklažnih dvorišta u gradovima i općinama u kojima obavlja svoju djelatnost.

Struktura nove cijene gospodarenja komunalnim otpadom usklađena je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te Uredbom o komunalnom otpadu prema kojima u cijenu javne usluge moraju biti uključeni i troškovi rada i održavanja reciklažnih dvorišta.

Na kraju, sa žaljenjem možemo iznijeti da su tvrdnje i insinuacije u članku koji ispravljamo zaista nedobronamjerne i, osim što su uvelike netočne, mogu javnost dovesti u zabludu u vezi rada i djelovanja KD Čistoća koje, uključujući i područje Općine Viškovo, ulaže zaista velike napore oko
unapređenja sustava gospodarenja otpadom. Naša djelatnost u cilju ima korist svih građana i brigu o iznimno vrijednom okolišu, a ovakvi navodi izneseni u medijima služe samo uznemiravanju građana.

Zahvaljujemo na objavi ispravka'', zaključuje direktorica Jasna Kukuljan, dipl. ing.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.

HNK Rijeka